Αποφάσεις  - Εγκύκλιοι 
 

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρ. Πρωτ. 24657/634/Φ80310/14.10.2005 με θέμα "Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) - Εφαρμογή Προτύπου ΕΛΟΤ 743".

Όπως γνωρίζετε, η αναμεταγραφή των ονομαστικών στοιχείων (επώνυμο - όνομα) των Ελλήνων υπηκόων από την ελληνική στη λατινική αλφάβητο, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να αναγραφούν στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), γίνεται βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 743 (= ISO 843). Για την αναμεταγραφή αυτή, έχουν διατυπωθεί στην υπηρεσία μας διαμαρτυρίες κυρίως  από:

                                                                                                                         .......... {συνέχεια}

________________________________________________________________________________________________________

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρ. Πρωτ. οικ.20186/510/Φ80160/11.08.2005 με θέμα "Ενημέρωση Φορέων για την πιλοτική εφαρμογή έξυπνης κάρτας (smart card)".

Σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση και πιλοτική λειτουργία έξυπνης Kάρτας (smart card) Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας στους νομούς Σάμου και Λευκάδας για το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και για το σύνολο των ασφαλισμένων / συνταξιούχων και τα έμμεσα μέλη αυτών, των παραπάνω νομών, με σκοπό την μελλοντική εξάπλωσή της πανελλαδικά.

                                                                                                                          .......... {συνέχεια}

________________________________________________________________________________________________________

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/77 και στους νεφροπαθείς ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

                                                                                                ..........{συνέχεια}

________________________________________________________________________________________________________

Απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αριθ. Πρωτ. Φ.7/οικ. 1108/31.10.2002 με θέμα "Συγκρότηση Επιτροπής  για την εξέταση του θέματος της συνταξιοδότησης των διαζευγμένων"

________________________________________________________________________________________________________

Εγκύκλιος Α.Π. Φ.ΕΟΚ/ΟΙΚ. 1189/8/8/2002 με θέμα "Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας μετά της Τελικής Πράξης.

________________________________________________________________________________________________________

Η Εγκύκλιος αποτελεί ερμηνευτικό βοήθημα για την ορθή εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας,  η υποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002. 

Από 1/6/2002 δεν εφαρμόζεται πλέον στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις Ελλάδας-Ελβετίας η διμερής Σύμβαση Ελλάδας-Ελβετίας αλλά οι Κοινοτικοί Κανονισμοί (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/71.

                                                                                                                            .............{συνέχεια}

________________________________________________________________________________________________________