ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ.)

 

 

 

Οι διατάξεις της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας σε εφαρμογή έξυπνων κινητών:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el  

Επίσης έχουν κυκλοφορήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτωθι βίντεο σχετικά με πληροφορίες προς τους διακινούμενους πολίτες:  

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας- Moving in the EU- Your social security rights

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el&videosId=2525&vl=en&furtherVideos=yes  

Moving within E.U.- Which country will pay my old-age pension?

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I072535&videolang=en&sitelang=en  

Moving within E.U.- How does moving affect my right to unemployment benefit

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I0722959

. Moving within E.U.- Which country is responsible for your social security rights?

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I071514

 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 2012
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

 

Κατεβάστε τον Κανονισμό κάνοντας κλικ εδώ

 
 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επέκταση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους Κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους. 

 

Κατεβάστε τον Κανονισμό κάνοντας κλικ εδώ

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1244/2010 της Επιτροπής αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004.  

 

Κατεβάστε τον Κανονισμό κάνοντας κλικ εδώ

 

  

 

Εγκύκλιος της ΓΓΚΑ: "Οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της συμπληρωματικής παροχής του άρθρου 58 του Καν. (ΕΚ) 883/04". Κατεβάστε την Εγκύκλιο κάνοντας κλικ εδώ

 
 

Εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 883/04 και του Καν. εφαρμογής (ΕΚ) 987/09 - Οδηγίες χρήσης Φορητών Εγγράφων. Δείτε τις οδηγίες κάνοντας κλικ εδώ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εύχρηστο Οδηγό του 2010 κάνοντας κλικ εδώ

 

 

Κοινοτικοί Κανονισμοί

 

Οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 και 574/72, που αναφέρονται στην εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε εργαζόμενους και στις οικογένειες τους που διακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ρυθμίζουν τα θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων των εν λόγω προσώπων, και ισχύουν για την χώρα μας από την 1.1.1981 (ημερομηνία ένταξης της Ελλάδας στις ΕΚ). Οι γενικές αρχές που διέπουν τους ανωτέρω Κανονισμούς είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων προσδοκίας, η ελεύθερη εξαγωγή χρηματικών παροχών και το δικαίωμα περίθαλψης σε περίπτωση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής σε κράτος-μέλος άλλου από το αρμόδιο κράτος.

 

Νέοι Κανονισμοί:

 

Κανονισμός 883/2004

 

Κανονισμοί 987 & 988/2009 (Εφαρμοστικός και Τροποποιητικός του 883 αντίστοιχα)

 
 

Σχετικές Αποφάσεις & Συστάσεις Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

 

C 106 (24.04.2010)

 

C 107 (27.04.2010)

Έναρξη Εφαρμογής από 01.05.2010 των Κανονισμών (Εγκύκλιος ΓΓΚΑ)
 
Ειδικότερα:
Οι Κοινοτικοί Κανονισμοί καλύπτουν όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (μισθωτούς -συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των ναυτικών-, μη μισθωτούς και δημοσίους υπαλλήλους).
Οι υπήκοοι κράτους μέλους που απασχολούνται σε άλλο κράτος μέλος έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις (από ασφαλιστική άποψη) με τους υπηκόους του κράτους αυτού.
Οι εργαζόμενοι σε κράτη μέλη της ΕΕ δικαιούνται να συνυπολογίσουν τους χρόνους ασφάλισης που έχουν διανύσει σε κάθε κράτος μέλος για να θεμελιώσουν δικαίωμα σε παροχές σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), περίθαλψης, ανεργίας και οικογενειακών επιδομάτων.
Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών αυτών δικαιούνται παροχών περίθαλψης, όταν διαμένουν προσωρινά ή κατοικούν σε κράτος μέλος της ΕΕ άλλο από εκείνο που είναι αρμόδιο για την χορήγηση των εν λόγω παροχών.
Επίσης δικαιούνται παροχών περίθαλψης, όταν κρίνεται αναγκαία η μετάβασή τους σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν το κόστος της νοσηλείας, το οποίο καταβάλλεται από τον Ασφαλιστικό τους Οργανισμό.
Οι συνταξιούχοι, βάσει των ανωτέρω Κανονισμών, λαμβάνουν την σύνταξη τους στο τόπο κατοικίας τους από τον φορέα του κράτους στον οποίο έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
 
1. Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας μετά της Τελικής Πράξης.