ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Απόφαση αριθμ. 189 της 18ης Ιουνίου 2003 για την  εισαγωγή μίας ευρωπαϊκής  κάρτας ασφάλισης ασθένειας προς αντικατάσταση των αναγκαίων εντύπων.

Απόφαση αριθμ. 190 της 18ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της  ευρωπαϊκής κάρτας  ασφάλισης ασθένειας.

Απόφαση αριθμ.191 της 18ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την αντικατάσταση των εντύπων Ε 111 και Ε 111B από την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας.

Απόφαση αριθμ. 194 της 17ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 22, του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 στο κράτος μέλος διαμονής.

Aπόφαση αριθμ. 195 της 23ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 22,του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71, όσον αφορά σε παροχές σε είδος σχετικά με την κύηση και τον τοκετό 

Απόφαση αριθμ. 196 της 23ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 22, παράγραφος 1α.

Απόφαση αριθμ. 197 της 23 ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους για την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης αριθμ. 191.

Απόφαση αριθμ. 198 της 23ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την αντικατάσταση και την κατάργηση των υποδειγμάτων των εντύπων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71 και 574/72 του Συμβουλίου (E 110, E 111, E 111B, E 113, E 114, E 119, E 128 και E 128Β).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισ΅ού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συ΅βουλίου, περί εφαρ΅ογής των συστη΅άτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους ΅ισθωτούς, στους ΅η ΅ισθωτούς και στα ΅έλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας ....

Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ. οικ.29808/952/ Φ80310/16.12.2003 "Έκδοση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας".

Μηχανογραφική Εφαρμογή για την τήρηση και λειτουργία αρχείου εκδιδομένων Ε.Κ.Α.Α. (γενικές αρχές-απαιτούμενη υποδομή).

(ΠΠΑ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  (Εμπρόσθια όψη)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  (Οπίσθια όψη)

Πίνακας των αρμοδίων για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α.Φορέων (τα στοιχεία τους με λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 843/ΕΛΟΤ 743).

Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ. οικ. 12854/897/Φ60000/25.05.2004 "Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας- Εγκύκλιος Οδηγία"
Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ. οικ. 1843/35/Φ80310/25.01.2005 "Λίστα Κωδικών Φορέων - Code List Database)"