ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ.)

   
Η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς Συμβάσεις/Συμφωνίες κοινωνικής ασφάλειας με αρκετές χώρες για την προστασία και διασφάλιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκεί Ελλήνων μεταναστών και των επαναπατριζόμενων από τις χώρες αυτές.
Οι ισχύουσες διμερείς Συμβάσεις/Συμφωνίες κοινωνικής ασφάλειας, που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες, είναι οι ακόλουθες :

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ *
 

1Με Αυστραλία : ισχύει από 1-10-2008 (Ν. 3977 ΦΕΚ 140/τ. Α/7-11-2008)  - Στα Ελληνικά   Στα Αγγλικά

2.  Με Η.Π.Α. : ισχύει από 1-9-1994 (Ν. 2186 ΦΕΚ 15/ τ.Α/ 8-2-1994)
3.  Με Καναδά : Η αναθεωρημένη Συμφωνία ισχύει από 1-12-1997 (Ν.2492 ΦΕΚ 83 /τ.Α/16-5-1997)
4.  Με Κεμπέκ : ισχύει από 1-9-1983 (Ν.1317 ΦΕΚ 4/ τ.Α/11-1-1983)
5.  Με Αργεντινή : ισχύει από 1-5-1988 (Ν.1602 ΦΕΚ 79/τ.Α/18-6-1986)
6.  Με Βραζιλία : ισχύει από 1-9-1988 (Ν.1533 ΦΕΚ 98 /τ.Α/24-5-1985)
7.  Με Βενεζουέλα : ισχύει από 1-2-1995 (Ν.2259 ΦΕΚ 203/τ.Α/5-12-94)
8.  Με Ουρουγουάη : ισχύει από 1-3-1997 (Ν. 2258 ΦΕΚ 202/ τ.Α/5-12-1994)
9.  Με Ελβετία : ίσχυσε από το 1975 (ΝΔ 20 ΦΕΚ 243/ τ.Α/7-9-1974) έως 31-5-2002 (βλέπε εδώ)
10.Με Κύπρο : ισχύει από 1-7-1991 (Ν.1910 ΦΕΚ 165 /τ.Α/30-11-1990)
11.Με Ν. Ζηλανδία : ισχύει από 1-4-1994 (Ν. 2185 ΦΕΚ 14/ τ.Α/8-2-1994)

 

* Οι ανωτέρω διμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας ονομάζονται κλασσικού τύπου γιατί στηρίζονται στις εξής ασφαλιστικές αρχές :
- Την αρχή της ίσης μεταχείρισης από άποψη κοινωνικοασφαλσιτικής προστασίας των εργαζομένων των δύο Συμβαλλόμενων κρατών.
- Την αρχή της διατήρησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μισθωτών -και των εξομοιούμενων προς αυτούς- και των αυτοτελώς απασχολούμενων σε περίπτωση μεταφοράς της διαμονής ή εργασίας τους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.
- Την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης που διανύθηκαν στην ασφάλιση και των δύο Συμβαλλομένων κρατών, τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και τον υπολογισμό των παροχών.
- Την αρχή του αναλογικού επιμερισμού των παροχών (δηλαδή επιβάρυνση του κάθε κράτους ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σ αυτό).
- Την αρχή της ελεύθερης μεταφοράς των παροχών στο κράτος της διαμονής του δικαιούχου.

 

ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ * * είναι οι Συμφωνίες που ρυθμίζουν ορισμένα μόνον θέματα κοινωνικής ασφάλισης με ειδικό τρόπο και για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων

 

 • 1. Με Αίγυπτο : (για μεταφορά εισφορών και συντάξεων).
  Ισχύει από 26-9-86 (Ν.1595 ΦΕΚ 66/τ.Α/19-5-1986).
 • 2. Με Λιβύη : (για μεταφορά εισφορών και συντάξεων).
  Ισχύει από 1-3-91 (Ν.1902 ΦΕΚ 163/τ.Α/30-11-1990).
 • 3. Με Οντάριο : (για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες)
  Ισχύει από 1-7-1985 (Ν.1550 ΦΕΚ 96/τ.Α/23-5-85).
 • 4. Συμπληρωματική Συμφωνία Ελλάδας-Κεμπέκ : (για ασθένεια, εργατικά
  ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες).
  Ισχύει από 1-1-1988 (Ν.1588 ΦΕΚ 38/τ.Α/3-4-1986).
 • 5. Με Πολωνία : (ασφάλιση αποσπασμένων, περίθαλψη).
  Ισχύει από 1-9-86 (Ν.1601 ΦΕΚ 79 τ.Α/18-8-96).
 • 6. Με Ρουμανία : (για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής
  ασφάλισης των επαναπατριζομένων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από
  τη Ρουμανία).
  Ισχύει τυπικά από 22-5-1997 (Ν.2467 ΦΕΚ 31/τ.Α/6-3-1997).
  Η ένταξη των πολιτικών προσφύγων στους Ελληνικούς ασφαλιστικούς
  οργανισμούς, έγινε την 1-4-1998.
 • 7. Με Συρία : (ρύθμιση ειδικών θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης-ασφάλιση
  αποσπασμένων).
  Ισχύει από 1-3-2002 (Ν.2922/2001 ΦΕΚ 135, τεύχος Α΄/27-6-2001).