ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

   
Επίσης υπάρχει συνεργασία για θέματα κοινωνικής προστασίας με τους Διεθνείς Οργανισμούς (Συμβούλιο Ευρώπης – Διεθνές Γραφείο Εργασίας – ΟΟΣΑ – ISSA – OHE κλπ.).

Α. Στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης η συνεργασία μας αφορά στα παρακάτω θέματα:

1. Εφαρμογή των πολυμερών οργάνων του οργανισμού αυτού (Ευρωπαϊκό Κώδικα
Κοινωνικής Ασφάλειας – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη – Προσωρινές Ευρωπαϊκές Συμφωνίες – κλπ).

Ειδικότερα:
α) Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας υπογράφηκε από τη χώρα μας το 1977 και επικυρώθηκε το 1981 με το Ν. 1136/13-3-1981 – ΦΕΚ 61 τ.Α΄ – για ορισμένα μόνο μέρη. Δεν έχουν επικυρωθεί τα μέρη που αφορούν τα οικογενειακά επιδόματα και την ανεργία. Επίσης δεν έχει επικυρωθεί το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κώδικα.
Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας αναθεωρήθηκε και υπογράφηκε από τη χώρα μας το Νοέμβριο του 1990.
β) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Είναι το κυριότερο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η εφαρμογή του όμως ανήκει στην αρμοδιότητα του τομέα Εργασίας.
γ) Οι προσωρινές Ευρωπαϊκές Συμφωνίες – Υπογράφηκαν στις 11-12-1983 και αφορούν στα:
α. Συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, εξαιρουμένων των τομέων γήρατος – αναπηρίας – επιζώντων Ν. 4161/61 (ΦΕΚ 68/24-4-61 τ.Α΄).
β. Συστήματα κοινωνικής ασφάλειας σχετικά με το γήρας – αναπηρία – επιζώντες Ν. 4159/61 (ΦΕΚ 69/24-4-61 τ.Α΄).
Επίσης η χώρα μας έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας την οποία όμως δεν έχει επικυρώσει.

2. Συμμετοχή στις επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν συσταθεί για την προώθηση θεμάτων κοινωνικής ασφάλειας.
Κυριότερη επιτροπή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής.
Άλλες Επιτροπές που συνεδριάζουν για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων είναι:
α. Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών αρμόδιων για την προετοιμασία των Συνδιασκέψεων Ευρωπαίων Υπουργών Κοινωνικής Ασφάλειας.
β. Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τα συντονιστικά όργανα κοινωνικής ασφάλειας.
γ. Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τα βασικά όργανα κοινωνικής ασφάλειας.

Στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα στελεχών κοινωνικής ασφάλειας καθώς επίσης ειδικές επιτροπές που επεξεργάζονται διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των παραπάνω αναφερομένων τακτικών επιτροπών.

Β. Τα θέματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανήκουν στην αρμοδιότητα του τομέα Εργασίας. Υπάρχουν όμως μερικές διεθνείς συμβάσεις του Οργανισμού αυτού που άπτονται και της δικής μας αρμοδιότητας, όπως:

α. Η Διεθνής Σύμβαση Νο102 «Για τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας» την οποία έχουμε επικυρώσει με το Ν. 3251/55 (ΦΕΚ 140/2-6-1955). Η Σύμβαση αυτή είναι από τα βασικότερα διεθνή όργανα που θέτουν τα κατώτατα όρια κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας που πρέπει να παρέχουν τα κράτη στους εργαζόμενους.

β. Η Διεθνής Σύμβαση Νο 103 «Για την προστασία της μητρότητας» Ν. 1302/82 (ΦΕΚ 133/29-10-1982).

Επίσης υπάρχουν και άλλες συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που άπτονται της δικής μας αρμοδιότητας τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα μας, αλλά δεν έχει επικυρώσει ακόμα (157 Διεθνής Σύμβαση για την καθιέρωση διεθνούς συστήματος διατήρησης των δικαιωμάτων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, 128 Δ.Σ. για τις παροχές αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων, 121 Δ.Σ. για τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 118 Δ.Σ. για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας, 130 Δ.Σ. για την ιατρική περίθαλψη και τα επιδόματα ασθένειας).