Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3050/2002
 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.53/οίκ.1891/21.10.2002  προς το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., με Θέμα "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων άρθρου 11 του ν.3050/2002" 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ 214 Α/13-9-2002 δημοσιεύτηκε ο ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», στον οποίο μεταξύ των άλλων  περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τους ασφαλισμένους του Ταμείου σας.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.54/οίκ.1825 /14.10.2002  προς το Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. , με Θέμα "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3050/2002"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 214 Α/13-9-02 δημοσιεύτηκε ο ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των άλλων που ρυθμίζει ο νόμος είναι και θέματα , που αφορούν τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ.

                                                                                                         ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.7/οικ. 994/03.10.2002  με Θέμα "Κοινοποίηση Διατάξεων του Ν. 3050/02" ____________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 214/13.09.02, δημοσιεύτηκε ο Ν. 3050/02 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 9 του οποίου ρυθμίζονται καταρχήν τα θέματα που είχαν προκύψει μεταξύ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ όσον αφορά την υπαγωγή στην ασφάλιση επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

                                                                                                          ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ42/οικ.1004/23.09.2002  με Θέμα "Παροχή δυνατότητας κατ' εξαίρεση υπαγωγής στην ασφάλιση των μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ Α, 214/13-9-2002 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις».

Με την παρ. 18 του άρθρου 13 του νόμου αυτού, παρέχεται κατ' εξαίρεση η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ,

                                                                                                 ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος Α.Π. Φ41/938/23.09.2002 προς το Ταμείο Νομικών με θέμα "Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ Α, 214/13-9-02 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις».

Με την παρ.14 του άρθρου 13 του νόμου αυτού,  προβλέπεται η εξαίρεση των Α.Ε και Ε.Π.Ε από τις επιβαρύνσεις υπέρ του Ταμείου Νομικών, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 10 του ν.δ 4114/1960,

                                                                                                   .....................    {συνέχεια}