Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
   
1.
Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας μετά της Τελικής Πράξης-Ελβετίας

2. Κοινωνικοασφαλιστική προστασία Ελλήνων εργαζομένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

3. Κοινωνικοασφαλιστική προστασία Ελλήνων εργαζομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4. Κοινωνικοασφαλιστική προστασία στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών

5. Γενικά μέτρα κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας ομογενών