Διαδοχική Ασφάλιση

 • Ερωτήσεις

1.Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης;

2.Σε ποιους ασφαλιστικούς οργανισμούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης;

3.Πως εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης στους οργανισμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές;

4.Ποιοι θεωρούνται οργανισμοί επικουρικής ασφάλισης για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης;

5.Εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και στους δημοσίους υπαλλήλους;

6.Τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί στο δημόσιο μέχρι 31-12-1982 και έχουν ασφαλιστεί πριν το διορισμό τους σε οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης;

7.Πώς εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση στον Ο.Γ.Α.;

8.Τι ισχύει όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση;

9.Ποιος ασφαλιστικός οργανισμός είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την απονομή της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ( γήρας • αναπηρία • θάνατος );

10.Ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισμού του ποσού της σύνταξης;

11.Σε ποιούς ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι ανωτέρω τρόποι υπολογισμού της σύνταξης.

12.Σε ποιες αποδοχές υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης;

13.Πότε επιβαρύνονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί με τη δαπάνη της σύνταξης;

14.Προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνταξιοδότηση από συνταξιούχο γήρατος;

15.Είναι δυνατός ο αποχωρισμός του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης;

16.Πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με κράτη μέλη της Ε.Ε. και κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις;

 

 • Απαντήσεις

 1.Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης;
Οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης (ν.δ.4202/61) προβλέπουν το συνυπολογισμό ολοκλήρου του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου .Στην περίπτωση όμως, που ένας ασφαλισμένος έχει μεγαλύτερη προστασία χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική. Διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή η εκπλήρωση του σκοπού του νόμου , που σε τελευταία ανάλυση, είναι η προστασία του ασφαλισμένου από την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αλλαγής ασφαλιστικού οργανισμού.


2.  Σε ποιους  ασφαλιστικούς οργανισμούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης;
Εφαρμόζονται μεταξύ ομοειδών οργανισμών, δηλαδή:

α.         μεταξύ οργανισμών κύριας ασφάλισης

β.         μεταξύ οργανισμών επικουρικής ασφάλισης

γ.         μεταξύ οργανισμών χορήγησης εφάπαξ παροχής

3.  Πως εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης στους οργανισμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές;

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1405/83 , εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και στους οργανισμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές ( Ταμεία Πρόνοιας ) ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική μορφή τους.

Ο κάθε οργανισμός καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που βαρύνει αυτόν, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που είχε στην ασφάλιση του, εφόσον ο ασφαλισμένος  θεμελιώνει δικαίωμα για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής , με το σύνολο του χρόνου που διανύθηκε σε όλους τους οργανισμούς , κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και με την υποβολή αντίστοιχων αιτήσεων σε κάθε φορέα ξεχωριστά.

       To ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8% για κάθε χρόνο από τη διακοπή της ασφάλισης από κάθε φορέα Πρόνοιας και μέχρι την οριστική αποχώρηση του ασφαλισμένου από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης Πρόνοιας ( άρθρο 18 του ν. 2079/92 ).

4.  Ποιοι θεωρούνται οργανισμοί επικουρικής ασφάλισης για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης;

Οργανισμοί επικουρικής ασφάλισης θεωρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που χορηγούν περιοδικές παροχές, βοηθήματα ή μρερίσματα ανεξάρτητα από το Υπουργείο  που υπάγονται καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα  Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον τα έσοδά τους από εργοδοτικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους ή άλλη επιχορήγηση είναι μεγαλύτερα  από τα έσοδά τους από τις εισφορές  των ασφαλισμένων.

5.  Εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και στους δημοσίους υπαλλήλους;

Ο θεσμός της διαδοχικής ασφάλισης που ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα καθιερώνεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 και του εδαφ. δ.΄της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2084/92 και για όσους διορίστηκαν από 1-1-1983 και μετά στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ.

6.  Τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί στο δημόσιο μέχρι 31-12-1982 και έχουν ασφαλιστεί πριν το διορισμό τους σε οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης; 

Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1-6 του ν. 1405/83, οι οποίες προβλέπουν την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς από το Δημόσιο και το αντίστροφο, κατόπιν εξαγοράς.

7.  Πώς εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση στον Ο.Γ.Α.;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2458/97 οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και των άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης.

8.  Τι ισχύει όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση;

Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης επιτρέπουν να συνυπολογιστεί μόνο μια φορά ο χρόνος της παράλληλης ασφάλισης, ο δε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει τον οργανισμό του οποίου θα προσμετρήσει το χρόνο ασφάλισης .

9.  Ποιος ασφαλιστικός οργανισμός είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την απονομή της σύνταξης των 

διαδοχικά ασφαλισμένων κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ( γήρας – αναπηρία – θάνατος );

      α      Αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι ο τελευταίος οργανισμός, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος ( γήρας , αναπηρία ή θάνατος ), εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει αποκλειστικά στην ασφάλισή του τις απαιτούμενες ημέρες για την κρίση της αρμοδιότητας, δηλαδή 1500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 500 κατά την τελευταία πενταετία, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη συνταξιοδότηση, και εφόσον έχει τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου προϋποθέσεις της νομοθεσίας του για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλ. όριο ηλικίας, ποσοστό αναπηρίας ή επέλευση θανάτου καθώς και το χρόνο ασφάλισης με το συνυπολογισμό ολοκλήρου του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισης.

      β.   Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στον τελευταίο οι προϋποθέσεις για την κρίση της αρμοδιότητας, (δηλ. 1500-500 Η.Ε.), ή ο ασφαλισμένος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του τελευταίου οργανισμού, αρμόδιος καθίσταται ο οργανισμός στην ασφάλιση του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες ημέρες ασφάλισης, εφόσον ο ασφαλισμένος πληρεί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του για τη θεμελίωση δικαιώματος γήρατος αναπηρίας ή θανάτου.

      γ.   Εάν ο ασφαλισμένος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οργανισμού με τις περισσότερες ημέρες, αρμόδιοι καθίστανται οι κατά φθίνουσα σειρά ημερών εργασίας ασφαλιστικοί οργανισμοί, εφόσον ο ασφαλισμένος πληρεί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας τους.

      δ.   Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα σε κανένα από τους προηγούμενους οργανισμούς, αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθίσταται και πάλι ο τελευταίος οργανισμός, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του αποκλειστικά 1000 Η.Ε., εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία  πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης, για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος και αναπηρίας και για το θάνατο 300 Η.Ε. οποτεδήποτε, καθώς και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

10. Ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισμού του ποσού της  σύνταξης;

Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων, οι οποίοι ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1405/83.

 α.         Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 10 του ν. 1405/83, γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οργανισμού που θα απονείμει τη σύνταξη, θεωρώντας ότι όλος χρόνος διαδοχικής ασφάλισης διανύθηκε στην ασφάλιση του..

  Δηλαδή, ο οργανισμός που απονέμει την  σύνταξη θεωρεί ότι ο χρόνος ασφάλισης σ' αυτόν  και στους άλλους οργανισμούς, διανύθηκε στην ασφάλισή του, υπολογίζει το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με την νομοθεσία του και το καταβάλλει ολόκληρο στο δικαιούχο μαζί με τις προσαυξήσεις.

 β.         Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 15 του ν. 1902/90,   κατά τον οποίο υπολογίζονται τμηματικά ποσά σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε οργανισμού  και ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στον καθένα, το άθροισμα των οποίων καταβάλλει ο απονέμων τη σύνταξη οργανισμός

Δηλαδή, το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου είναι το άθροισμα των τμημάτων του ποσού της σύνταξης που καθορίζει ο κάθε οργανισμός (απονέμων & συμμετέχων) στην ασφάλιση του οποίου διανύθηκε ο χρόνος ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του.

11. Σε ποιούς ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι ανωτέρω τρόποι  υπολογισμού της σύνταξης.

Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.1405/83 όπως αντικαταστάθηκαν με την 3 του άρθρου 18 του ν.2079/82, ορίζουν ότι οι διατάξεις του άρ.5 του Ν.Δ/τος 4202/61 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν.1405/83, δεν έχουν εφαρμογή:

αα) στους ασφαλισμένους που υπάχθηκαν διαδοχικά από την ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει αυτοτελώς απασχολουμένους στην ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει μισθωτούς και αντίστροφα και

ββ) στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1/1/79 και μετά ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης εκτός αυτών που ασφαλίσθηκαν μεν διαδοχικά για πρώτη φορά από 1/1/79 και μετά από φορέα ασφάλισης μισθωτών παρέμειναν όμως απασχολούμενοι στον ίδιο εργοδότη (παρ.3 άρ.18 του ν.2079/92).

 •      Από τ' ανωτέρω προκύπτει ότι το καθεστώς του άρ.10 του ν.1405/83  ( α΄τρόπος υπολογισμού ) εφαρμόζεται :

α) σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31/12/78 είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων οργανισμών που ασφαλίζουν μισθωτούς π.χ.ΙΚΑ-ΤΑΠ-ΟΤΕ

β) σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31/12/78 είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο οργανισμών που ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολουμένους π.χ. ΤΕΒΕ-ΤΑΕ

γ) σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31/12/78 είχαν ασφαλισθεί σε έναν φορέα μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 1/1/79 σε άλλο φορέα μισθωτών, παρέμειναν όμως στον ίδιο εργοδότη 

(Σημειώνεται ότι, η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1/1/79 και αφορά όσους ασφαλισμένους έχουν υπαχθεί διαδοχικά και παρέμειναν στον ίδιο εργοδότη μέχρι τις 24-12-1997 ( άρθρο 15, παρ. 2 τουν.2556/97).                                                                                                                                                                                                                 

 •       Το καθεστώς δε του άρ.14 του ν.1902/90 ( β΄τρόπος υπολογισμού ) εφαρμόζεται:.

α) στους ασφαλισμένους που υπήχθησαν διαδοχικά από την ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει αυτοτελώς απασχολούμενα πρόσωπα, στην ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει μισθωτούς ή αντίστροφα, π.χ. ΤΕΒΕ - ΙΚΑ και

β) στους ασφαλισμένους που για πρώτη φορά από 1/1/79 και μετά ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης.

12.  Σε ποιες αποδοχές υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 4202/61, ο οργανισμός που απονέμει τη σύνταξη υπολογίζει το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

Επίσης και οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1405/83 ορίζουν ότι καθένας οργανισμός μεταξύ των οποίων και αυτός που απονέμει τη σύνταξη υπολογίζει το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

Συνεπώς, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 4202/61 είτε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1405/83, απονέμεται η σύνταξη, ο οργανισμός που την απονέμει υπολογίζει το ποσό της σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

Οι οργανισμοί που ασφαλίζουν μισθωτούς, λαμβάνουν υπ΄όψη τους για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης , τις αποδοχές ορισμένων  χρονικών περιόδων της τελευταίας απασχόλησης του ασφαλισμένου.

Επειδή από τις γενικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν ορίζεται ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπ’ όψη για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης,  όταν ο απονέμων δεν είναι ο τελευταίος οργανισμός, ή όταν κάθε προηγούμενος οργανισμός καθορίζει το ποσό της επιβάρυνσής του, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1902/90, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, και εφ‘ όσον από τη νομοθεσία του δεν υπάρχουν διατάξεις περί αναπροσαρμογής , λαμβάνονται υπ’ όψιν  οι αποδοχές που ελάμβανε ο ασφαλισμένος κατά τον τελευταίο μήνα της ασφάλισης του στον οργανισμό που απονέμει τη σύνταξη ή καθορίζει το ποσό της συμμετοχής του και όχι στον τελευταίο οργανισμό, διότι αν οι ανωτέρω διατάξεις είχαν σκοπό να λαμβάνονται υπόψη  οι αποδοχές της απασχόλησης του ασφαλισμένου για την οποία ασφαλίσθηκε στον τελευταίο οργανισμό, θα το όριζαν ρητώς.

13.  Πότε επιβαρύνονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί με τη δαπάνη της σύνταξης;

α.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/92, που προστέθηκαν στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1902/90 και αφορούν μόνο τις ασφαλιστικές περιπτώσεις γήρατος, των οποίων το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1902/90 ( τμηματικός τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ), ο συμμετέχων οργανισμός επιβαρύνεται με τη δαπάνη συνταξιοδότησης, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το όριο ηλικίας  του συμμετέχοντα, οπότε και καταβάλλεται από τον απονέμοντα οργανισμό στον ενδιαφερόμενο το άθροισμα των τμήμάτων της σύνταξης κάθε οργανισμού και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης από τους συμμετέχοντες οργανισμούς προς τον απονέμοντα τη σύνταξη οργανισμό.

β.   Όταν ο απονέμων  οργανισμός χορηγεί τη σύνταξη γήρατος σε ηλικία μικρότερη από αυτή που προβλέπεται  για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, που υπάγονται στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων  ( ηλικία: άνδρες 60 ετών και γυναίκες 55 ετών ), τότε ο συμμετέχων οργανισμός θα επιβαρυνθεί με το ποσό που του αναλογεί, για το χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του, από τη χρονική στιγμή που ο ασφαλισμένος θα συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και η ασφαλισμένη το 55ο έτος.  

14.  Προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνταξιοδότηση από συνταξιούχο γήρατος;

           Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 1405/83 δίδεται το δικαίωμα στο συνταξιούχο λόγω γήρατος, ο οποίος με την ιδιότητα αυτή παρέσχε εργασία ή άσκησε επάγγελμα για το οποίο ασφαλίσθηκε σε άλλο ομοειδή οργανισμό, να ζητήσει από τον οργανισμό, από τον οποίο συνταξιοδοτείται, να προσμετρήσει και τον χρόνο αυτόν για την προσαύξηση της σύνταξης.

            Σύμφωνα όμως με την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 2676/99 προϋπόθεση για την αξιοποίηση  εκ μέρους των συνταξιούχων γήρατος του χρόνου εργασίας και ασφάλισης τους ( δηλαδή να χρησιμοποιηθεί είτε για προσαύξηση της σύνταξης είτε για θεμελίωση νέού συνταξιοδοτικού δικαιώματος  σε άλλο φορέα ) είναι να έχει ανασταλεί η σύνταξη ( είτε από τον ασφαλιστικό οργανισμό ή κατόπιν σχετικής δήλωσης των ιδίων συνταξιούχων. ).

            Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο χρόνος της απασχόλησης ως συνταξιούχου , δεν συνυπολογίζεται ως συντάξιμος ούτε για την προσαύξηση της σύνταξής  με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1405/83, εάν ο συνταξιούχος δεν έχει ζητήσει την αναστολή  καταβολής της σύνταξης  από τον φορέα που τον συνταξιοδοτεί..

15.  Είναι δυνατός ο αποχωρισμός του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης;

Από την ημέρα που χορηγήθηκε η σύνταξη στον διαδοχικά ασφαλισμένο , ο ασφαλισμένος ακολουθεί την τύχη των συνταξιούχων του οργανισμού που χορήγησε τη σύνταξη και έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις του οργανισμού αυτού.

Από την ημέρα αυτή δεν είναι πλέον δυνατή η αποδέσμευση του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση των συμμετεχόντων οργανισμών ( Παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.δ. 4202/61, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1405/83 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 1539/85 ).

16.  Πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με κράτη μέλη της Ε.Ε. και κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς  Συμβάσεις;  

Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εκτός από τους φορείς του εσωτερικού της χώρας, έχουν εφαρμογή και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι οι Διμερείς Συμβάσεις δεν καλύπτουν τους ναυτικούς.

            Η εφαρμογή όμως των ανωτέρω διατάξεων ρυθμίζεται κατά διαφορετικό τρόπο και εισάγονται παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του Ν.Δ.4202/61.

             Σύμφωνα με το Φ.ΕΟΚ/1033/10-7-95 έγγραφο της Διεύθυνσης Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 574/72 και των διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι η εξεύρεση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.1902/90, του απονέμοντα φορέα με βάση μόνο τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης.

               Εφόσον εξευρεθεί απονέμων φορέας,  τότε αυτός διεξάγει και την αλληλογραφία με  τους  ξένους  φορείς  και  στέλνει  τα  σχετικά  έντυπα   (Ε 202, Ε 203, Ε 204, Ε 205GR της Ε.Ε. ή τα αντίστοιχα των διμερών Συμβάσεων) και δικαιολογητικά, ζητώντας το χρόνο του άλλου κράτους.

            Εάν δεν εξευρεθεί απονέμων φορέας, τότε ο τελευταίος ελληνικός φορέας υποχρεούται να προβεί στη σχετική αλληλογραφία. Στη συνέχεια και αφού σταλεί από το φορέα του άλλου κράτους ο χρόνος ασφάλισης, ο τελευταίος φορέας αρχίζει εκ νέου τη διαδικασία εξεύρεσης του απονέμοντα φορέα.

               Επισημαίνεται ότι οι ειδικές προϋποθέσεις των 1.500 ημερών (εκ των οποίων 500 στην τελευταία πενταετία) ή των 1000 ημερών (εκ των οποίων 300 στην τελευταία πενταετία) για τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα συμπληρώνονται μόνο με ελληνικό χρόνο ασφάλισης. Ο αλλοδαπός χρόνος χρησιμοποιείται μόνο για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων προκειμένου να εξευρεθεί ο απονέμων φορέας.

Ασφάλιση Αυτοαπασχολούμενων

 • Ερωτήσεις

1.Ποιά είναι τα ποσά εισφορών κλάδου Σύνταξης του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ- ΤΑΕ- ΤΣΑ) για το έτος 2002, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους»;

2. Δικαιούνται Ε.Κ.Α.Σ  (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) οι αυτοαπασχολούμενοι; Με ποιές προυποθέσεις;

3. Σε τι ποσά ανέρχονται τα Κατώτατα Ορια Συντάξεων των Φορέων Αυτοτελώς Απασχολούμενων για το έτος 2002;.Σε τι ποσό ανέρχονται οι συντάξεις όσων δικαιούνται τα ανωτέρω κατώτατα όρια και λαμβάνουν ταυτόχρονα και ΕΚΑΣ;  

4.Τι ισχύει σχετικά με τη δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών των Ταμείων των Αυτοαπασχολουμένων ;

5. Υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις για τους αυτοαπασχολούμενους σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ?

6.Τι προβλέπεται για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων ?

7.Τι προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους συνταξιούχους ταμείων αυτοαπασχολουμένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν μετά τη συνταξιοδότησή τους;

8. Ποιές προϋποθέσεις απαιτούνται για τη λήψη δεύτερης σύνταξης από ασφαλισμένους σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς οργανισμούς;

9. Ποια επιδόματα χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αυτοαπασχολουμένων σε ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων τους (τυφλοί, παραπληγικοί κ.λ.π) και σε τι ύψος ανέρχονται αυτά;

10. Σε περίπτωση θανάτου ενός συζύγου, με ποιές προϋποθέσειςδικαιούταισύνταξης ο άλλος σύζυγος ;

11. Πώς μπορώ να διαγραφώ ως άνεργος μηχανικός, από την ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε;

12. Που ασφαλίζομαι ως  νεοδιοριζόμενος στο Δημόσιο εκπαιδευτικός, ο οποίος είμαι ήδη ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε από το 1998;

13. Ποιές είναι οι μηνιαίες εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ;

14. Με ποιές προϋποθέσεις μπορεί κάποιος που είναι παλαιός σφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ κατά το έτος 2002 και πως έχουν διαμορφωθεί οι συντάξεις;

15. Πώς μπορώ να υπαχθώ ως γιατρός στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ;

16. Πώς έχουν διαμορφωθεί οι συντάξεις  στο Τ.Σ.Α.Υ;

17. Είμαι παλαιός ασφαλισμένος στο Ταμείο Νομικών πλήν όμως δεν έχω θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.1997 (ημερομηνία κατά την οποία έπαψαν πλέον να ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού του ταμείου). Μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του ν.2084/92 ;

18. Πώς υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων από 1-1-1993 και εφεξής στους Φορείς  Αυτοτελώς Απασχολούμενων ;

19. Πώς υπολογίζονται τα κατώτατα όρια σύνταξης των νέων ασφαλισμένων;

20. Πώς έχουν διαμορφωθεί οι συντάξεις στο Ταμείο Νομικών;

 • Απαντήσεις

 1.   Ποιά είναι τα ποσά εισφορών κλάδου Σύνταξης του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ- ΤΑΕ- ΤΣΑ) για το έτος 2002, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους»;


Α. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

ΑΣΦ/ΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΛΑΔΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ε

101 Ευρώ

ΣΤ

116 Ευρώ

Ζ

143 Ευρώ

Η

189 Ευρώ

Θ

263 Ευρώ

Ι

321 Ευρώ

 

Β. ΟΑΕΕ -ΤΑΕ

ΑΣΦ/ΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΛΑΔΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Α

53 Ευρώ

Β

74 Ευρώ

Γ

98 Ευρώ

Δ

124 Ευρώ

Ε

152 Ευρώ

ΣΤ

210 Ευρώ

Ζ

234 Ευρώ

 Γ. ΟΑΕΕ -ΤΣΑ 

Μηνιαία Εισφορά Κλάδου Σύνταξης: 176 Ευρώ.

     2.  Δικαιούνται Ε.Κ.Α.Σ  (Επίδομα Κο ινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) οι αυτοαπασχολούμενοι; Με ποιές προυποθέσεις;

 Το Ε.Κ.Α.Σ. είναι μια προνοιακού τύπου παροχή την οποία δικαιούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι όλων των Φορέων Κύριας Ασφάλισης. Για την χορήγησή του έχουν τεθεί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, που αφορούν όχι μόνο το ύψος της καταβαλλομένης κύριας και επικουρικής σύνταξης, αλλά και το ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, με όριο ηλικίας τα 65 έτη για τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου και χωρίς όριο ηλικίας για τους συνταξιούχους αναπηρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του συνταξιούχου.

Προκειμένου να δικαιωθεί ο συνταξιούχος του εν λόγω επιδόματος για το έτος 2002 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα, που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 και αφορούν εισοδήματα έτους 2000, χωρίς τυχόν αναδρομικά άλλων ετών. Ως ετήσιο εισόδημα εξακολουθεί να νοείται το συνολικό ετήσιο εισόδημα, που αποκτά ο φορολογούμενος, από κάθε πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Ειδικότερα για τη καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. έτους 2002 λαμβάνονται υπόψη οι εξής προϋποθέσεις:

 •    Το συνολικό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.010,44 ΕΥΡΩ (2.048.058 δρχ.).

 •    Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.012,19 ΕΥΡΩ (2.389.403 δρχ.).

 •    Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 10.911,82 ΕΥΡΩ (3.718.204 δρχ.).

 •    Το ποσό του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του συνταξιούχου και κυμαίνεται από 96,51-24,13 

ΕΥΡΩ (32.885-8221 δρχ.) μηνιαίως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Σε τι ποσά ανέρχονται τα Κατώτατα Ορια Συντάξεων των Φορέων Αυτοτελώς Απασχολούμενων για το έτος 2002;

Σε τι ποσό ανέρχονται οι συντάξεις όσων δικαιούνται τα ανωτέρω κατώτατα όρια και λαμβάνουν ταυτόχρονα και  ΕΚΑΣ;

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Ο. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2002 + ΕΚΑΣ

ΕΤΟΣ ΤΕΒΕ ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΤΣΑ

2002

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

             
Κ.Ο. 320,30  269,06 372 336 320,30 269,06
ΕΚΑΣ   96,51    96,51   96,51   96,51   96,51   96,51
             
ΣΥΝΟΛΟ 416,81 365,57 468,51 432,51 416,81 365,57

ΕΤΟΣ

TAMEIO ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

TAMEIO ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Τ.Α.Ν.Π.Υ.

Τ.Α.Ν.Π.Υ.

2002

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

         
Κ.Ο. 62,78 54,89 377,133 339,34
ΕΚΑΣ 96,51 96,51 96,51 96,51
         
ΣΥΝΟΛΟ 159.29 151,40 473,89 435,85

 

ΕΤΟΣ ΤΣΑΥ * ΤΣΑΥ * Τ. Ν * Τ.Ν ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΜΕΔΕ

2002

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

Κ.Ο. 652,45 489,34 439,18 329,38 329,16 296,24 246,86
ΕΚΑΣ       96,51 96,51 96,51 96,51
ΣΥΝΟΛΟ       425,89 425,67 392,75 343,37

          * Δεν δικαιούνται ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ποσού .  

4.  Τι ισχύει σχετικά με τη δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών των Ταμείων των Αυτοαπασχολουμένων ;

       Με τις διατάξεις του ν. 2676/99, αντιμετώπιστηκε με ευνοϊκό τρόπο και ιδιαίτερη ευαισθησία  το θέμα της καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ και τους λοιπούς Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς.

             Ειδικότερα για τα Ταμεία Αυτοτελώς Απασχολουμένων, παρέχεται:

 •   η δυνατότητα εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών μαζί με τα πρόσθετα τέλη σε 36 μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση προκαταβολής, ανάλογα με το ποσό της οφειλής.

 •   η δυνατότητα έκπτωσης στα πρόσθετα τέλη, κατά ποσοστό 20-15% κ.λ.π.,ανάλογα με την εφάπαξ ή τμηματική εξόφληση αυτών, ενώ σε περίπτωση απώλειας από τον οφειλέτη του δικαιώματος σε δόσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.

Επίσης σε περίπτωση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της οφειλής του δεν υπερβαίνει τις 10 μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων (1.000.000 δρχ.περίπου), αντί των 4 μηνιαίων συντάξεων, που προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Όσον αφορά τα πρόσθετα τέλη, με τον πρόσφατο Ν.2972/01 (ΦΕΚ291Α), υπήρξε μείωση του ύψους των πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων  στο 3% για το πρώτο μήνα καθυστέρησης αντί 5% που ίσχυε και στο 1,5% αντί 2% για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες.

 

5. Υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις για τους αυτοαπασχολούμενους σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ?

 Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/97 και την αρ.Φ 14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, εφαρμόζονται πλέον ενιαίοι κανόνες και προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης εξόφλησης τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που αποδεδειγμένα πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και έχουν υποστεί ως εκ τούτου ζημιές.

       Ειδικότερα:

 •      Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τους Ασφαλιστικούς    Οργανισμούς μέχρι του τέλους του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, κεφαλαιοποιούνται μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις επιβαρύνσεις.

 •      Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, χωρίς τον υπολογισμό προσθέτων τελών και άλλων προσαυξήσεων.

 •      Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά την εξάμηνη αναστολή, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.

        Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι όσοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από την πρόσφατη θεομηνία, με την απαραίτητη προυπόθεση ότι θα προσκομίσουν στους ασφαλιστικούς Οργανισμούς βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ή του οικείου Επιμελητηρίου του νομού στον οποίο υπάγονται, από την οποία να προκύπτει η ζημιά που έχουν υποστεί, το ύψος αυτής, καθώς και το ότι οι ζημιές προέρχονται από την πρόσφατη κακοκαιρία.         

  6. Τι προβλέπεται για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων ?

 Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3050/02 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις » επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του πράγματι ή κυρίως ασκουμένου επαγγέλματος του αγρότη ή του επαγγελματία ή του εμπόρου σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων και η ασφάλισή του στο φορέα που ασφαλίζει την κατηγορία ή το ασκούμενο επάγγελμα. Για το διαχωρισμό αυτό τίθεται εισοδηματικό κριτήριο που αποδεικνύεται από τη φορολογική δήλωση του αγρότη και επαγγελματία ή εμπόρου.

Συγκεκριμένα οι αυτοαπασχολούμενοι (επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι), που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων από 1/1/2003 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.

Όσοι δε από τους ανωτέρω αυτοαπασχολούμενους ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών και από τις δύο δραστηριότητες (αγρότη και αυτοαπασχολούμενου) προέρχεται από επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

    ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (στοιχεία 2002)

  ΤΕΒΕ ΤΑΕ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ * ΠΑΡΑΠΛ. Αρθρο 42 Ν.1140/81    (Α΄68 )

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ22,35)=447,0   Α.Υ.Κ.Α. Φ35/οικ.1735/85 (Β΄385)

Κ.Ο. Σύνταξης+50%

(372,00 +186,00 = 558,00 Α.Υ.Κ.Α.  Φ9/666/83   (Β΄302)   

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης

άρθρο 7  Π.Δ. 116/88  

(Α΄48)

50% επί της βασικής & μέχρι του ποσού της Γ΄ ασφαλιστικής κατηγορίας για 35 χρόνια ασφάλισης (497,00)

άρθρο 97  Π.Δ. 668/81  ( Α΄, 167)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ Ν.612/77

(Α΄164)

 

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης στην Α΄ κατηγορία

άρθρο 6 Π.Δ. 116/88

(Α΄48)

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης στην Γ΄ κατηγορία

άρθρο 95 Π.Δ. 668/81

(Α΄167)

ΕΚΑΣ    

άρθρο 20  Ν.2434/96

(Α΄, 188)

Από 24,13 μέχρι 96,51

ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.  

ως Τ.Ε.Β.Ε.

 

  ΤΣΑ ΤΑΝΠΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ * ΠΑΡΑΠΛ. Αρθρο 42 Ν.1140/81    (Α΄68 )

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ22,35)=447,00

 Α.Υ.Κ.Α. Φ22/1517/85  (Β΄332)

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ22,35)=447,00

Φ21//9/οικ./3437/85 (Β΄121) Α.Υ.Κ.Α. 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

50% επί του ποσού της βασικής σύνταξης

(218,57 +109,29=327,86)

 άρθρο 39 Π.Δ. 669/81

(Α΄169)

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης & και μέχρι του ποσού του 20πλάσιου του Η.Α.Ε. (ως Ι.Κ.Α.) 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ Ν.612/77

(Α΄164)

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης

Σύνταξη γήρατος για 10.500 Η.Α. επί της κλάσης της τελευταίας 5ετίας  (ως Ι.Κ.Α.)

ΕΚΑΣ  

άρθρο 20  Ν.2434/96

(Α΄, 188)

 ως Τ.Ε.Β.Ε.

ως Τ.Ε.Β.Ε.

 

 

  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Σ.Α.Υ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ * ΠΑΡΑΠΛ. Αρθρο 42 Ν.1140/81    (Α΄68 )

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ22,35)=447,00

 Α.Υ.Κ.Α. Φ11/741/85 

 20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ22,35)=447,00

 Α.Υ.Κ.Α. Φ11/1845/85 

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ22,35)=447,00

 Α.Υ.Κ.Α. Φ43/1098/85  (Β΄250)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αναπηρίας

άρθρο 42  παρ. 3

Ν.1140/81 (Α΄68) 

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αναπηρίας 

άρθρο 42  παρ. 3

Ν.1140/81 (Α΄68)

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αναπηρίας

άρθρο 42  παρ. 3

Ν.1140/81 (Α΄68)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ Ν.612/77

(Α΄164)

Σύνταξη γήρατος για

35 χρόνια ασφάλισης

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης 

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης

ΕΚΑΣ    

άρθρο 20  Ν.2434/96

(Α΄, 188)

Από 24,13 μέχρι 96,51

ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.  

Ως  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 

Ως  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

 

*  Οι διατάξεις του Ν.612/77 « προνομοιακός υπολογισμός σύνταξης σε περίπτωση τυφλότητας » εφαρμόζεται και στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς ασφαλισμένους σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. (άρθρο 40 παρ. 7 Ν.1902/90).

 7.Τι προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους συνταξιούχους ταμείων  αυτοαπασχολουμένων  οι οποίοι επιθυμούν  να εργασθούν μετά τη συνταξιοδότησή τους; 

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.2676/99  τίθενται περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναλαμβάνουν εργασία.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν εφαρμογή, με την παρ.6 του ίδιου νόμου στους αυτοτελώς απασχολούμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές  από τις οικείες διατάξεις, προσαυξημένες κατά 40%.

Η προσαύξηση των εισφορών  αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του άρθρου 63 του ανωτέρω νόμου, ήτοι από 5/1/2001.

Με την παρ.5 του ανωτέρω άρθρου,  οι συνταξιούχοι ανεξάρτητα από αιτία συνταξιοδότησης (γήρας-αναπηρία-θάνατος) και από το είδος της εργασίας την οποία θα αναλάβουν, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο φορέα ή στους φορείς κύριας ασφάλισης από τους οποίους συνταξιοδοτούνται καθώς και στο φορέα της ασφάλισής της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιορισμοί (αναστολή ή περικοπή της σύνταξης που καταβάλλεται στους εργαζόμενους συνταξιούχους)  που προβλέπονται από τα καταστατικά των οικείων Ταμείων.

 • Από την καταβολή των προσαυξημένων εισφορών εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης στο  ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών (εγκ. αρ. Φ9/οικ.2289/27/12/2000).

 8. Ποιές προϋποθέσεις απαιτούνται για τη λήψη δεύτερης σύνταξης από ασφαλισμένους σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς οργανισμούς;

 • Για τη λήψη δεύτερης πλήρους σύνταξης:

          το 65ο έτος της ηλικίας και 17 χρόνια ασφάλισης, αυξανόμενα από 1/1/98 κατά ένα εξάμηνο και μέχρι 20 έτη

 • Για λήψη μειωμένης δεύτερης σύνταξης: το ίδιο όριο ηλικίας και 16 έτη ασφάλισης (αρ.47 ν.2084/92, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του αρ.19 του          ν.2150/93).           

 • Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο φορέα, τότε είναι δυνατή η συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε Ταμείο, που είναι ίδιες με τις προϋποθέσεις όσων λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη.

9. Ποια επιδόματα χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αυτοαπασχολουμένων σε ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων τους (τυφλοί, παραπληγικοί κ.λ.π) και σε τι ύψος ανέρχονται αυτά;

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (στοιχεία 2001)

ΤΕΒΕ ΤΑΕ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ * 

ΠΑΡΑΠΛ. Αρθρο 42 Ν.1140/81    (Α΄68 )

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ7.221)=144.420  (423,83 Ε.) Α.Υ.Κ.Α. Φ35/οικ.1735/85 (Β΄385)

Κ.Ο. Σύνταξης+50%

(122.430+61215= 183.645) (538,94 Ε.) Α.Υ.Κ.Α.  Φ9/666/83   (Β΄302)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης

άρθρο 7  Π.Δ. 116/88 

(Α΄48)

50% επί της βασικής & μέχρι του ποσού της Γ΄ ασφαλιστικής κατηγορίας για 35 χρόνια ασφάλισης

(256.499:2=128.249)  (376,37 Ε.) ανώτατο

άρθρο 97  Π.Δ. 668/81  ( Α΄, 167)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ Ν.612/77

(Α΄164)

 

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης στην Α΄ κατηγορία

άρθρο 6 Π.Δ. 116/88

(Α΄48)

 

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης στην Γ΄ κατηγορία

άρθρο 95 Π.Δ. 668/81

(Α΄167)

 

ΕΚΑΣ     

άρθρο 20  Ν.2434/96

(Α΄, 188)

 

Από 6.971 μέχρι 27.885 δρχ. (20,46-81,75 Ε.)

ανάλογα με το ποσό της σύνταξης
ως Τ.Ε.Β.Ε.

  ΤΣΑ ΤΑΝΠΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΠΛ. Αρθρο 42 Ν.1140/81    (Α΄68 )

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ7.221=144.420

(423,83 Ε.) Α.Υ.Κ.Α. Φ22/1517/85  (Β΄332)

20πλάσιο Η.Α.Ε.

20Χ7.221=144.420 (423,83 Ε.) Α.Υ.Κ.Α.    

Φ21//9/οικ./3437/85 (Β΄121)

     

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

50% επί του ποσού της βασικής σύνταξης

(71.960+35.980=107.940)

 (316,77 Ε.)

άρθρο 39 Π.Δ. 669/81

(Α΄169)

 

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης & και μέχρι του ποσού του 20πλάσιου του Η.Α.Ε. (ως Ι.Κ.Α.)

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ Ν.612/77

(Α΄164)

Σύνταξη γήρατος για 35 χρόνια ασφάλισης

Σύνταξη γήρατος για 10.500 Η.Α. επί της κλάσης της τελευταίας 5ετίας  (ως Ι.Κ.Α.) 

     

ΕΚΑΣ     

άρθρο 20  Ν.2434/96

(Α΄, 188) 

ως Τ.Ε.Β.Ε.

ως Τ.Ε.Β.Ε.

 

  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Σ.Α.Υ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ * ΠΑΡΑΠΛ. Αρθρο 42 Ν.1140/81    (Α΄68 )

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ7.221)=144.420  (423,83 Ε.) Α.Υ.Κ.Α. Φ11/741/85

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ7.221)=144.420  (423,83 Ε.) Α.Υ.Κ.Α. Φ11/1845/85

20πλάσιο Η.Α.Ε.

(20Χ7.221=144.420

(423,83 Ε.) Α.Υ.Κ.Α. Φ43/1098/85  (Β΄250)
       
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αναπηρίας

άρθρο 42  παρ. 3

Ν.1140/81 (Α΄68)

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αναπηρίας

άρθρο 42  παρ. 3

Ν.1140/81 (Α΄68)

50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αναπηρίας

άρθρο 42  παρ. 3

Ν.1140/81 (Α΄68)
 

 

 
   

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ Ν.612/77

(Α΄164)

 

Σύνταξη γήρατος για

35 χρόνια ασφάλισης

 

Σύνταξη γήρατος για

35 χρόνια ασφάλισης

 

Σύνταξη γήρατος για

35 χρόνια ασφάλισης

 

       

ΕΚΑΣ    

άρθρο 20  Ν.2434/96

(Α΄, 188)

 

Από 6.971 μέχρι 27.885 δρχ. (20,46-81,75 Ε.)

ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.

 

Ως

ΤΑΜΕΙΟ 

    ΝΟΜΙΚΩΝ   

                             

Ως

ΤΑΜΕΙΟ 

 ΝΟΜΙΚΩΝ 

 

*   Οι διατάξεις του Ν.612/77 « προνομοιακός υπολογισμός σύνταξης σε περίπτωση τυφλότητας » εφαρμόζεται και στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς ασφαλισμένους σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. (άρθρο 40 παρ. 7 Ν.1902/90 ).

10. Σε περίπτωση θανάτου ενός συζύγου, με ποιές προϋποθέσειςδικαιούταισύνταξης ο άλλος σύζυγος;

Με την παρ.1 του αρθρ. 62 του ν. 2676/99 ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, ο επιζών των συζυγων δικαιούται σύνταξη για μία τριετία από την πρώτη ημέρα του επόμενου του θανάτου μήνα, ανεξάρτητα από την ηλικία του και ανεξάρτητα εάν εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή.

Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και άλλη σύνταξη ή εργάζεται, τότε χορηγείται μετά την τριετία, το 50% του πλήρους ποσού της σύνταξης που δικαιούται, ενώ στη  περίπτωση που ο επιζών σύζυγος διακόψει την εργασία του αργότερα (π.χ. δύο χρόνια μετά), καταβάλλεται το πλήρες ποσό της δικαιούμενης σύνταξης.

 Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο επιζών σύζυγος, λαμβάνει ολόκληρο το ποσόν της σύνταξης που δικαιούται, επειδή δεν απασχολείται, δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο και εκ των υστέρων (δύο ή τρία χρόνια αργότερα) αλλάξουν  τα δεδομένα και αναλάβει εργασία, τότε του χορηγείται μειωμένη σύνταξη κατά 50% της πλήρους, από την ημερομηνία ανάληψης εργασίας. 

Με τη περ.γ της παρ.2 του άρθ. 62 προβλέπεται η επαναχορήγηση της διακοπείσας σύνταξης ή η καταβολή ολόκληρης της δικαιούμενης σύνταξης ( σε περίπτωση που καταβαλλόταν μειωμένη) στον επιζώντα , μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, εφόσον δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Εάν συντρέχει μία από τις παραπάνω προυποθέσεις τότε, από την αντίστοιχη ημερομηνία, χορηγείται το 70% της δικαιούμενης σύνταξης.

Οι διατάξεις της περ. δ της παρ. 2 σχετικά με τον περιορισμό του ποσού της σύνταξης, αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιζών των συζύγων είναι συνταξιούχος και από ίδιο δικαίωμα, οπότε έχει ευχέρεια επιλογής του ποσού σύνταξης στο οποίο θα γίνει η σχετική μείωση του 50%  ή 70% ( στη σύνταξη του θανόντος ή στην δική του).

Σημειωτέον ότι δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί του ποσού της σύνταξης, σε περίπτωση που ο επιζών των συζύγων λαμβάνει δύο συντάξεις λόγω θανάτου.

11. Πώς μπορώ να διαγραφώ ως άνεργος μηχανικός, από την ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (άρθρ. 6 α.ν 2326/1940) στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η ασφάλιση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε για τα ανωτέρω πρόσωπα είναι υποχρεωτική από της εγγραφής τους στο Τ.Ε.Ε, λόγω της ιδιότητας του μέλους του Τ.Ε.Ε, ανεξάρτητα της άσκησης ή μη του επαγγέλματος.

Επομένως, το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε δεν έχει τη δυνατότητα να διαγράψει από την ασφάλισή του μηχανικούς – μέλη του Τ.Ε.Ε., εάν δεν προηγηθεί η διαγραφή τους από τα μητρώα του Τ.Ε.Ε.

 

 

 

 

12. Που ασφαλίζομαι ως  νεοδιοριζόμενος στο Δημόσιο εκπαιδευτικός, ο οποίος είμαι ήδη ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε από το 1998;

            Εφόσον έχετε ασφαλιστεί στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε το έτος 1998, υπάγεστε στις διατάξεις του άρθρ.39 του ν.2084/92, οι οποίες καταλαμβάνουν όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993 και μετά, σύμφωνα με τις οποίες, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται υποχρεωτικά σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης (καταργείται δηλ. η παράλληλη ασφάλιση) τον οποίο επιλέγουν κατά δήλωσή τους.

         Κατ’εξαίρεση όμως για το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, η ασφάλιση σ’αυτό είναι υποχρεωτική και δεν παρέχεται το δικαίωμα επιλογής άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις ασφάλισης σε περισσότερους κύριους φορείς.

 

         Επομένως, εσείς και μετά το διορισμό σας στο Δημόσιο, εξακολουθείτε να ασφαλίζεστε υποχρεωτικά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (στην κατηγορία των εμμίσθων, πλέον, ασφαλισμένων) στον Ε.Λ.Π.Π για επικουρική και εφάπαξ παροχή και στον Κ.Υ.Τ για υγειονομική περίθαλψη.

        Εφόσον εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να ασφαλιστείτε προαιρετικά και στο φορέα απασχόλησής σας, υποχρεούστε όμως στην καταβολή του συνόλου των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου, εργοδότη και κράτους. Στην περίπτωση αυτή, θα εξακολουθήσετε να είστε ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε για  κύρια σύνταξη, θα πρέπει όμως να διακοπεί η ασφάλισή σας από τον Ε.Λ.Π.Π, για δε τον κλάδο Υγείας έχετε δυνατότητα επιλογής μεταξύ Δημοσίου και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

 

13. Ποιές είναι οι μηνιαίες εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ;

  Μηνιαίες εισφορές (σε Ευρώ) έτους 2002

   α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ * ΜΙΣΘΩΤΟΙ
  Άνω  5ετίας Κάτω 5ετίας Άνω  5ετίας Κάτω 5ετίας
Κύρια Σύνταξη     107,44 64,46 107,44 64,46
Ειδ. Λογαρ.    57,77 34,66 57,77 34,66
Εφ’άπαξ ΕΛΠΠ 14,44 14,44 14,44 14,44
ΚΛ. Υγείας 34,65 34,65 2,15%** 2,15%**

* Καταβάλλεται και εργοδοτική εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό εκ 128,34 Ευρώ

 και  εισφορά κλάδου υγείας  4,3%.

**Ο κλάδος υγείας υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών,

 οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το Α.Ε.Π της 1.1.2002

 (537,21 €) ούτε ανώτερες από την ανωτάτη κλάση του Ι.Κ.Α (1884,75 €).

           β. Ασφαλισμένοι από 1.1.1993 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ * Μ Ι Σ ΘΩΤΟΙ
  Άνω  5ετίας Κάτω 5ετίας Άνω  5ετίας Κάτω 5ετίας Εργοδοτικές Εισφορές
Κύρια Σύνταξη     107,44 64,46 6,67% 4,00 % 13,33%
Επικ.  Σύνταξη 32,23 19,34 3,00 % 1,80 %  3,00  %
Πρόνοια 21,49 21,49 4,00 % 4,00  %  -
ΚΛ. Υγείας 34,65 34,65 2,15% 2,15 % 4,30%

*Όλες οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών χωρίς όριο

14. Με ποιές προϋποθέσεις μπορεί κάποιος που είναι παλαιός σφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ κατά το έτος 2002 και πως έχουν διαμορφωθεί οι συντάξεις;

 

      Για όσους ασφαλισμένους θα συνταξιοδοτηθούν μόνο από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και για όσους θα πάρουν σύνταξη και από άλλον φορέα αλλά θα προηγηθεί η συνταξιοδότηση από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ισχύουν για το έτος 2002 οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Κατηγορία

Ασφαλισμένων

Συντάξιμα έτη και όρια ηλικίας 

κατά το έτος 2002( ν.2084/92).

  Συντάξιμα έτη Ηλικία

Άνδρες

Γυναίκες

 

35

35

 

60

58

 

Άνδρες 25 60,5
     
Γυναίκες 22,5    60

Άνδρες

Γυναίκες

15

15

65

65

Τα ποσά ανώτατης μέσης και κατώτατης καταβαλλόμενης σύνταξης (σε Ευρώ) για τους παλαιούς ασφαλισμένους, διαμορφώνονται για το 2002 ως εξής :

 

Ανωτάτη

Μέση

Κατωτάτη

Γήρατος

   740,58 *

  576,01 *

   329,15 *

 

   700,91**

  545,15 **

   311,52 **

Αναπηρίας

  740,58 *

  576,01 *

   296,23 *

 

  700,91 **

  545,15 **

   280,36 **

Θανάτου

  555,44 *

  432,01 *

   246,86  *

 

  525,68 **

  408,86 **

   233,64  **

*     μονοσυνταξιούχοι. (όσοι θα πάρουν σύνταξη μόνο από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε).

** διπλοσυνταξιούχοι ( όσοι είναι παράλληλα ασφαλισμένοι και σε άλλο πλην του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε φορέα Κύριας Ασφάλισης όπως Δημόσιο, Ι.Κ.Α, Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε, Τ.Ε.Β.Ε κ.λ.π.).

 

15. Πώς μπορώ να υπαχθώ ως γιατρός στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ;

Οι ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Α.Υ., εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δικαιούνται προσαύξησης του ποσού της σύνταξής τους κατά ποσοστό 50%, εφόσον καταβάλλουν αυξημένο ασφάλιστρο κατά το ίδιο ποσοστό.

Το ποσοστό αυτό το δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1.1.1986 και έχουν καταβάλλει εισφορές μονοσυνταξιούχου από 1.1.1980. Οι ήδη ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Α.Υ μέχρι την 31.12.1990, που δεν έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου, καθώς και όσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου από την 1.1.1991 δικαιούνται την πιο πάνω προσαύξηση εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση και παραμείνουν στην ασφάλιση 10 έτη, αν υπαχθούν στους μονοσυνταξιούχους κατά το έτος 2002 (ή  το έτος 2003),  που αυξάνονται κατά ένα έτος για κάθε επόμενη διετία, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά 15 ετών.

Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Α.Υ που υπάγονται ως έμμισθοι στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και διακόψουν την εκεί ασφάλισή τους ή αποχωρήσουν από τη θέση τους χωρίς να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην ασφάλιση τουλάχιστον 5 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων (άρθρ.18 του ν.1976/91). Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να καταβληθούν εισφορές μονοσυνταξιούχου από 1-1-1980, εκτός αν η ασφάλισή τους στο Τ.Σ.Α.Υ αρχίζει μεταγενέστερα, οπότε πρέπει να καταβληθούν από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.  

Με την παρ.18 του άρθρου 13 του ν.3050/2002 (ΦΕΚ Α, 214/13-9-2002), παρέχεται κατ’εξαίρεση η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ, που δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων, να δικαιωθούν της αντίστοιχης παροχής, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή μέχρι 31-12-2002 και παραμείνουν στην ασφάλιση για μία τετραετία. 

 

16. Πώς έχουν διαμορφωθεί οι συντάξεις  στο Τ.Σ.Α.Υ;

Tα ποσά ανώτατης μέσης και κατώτατης καταβαλλόμενης σύνταξης (σε Ευρώ) για τους παλαιούς ασφαλισμένους για το 2002, διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

Ανωτάτη

Μέση

Κατωτάτη

Γήρατος

  1824,45 *

  1408,89 *

  978,68 *

 

  1216,30 **

    939,26 **

  652,45 **

Αναπηρίας

  1824,45 *

  1408,89 *

  978,68 *

 

  1216,30 **

    939,26 **

  652,45 **

Θανάτου

  1824,45 *

  1408,89 *

  978,68 *

 

  1216,30 **

    939,26 **

  652,45 **

*    Μονοσυνταξιούχοι

**  Διπλοσυνταξιούχοι

17. Είμαι παλαιός ασφαλισμένος στο Ταμείο Νομικών πλήν όμως δεν έχω θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.1997 (ημερομηνία κατά την οποία έπαψαν πλέον να ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού του ταμείου). Μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του ν.2084/92 ;

 

Δεν μπορείτε να πάρετε μειωμένη σύνταξη από το Ταμείο Νομικών επειδή το εν λόγω Ταμείο δεν χορηγούσε στους ασφαλισμένους του μειωμένη σύνταξη με βάση τις καταστατικές του διατάξεις,.

Η μειωμένη σύνταξιοδότηση εξακολουθεί να ισχύει στους Οργανισμούς εκείνους όπου προβλεπόντουσαν αντίστοιχες διατάξεις,

 

18. Πώς υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων από 1-1-1993 και εφεξής στους Φορείς  Αυτοτελώς Απασχολούμενων ;

Το ποσό της σύνταξης των από 1.1.1993 ασφαλισμένων αποτελεί συνάρτηση του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές όλο το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έτος, επί το ποσοστό  1,714% και το γινόμενο το οποίο προκύπτει, αποτελεί τον ετήσιο συντελεστή βάσει του οποίου υπολογίζεται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης το ποσό της σύνταξης.

Π.χ.  Έστω ασφαλισμένος ο οποίος έχει ασφαλιστεί από τον Οκτώβριο 1993, έχει πραγματοποιήσει συνολικά 6 έτη ασφάλισης καταβάλλοντας εισφορές για όλα τα έτη στην 1η ασφαλ. κατηγορία και  έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης εντός του έτους 2001.

Οι συντάξιμες αποδοχές στο προαναφερόμενο παράδειγμα διαμορφώνονται ως εξής:

Η 1η ασφαλ. κατηγορία την 31.12.2000 (το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτος) είχε διαμορφωθεί στις 169.719 δρχ.

169.719 χ 1,714%  =  2.953 δρχ.

2.953 χ 6 χρόνια  =   17.719 δρχ.

P    Η σύνταξη προσαυξάνεται με οικογενειακά επιδόματα (8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο, 12% για το τρίτο και επόμενα).

 

19. Πώς υπολογίζονται τα κατώτατα όρια σύνταξης των νέων ασφαλισμένων;

Κατά τον υπολογισμό   του ποσού κατωτάτων ορίων συντάξεων γήρατος – αναπηρίας και επί αναπηρίας εξ εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, λαμβάνεται υπόψη το μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ΑΕΠ του έτους 1991 προσαυξημένο κατά 50% και αναπροσαρμοσμένο κατά το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.   

20. Πώς έχουν διαμορφωθεί οι συντάξεις στο Ταμείο Νομικών;  

Tα ποσά ανώτατης, μέσης και κατώτατης καταβαλλόμενης σύνταξης για τους παλαιούς ασφαλισμένους για το 2002, διαμορφώνονται (σε Ευρώ) ως εξής:  

 

 

Ανωτάτη

Μέση

Κατωτάτη

Γήρατος

 954,73

596,35

439,17

       

Αναπηρίας

954,73

724,36

439,17

       

Θανάτου

716,05

510,87

329,38

       

Ασφάλιση αγροτών και ανασφαλίστων ομάδων

 • Ερωτήσεις

 1. Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ του ν. 4169/61.

 2. Ασφάλιση ανασφάλιστων Ομάδων.

 3. Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

 

 

 • Απαντήσεις

 1.Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ του ν. 4169/61.

Για τους ασφαλιμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ του Ν. 4169/61 ο θεσμός της διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζεται μονομερώς.

Δηλαδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του Ν. 4202/61 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.Δ. 1390/73, οι ασφαλισμένοι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι διακόπτουν την ασφάλισή του στους Οργανισμούς αυτούς και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πέντε συνεχή έτη ασφάλισης στον Οργανισμό, πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, δικαιούνται να προσμετρήσουν στον ΟΓΑ τον χρόνο ασφάλισης, με την υποχρέωση των ασφαλιστικών Οργανισμών να αποδόσουν στον ΟΓΑ το σύνολο των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδότου.

Η προσμέτρηση του χρόνου αυτού γίνεται μόνο για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης διότι, οι συντάξεις του ΟΓΑ του Ν. 4169/61 είναι σταθερές  και προσαυξάνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν οικογενειακά βάρη.

Για τους ασφαλισμένους του νέου Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπου ισχύει το ανταποδοτικό σύστημα, επεκτάθηκε η εφαρμογή του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Επέκταση του θεσμού των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και στους ήδη συνταξιούχους του ΟΓΑ του Ν. 4169/61, έτσι όπως εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους του νέου Κλάδου, δεν μπορεί να γίνει, διότι μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2458/97, ο ΟΓΑ δεν ήταν ασφαλιστικός Οργανισμός με την έννοια λειτουργίας των λοιπών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, για να έχουν πεδίο εφαρμογής οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

 

 2. Ασφάλιση ανασφάλιστων Ομάδων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων (Ν. 1296/82 και Ν. 2556/97 άρθρο 70), χορηγείται από τον ΟΓΑ σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε έλληνες υπήκοους και ομογενείς, που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν λαμβάνουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, σύνταξη  ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή, μεγαλύτερο της σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη ή το αγροτικό ζευγάρι αντίστοιχα.

Εξαιρούνται και δεν αποτελούν κώλυμα για τη συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων, τα βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις, που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

 

3. Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

Ο ΟΓΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία του χορηγεί επίδομα απολύτου αναπηρίας στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας του Ν. 4169/61, εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ανίκανοι για εργασία σε ποσοστό 100% και ότι χρήζουν περιποίησης και συμπαράστασης άλλου προσώπου.

Το ποσό του επιδόματος αυτού, ισούται με 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους ασφαλισμένους του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν. 2458/97), το επίδομα απολύτου αναπηρίας χορηγείται στους συνταξιούχους του Κλάδου λόγω αναπηρίας, εφόσον ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου, χωρίς ποσοστό αναπηρίας.

Το ποσό του επιδόματος αυτού από το έτος 2003 δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (άρθρο 9 παρ. 7 Ν. 2458/97).

 

Διακρατική Ασφάλιση

 • Ερωτήσεις

 1.Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας συνυπολογίζονται με τα χρόνια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

 2.Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει διμερή Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας (π.χ. Νότια Αφρική, Αυστραλία κ.α.) αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και αξιοποιούνται στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας;

 3.Είμαι έλληνας ομογενής και λαμβάνω σύνταξη μόνον από αλλοδαπή χώρα. Διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα. Μπορώ να έχω νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

 4.Απασχολούμαι ως μισθωτός σε επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Ελλάδα. Αποστέλλομαι από τον εργοδότη μου για εκτέλεση υπηρεσίας στην Κύπρο για λογαριασμό του. Υποχρεούμαι να ασφαλίζομαι και στα δύο κράτη;

 5.Είμαι μηχανικός και ασφαλίζομαι στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω της ιδιότητάς μου. Διαμένω στις ΗΠΑ, ασκώ αυτοτελή δραστηριότητα και υπάγομαι στο ασφαλιστικό σύστημα των ΗΠΑ. Μπορώ να εξαιρεθώ από το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ);

 6.Είμαι μέλος εμπορικής εταιρείας η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και έχω υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ-ΤΑΕ. Παράλληλα απασχολούμαι στον Καναδά ως μισθωτός και ασφαλίζομαι στο καναδικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μπορώ να εξαιρεθώ από τον ΟΑΕΕ-ΤΑΕ;

 7.Παίρνω σύνταξη από το ΙΚΑ. Πρόκειται να εγκατασταθώ σε αλλοδαπή χώρα. Είναι δυνατή η καταβολή της σύνταξής μου στη χώρα διαμονής μου;

 8.Είμαι ασφαλισμένος στο ΝΑΤ και έχω πραγματοποιήσει ορισμένα χρόνια ασφάλισης στις ΗΠΑ. Τα χρόνια αυτά μπορώ να τα υπολογίσω στο ΝΑΤ για να μπορέσω να πάρω σύνταξη;

 9.Είμαι δημόσιος υπάλληλος και έχω πραγματοποιήσει ορισμένα χρόνια ασφάλισης στον Καναδά. Τα χρόνια αυτά μπορώ να τα υπολογίσω στο Δημόσιο για να μπορέσω να πάρω σύνταξη;

 • Απαντήσεις
1. Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας συνυπολογίζονται με τα χρόνια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Βεβαίως συνυπολογίζονται. Ολες οι διμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Κεμπέκ, Αργεντική, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη, Ελβετία, Κύπρο και Νέα Ζηλανδία) κατοχυρώνουν το δικαίωμα για χορήγηση αυτοτελούς ή αυτοτελών συντάξεων σε περιπτώσεις, που οι δικαιούχοι συμπληρώνουν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ένα ή και από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη. Σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα –εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει ένα ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης (κατά κανόνα 300 ημέρες) και το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης – συνυπολογίζονται τα χρόνια ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στο άλλο Κράτος, εφόσον αυτά δεν συμπίπτουν και χορηγείται τμηματική σύνταξη από το ένα ή και τα δύο Κράτη ανάλογη προς τον αριθμό ημερών ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σ’ αυτά. Ο υπολογισμός του ποσού της ελληνικής τμηματικής σύνταξης γίνεται ως εξής: π.χ. εργαζόμενος που έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ 2.500 ημέρες και στην ασφάλιση άλλου Κράτους 2000 ημέρες, χωρίς την ύπαρξη Σύμβασης δεν δικαιούται σύνταξη από κανένα από τα δύο Κράτη. Με βάση όμως τις διατάξεις της κάθε Σύμβασης το ΙΚΑ υπολογίζει αρχικά το ποσό της σύνταξης, που θα εδικαιούτο ο ενδιαφερόμενος, αν όλοι οι χρόνοι ασφάλισης είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του (στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι 4.500 ημέρες) και από αυτήν καταβάλλει το τμήμα που αναλογεί στο ελληνικό χρόνο ασφάλισής του, σε σχέση με το συνολικό χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε και στα δύο Κράτη, δηλαδή ίση με την αναλογία 2.500/4.500.

2. Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει διμερή Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας (π.χ. Νότια Αφρική, Αυστραλία κ.α.) αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και αξιοποιούνται στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας;

Ναι, αξιοποιούνται για τους Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1469/84 και αναγνώρισαν, με εξαγορά, το χρόνο απασχόλησής τους στο εξωτερικό στους ελληνικούς φορείς κύριας ασφάλισης. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/3-8-1984) προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή, που είχε παραταθεί μέχρι 4-1-2000, έληξε.

3. Είμαι έλληνας ομογενής και λαμβάνω σύνταξη μόνον από αλλοδαπή χώρα. Διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα. Μπορώ να έχω νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

Ναι, μπορείτε να έχετε νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα. Εφόσον δεν λαμβάνετε ελληνική σύνταξη και λαμβάνετε σύνταξη μόνον από άλλη χώρα σας παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1276/82, να ασφαλιστείτε προαιρετικά στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ, καταβάλλοντας εισφορά ίση προς 8%, του ποσού της σύνταξής σας και να έχετε ο ίδιος αλλά και τα μέλη οικογενείας σας (εφόσον δεν έχουν περίθαλψη από δικό τους δικαίωμα) την ίδια κάλυψη με αυτή των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Η υποβολή σχετικής αίτησης γίνεται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου διαμονής σας.

4. Απασχολούμαι ως μισθωτός σε επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Ελλάδα. Αποστέλλομαι από τον εργοδότη μου για εκτέλεση υπηρεσίας στην Κύπρο για λογαριασμό του. Υποχρεούμαι να ασφαλίζομαι και στα δύο κράτη;

Οχι, δεν ασφαλίζεσθε και στα δύο κράτη. Οι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα και οι οποίοι αποστέλλονται (αποσπώνται) για να εργασθούν για λογαριασμό του ίδιου εργοδότη σε επιχείρηση στην Κύπρο, εξαιρούνται, με βάση τη διμερή Σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας Ελλάδας-Κύπρου, αυτοδίκαια για 24 μήνες από την υποχρέωση ασφάλισης στη χώρα εργασίας και συνεχίζουν την υπαγωγή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση της χώρα προέλευσης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεσθε από την υποχρέωση υπαγωγής σε ασφαλιστικά συστήματα δύο κρατών (Ελλάδα και Κύπρο) για την ίδια χρονική περίοδο γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Συνεχίζετε την ασφάλισή σας στην Ελλάδα και εξαιρείσθε από το κυπριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αφού προσκομίσετε στον κυπριακό φορέα συμπληρωμένο έντυπο στο οποίο βεβαιώνεται η συνέχιση της ασφάλισής σας στον ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό. Τα ίδια ισχύουν και για την αντίστροφη περίπτωση (αποσπασμένοι από Κύπρο στην Ελλάδα).

5. Είμαι μηχανικός και ασφαλίζομαι στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω της ιδιότητάς μου. Διαμένω στις ΗΠΑ, ασκώ αυτοτελή δραστηριότητα και υπάγομαι στο ασφαλιστικό σύστημα των ΗΠΑ. Μπορώ να εξαιρεθώ από το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ);

Ναι, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. Με βάση τη διμερή Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας Ελλάδας-ΗΠΑ τα αυτοτελώς απασχολούμενα πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξάρτητα απασχολούμενοι) που διαμένουν στην περιοχή του ενός συμβαλλόμενου κράτους υπάγονται υποχρεωτικά μόνον στο ασφαλιστικό σύστημα του κράτους της μόνιμης διαμονής τους. Στην περίπτωσή σας, εφόσον συμπίπτει υποχρέωση ασφάλισής σας και στα δύο κράτη εξαιρείσθε αυτοδίκαια από την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και ασφαλίζεσθε υποχρεωτικά μόνο στις ΗΠΑ που έχετε τη μόνιμη διαμονή σας. Απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΤΣΜΕΔΕ συμπληρωμένο το έντυπο USA/GR1, το οποίο χρησιμεύει ως αποδεικτικό της ασφάλισής σας στις ΗΠΑ, την έκδοση του οποίου θα ζητήσετε με αίτησή σας από τη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλειας ΗΠΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: Social Security Administration Office of International Programs Baltiomore,Maryland 21235 U.S.A.

6. Είμαι μέλος εμπορικής εταιρείας η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και έχω υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ-ΤΑΕ. Παράλληλα απασχολούμαι στον Καναδά ως μισθωτός και ασφαλίζομαι στο καναδικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μπορώ να εξαιρεθώ από τον ΟΑΕΕ-ΤΑΕ;

Ναι, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΑΕ με βάση τη διμερή Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας Ελλάδας-Καναδά, εφόσον τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία: Υποβολή αίτησης για εξαίρεση από το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην αρμόδια ελληνική ή καναδική αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε την έναρξη και τη λήξη της αιτούμενης εξαίρεσής σας. Επιπλέον μαζί με την αίτηση αυτή θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί το πιστοποιητικό “Canada Rension Plan Record of Earnings Statement”, την έκδοση του οποίου θα ζητήσετε από την καναδική υπηρεσία: HYMAN RESOURCES DEVELOPΜENT CANADA Tower A, 4th Floor 333 River Road, Vanier, Ontario K1A0L1 CANADA H υποβληθείσα αίτηση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και του Καναδά και εγκρίνεται μόνον εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία τους. Το σχετικό έγγραφο με το οποίο τελικά εγκρίνεται η αιτούμενη εξαίρεση αποστέλλεται στον ελληνικό φορέα (ΟΑΕΕ-ΤΑΕ), ο οποίος σας εξαιρεί από την ασφάλισή του.

7. Παίρνω σύνταξη από το ΙΚΑ. Πρόκειται να εγκατασταθώ σε αλλοδαπή χώρα. Είναι δυνατή η καταβολή της σύνταξής μου στη χώρα διαμονής μου;

Ναί, είναι δυνατή η καταβολή της σύνταξης που λαμβάνεται από το ΙΚΑ στο εξωτερικό. Με βάση τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 1408/71 και 574/72 που ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις χώρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) [Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν] και τις διμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας που έχει συνάψει η χώρα μας με Ελβετία, Κύπρο, Καναδά, Κεμπέκ, Βραζιλία, Αργεντινή, ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Βενεζουέλα και Ουρουγουάη εξασφαλίζεται η μεταφορά των συντάξεων, που έχουν θεμελιωθεί στη μία ή την άλλη χώρα, στη χώρα διαμονής του δικαιούχου. Επιπλέον σύμφωνα με την 2023/28-1-92 (ΦΕΚ 24/92 τ.Α΄) Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, μεταφέρονται, υπό προϋποθέσεις, οι ελληνικές συντάξεις σε δικαιούχους που έχουν εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας φορέα, στον οποίο θα δηλώσετε πού επιθυμείτε να σας καταβάλλεται η σύνταξή σας.

8. Είμαι ασφαλισμένος στο ΝΑΤ και έχω πραγματοποιήσει ορισμένα χρόνια ασφάλισης στις ΗΠΑ. Τα χρόνια αυτά μπορώ να τα υπολογίσω στο ΝΑΤ για να μπορέσω να πάρω σύνταξη;

Οχι, δεν μπορείτε. Σε όλες τις διμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι ΗΠΑ, εξαιρούνται οι ναυτικοί από το υλικό πεδίο εφαρμογής τους. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που είναι καθ’ ύλην αρμόδια αρχή (εποπτεύουσα το ΝΑΤ) δεν έχει μέχρι σήμερα αποδεχθεί την κάλυψη των ναυτικών σε καμιά από τις διμερείς Συμβάσεις κονωνικής ασφάλειας.

9. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και έχω πραγματοποιήσει ορισμένα χρόνια ασφάλισης στον Καναδά. Τα χρόνια αυτά μπορώ να τα υπολογίσω στο Δημόσιο για να μπορέσω να πάρω σύνταξη;

Οχι, δεν μπορείτε. Σε όλες τις διμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και ο Καναδάς, εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι από το υλικό πεδίο εφαρμογής τους. Το Υπουργείο Οικονομικών που είναι καθ’ ύλην αρμόδια αρχή δεν έχει μέχρι σήμερα αποδεχθεί την κάλυψη των δημοσίων υπαλλήλων σε καμιά από τις διμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.