Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3029/2002
 

 Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ45/οικ.1939/30.10.2002  με Θέμα "Ένταξη των κλάδων σύνταξης των ειδικών ταμείων, που αναφέρονται στο  άρθρο 2 του ν.3029/02 (ΦΕΚ 160 Α) στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ".

____________________________________________________________________________________________________________________

Όπως σας είναι γνωστό  στο ΦΕΚ 160 Α/11-7-2002,  δημοσιεύθηκε ο ν. 3029/02 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης ».

Με τις διατάξεις του νόμου αυτού στοχεύεται η οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και η σταδιακή εξάλειψη των ανισοτήτων τόσο μεταξύ των ασφαλισμένων διαφορετικών Ταμείων όσο και εντός του ιδίου Ταμείου, έτσι ώστε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας, να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

                                                                                                  ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ45/οικ 1895/21- 10 -2002  προς τους  Οργανισμούς Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, με Θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3029/02 (ΦΕΚ 160 Α) και παροχή  οδηγιών για την εφαρμογή του" 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 160 Α/11.7.2002,  δημοσιεύθηκε ο ν. 3029/02 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», με τα άρθρα 2,3 και 4 του οποίου θεσπίζονται συνταξιοδοτικές διατάξεις που σηματοδοτούν την μεταρρύθμιση  του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.Το πεδίο εφαρμογής των άρθρων αυτών  καλύπτει τόσο τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους όσο και τους μετά  την 1-1-93.

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στις διατάξεις που αφορούν μόνο τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων  (άρθρα 2 και 4). 

                                                                                                  ..................... {συνέχεια}

'Εγγραφο Αριθ. Πρωτ. Φεπαγγ.συστ./οικ.468/04.10.2002  προς τη  Γεν. Δ/νση Απασχόλησης και Κοιν. Υποθέσεων (Rue de la Roi 200, B - 1049 Brussels - Belgium) και την Επίτροπο κ. Α.Διαμαντοπούλου, με Θέμα "Η πρόσφατη Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα"

____________________________________________________________________________________________________________________

Με το σχεδιασμό της ένταξης της ελληνικής οικονομίας  στην Οικονομική και Νομισματική 'Ενωση και στη σύνδεση αυτού του κυρίαρχου στόχου, με το στόχο της κοινωνικής σύγκλισης, οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, από το 1994, ανέπτυξαν σειρά πρωτοβουλιών για τον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων.

                                                                                                     ..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος Α.Π. Φεπαγγ.συστ./οικ.467/04.10.2002 με Θέμα "Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, θέσπιση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης" 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 160/11.7.2002 τ. Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.3029/2002 « Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης » με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του οποίου εισάγεται πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για τα Ελληνικά δεδομένα, που ανοίγει νέες προοπτικές για το μέλλον των επικουρικών συντάξεων στην Ελλάδα.

Με το νέο θεσμό συμπληρώνεται η παρεχόμενη από το κράτος ασφαλιστική προστασία ενώ εισάγονται τέσσερις σημαντικές καινοτομίες σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς της επικουρικής ασφάλισης.

                                                                                                          ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος Α.Π. Φ9/οικ. 1415/26/7/2002 με θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3029/2002 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του"

_______________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 160 Α/11.7.2002  δημοσιεύτηκε ο ν. 3029/2002 « Μεταρρύθμιση συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης » με τα άρθρα 2, 3 και 4 του οποίου θεσπίζονται σημαντικές συνταξιοδοτικές διατάξεις , το πεδίο εφαρμογής των οποίων καλύπτει τόσο τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους όσο και τους μετά την 1.1.1993.

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στις διατάξεις που αφορούν τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους του Ιδρύματος (άρθρα 2 και 4).

Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων επισημαίνουμε τα ακόλουθα:  .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος Α.Π. Φ9/οικ. 1416/26/7/2002 με θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3029/2002 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του"

_______________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 160 Α/11.7.2002  δημοσιεύτηκε ο ν. 3029/2002 « Μεταρρύθμιση συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης » με το  άρθρο 3  του οποίου θεσπίζονται σημαντικές συνταξιοδοτικές διατάξεις , το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει  τους από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένους του  ΙΚΑ  και των Ειδικών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών. (ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, , ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΑΠΑΕΕ)

   Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:   .....................{συνέχεια}