Αναμόρφωση του Πίνακα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 

   

   

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

  

 Παράρτημα I - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 Παράρτημα ΙΙ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 Παράρτημα III - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ

                         Β.Α.Ε. (έτους 1991)

 Παράρτημα IV - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ

                        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Κ.Β.Α.Ε. (έτους 2003)