Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3232/2004
 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ10045/26896/1728/15. 3. 2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α) και παροχή οδηγιών για την  εφαρμογή του"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48Α/12.2.2004, δημοσιεύθηκε ο ν. 3232/04 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 με τις διατάξεις του οποίου θεσπίζεται ρύθμιση για την ενσωμάτωση του ποσού της ΑΤΑ στις συντάξεις των συνταξιούχων, των αναφερομένων στη διάταξη Ειδικών Ταμείων.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

  

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80000/5608/222/16.03.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3232/2004 και παροχή οδηγιών για την  εφαρμογή των διατάξεών του (Αρθρο 16, παρ. 6 - Αρθρο 17, παρ.1-3)"

____________________________________________________________________________________________________________________

 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004, τ. Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το Κεφάλαιο Γ, άρθρα 16, 17 και 18, του οποίου θεσπίζονται σημαντικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει τόσο τους μέχρι 31/12/1992 όσο και τους μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους φορέων Ελευθέρων Επαγγελματιών και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

                                                                                                         ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ80000/οικ.5583/218/15.03.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3232/2004 και παροχή οδηγιών για την  εφαρμογή των διατάξεών του (Αρθρο 16, παρ. 1-5)" ____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004, τ. Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το Κεφάλαιο Γ, άρθρα 16, 17 και 18, του οποίου θεσπίζονται σημαντικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει τόσο τους μέχρι 31/12/1992 όσο και τους μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους φορέων Ελευθέρων Επαγγελματιών και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

                                                                                                          ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ10035/οικ.6192/25/15.03.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση εφαρμογής της παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 3232/04" 

____________________________________________________________________________________________________________________

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11, του άρθρου 7 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ. 48/12-2-2004) «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις :

                                                                                                          ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. οικ.4915/129/27.02.2004, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν.3232/2004"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 δημοσιεύτηκε ο ν.3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» στον οποίο μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται και θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ μισθωτών - ανειδίκευτων εργαζομένων στον αγροτικό πρωτογενή τομέα.

                                                                                                   .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80020/οικ.5968/271/16.03.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου 3232/2004 που αναφέρονται στους ασφαλισμένους-συνταξιούχους των Ταμείων τύπου"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48Α/12-2-2004 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3232 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» στα άρθρα 8, 13, 14, 15 και 33 του οποίου περιλαμβάνονται σημαντικές, συνταξιοδοτικές κυρίως, διατάξεις, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει τόσο τους μέχρι 31-12-92 όσο και τους από 1-1-93 ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Ταμείων σας.

                                                                                                 .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80000/οικ. 6359/252/18.03.2004, με Θέμα: "Εφαρμογή  των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τεύχος Α΄, έχει δημοσιευθεί ο ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης & άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 παρέχεται στους ασφαλισμένους φορέων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του Υπουργείου μας που συνταξιοδοτούνται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, η δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Ειδικότερα για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

                                                                 .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. 80020/οικ.6998/335/22.03.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του νόμου 3232/2004 που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρίες.

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48Α/12-2-2004 δημοσιεύτηκε ο ν.3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 5  του οποίου περιλαμβάνονται  διατάξεις που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρίες, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση  των  οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

                                                                                                 .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80020/οικ.6996/333/22.03.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του νόμου 3232/2004 που αναφέρονται σε αναγνωρίσεις  χρόνων ασφάλισης" 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48Α/12-2-2004 δημοσιεύτηκε ο ν.3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στα άρθρα 12 και 15 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που αναφέρονται σε αναγνωρίσεις  χρόνων ασφάλισης στους  οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης  και Κοινωνικής Προστασίας.

                                                         .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80000/οικ.6853/241/22.03.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 4 του ν.3232/2004 σχετικά με τη συνταξιοδότηση διαζευγμένων"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τ. Α, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 4 του οποίου εισάγεται για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση ο θεσμός της συνταξιοδότησης των διαζευγμένων, μετά το θάνατο του πρώην συζύγου, εξασφαλίζοντας στο δικαιούχο άνδρα ή γυναίκα, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να ασκήσει ένα ατομικό αυτοτελές δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης.

                                                      .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 10042/7116/306/23.03.2004, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3232/2004"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τ. Α, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με την παράγρ. 6 του άρθρου 18 του οποίου, θεσπίζεται μία ιδιαίτερα σημαντική συνταξιοδοτική ρύθμιση για τους έμμισθους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ καθώς και τους δικαστικούς υπαλλήλους, έμμισθους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών.

.....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80000/οικ. 6358/251/23.03.2004, με Θέμα: "Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3232/2004"

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τεύχος Α, έχει δημοσιευθεί ο ν. 3232/2004 « Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις ». Με τις διατάξεις της παρ. 1 του     άρθρου 20 παρέχεται στους ασφαλισμένους φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας δυνατότητα συνταξιοδότησής τους από τους φορείς αυτούς ταυτόχρονα με τη συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης με ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής σας γνωρίζουμε  τα εξής :

                                                           .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. 30274/οικ.4653/170/23.03.2004, με Θέμα: "Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 21 και της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004" 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12.2.2004 (Τεύχος Α΄), δημοσιεύθηκε ο νόμος 3232/04 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Στα άρθρα 21 και 22 του εν λόγω νόμου περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και ρυθμίσεις που αφορούν α) τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Π.Δ.Υ, που όπως είναι γνωστό μετά την έκδοση του ν.2512/97 (άρθρο 9)  επηρεάζει άμεσα και το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος του  ν.103/75,  β) την σύσταση κλάδου προνοίας  στο παραπάνω Ταμείο στον οποίο θα ασφαλίζονται μετά την 1.1.2005 οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και γ) την παράταση προθεσμίας για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας στο καθεστώς του ν.103/75.

                                                             .....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 30215/οικ.6434/257/23.03.2004, με Θέμα: "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1,2, 3 και 4 του άρθρου 21 ν. 3232/2004"                    ____________________________________________________________________________________________________________________

 Σας ανακοινώνουμε, ότι στο ΦΕΚ 48/12.2.2004 (Τεύχος Α'), δημοσιεύθηκε ο ν. 3232/2004 "Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις". 

Στο άρθρο 21 του εν λόγω νόμου περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και ρυθμίσεις που αφορούν α) τη σύσταση κλάδου προνοίας στο Ταμείο σας, στον οποίο θα ασφαλίζονται μετά την 1.1.2005 οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και β) τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο σας.

                                                                ....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 1500/οικ.7620/212/23.03.2004, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1,2 και 3 του ν. 3232/12-2-04"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48Α/12-2-2004 δημοσιεύθηκε ο ν. 3232/12-2-2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίζονται εκτός των άλλων και θέματα που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

                                                             ....................    {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 10041/οικ.7947/337/05.04.2004, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.3232/2004"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τ. Α, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το άρθρου 18 του οποίου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών.

....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 20144/οικ.5703/215/7.04.2004, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων παρ. 5,6,7 & 8 του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 και του άρθρου 45 του ν. 3220/2004."

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε, ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 δημοσιεύτηκε ο ν.3232/2004 (Α, 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 
Με τις διατάξεις των παρ. 5,6,7 & 8 του άρθρου 21 του νόμου αυτού ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΔΥ και ειδικότερα: 

                                                            ....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80000/24099/1136/7.04.2004, με Θέμα: "Εφαρμογή της παρ. 14 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε, ότι στο ΦΕΚ 48/Α/12-2-2004 δημοσιεύτηκε ο ν. 3232/04 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 
Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 22 του νόμου αυτού ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα που αφορούν το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς και τοΤαμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών:

                                                          ....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80020/οικ.8368/413/8.04.2004, με Θέμα: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν.3232/2004 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48 Α/12.2.2004 δημοσιεύτηκε ο ν. 3232/2004 « Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις » , με τον οποίο ρυθμίζονται σειρά πολύ σημαντικών θεμάτων ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού περιεχόμενου . Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν τόσο τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ όσο και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών , επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

                                                          ....................    {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 10042/ οικ.8285/358/16.04.2004, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3232/2004"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τ. Α, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 18 του οποίου, θεσπίζονται σημαντικές διατάξεις που αφορούν τους ασφαλισμένους καθώς και τους συνταξιούχους του ΤΣΑΥ.

                                                          ....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80000/οικ.8842/382/24.04.2004, με Θέμα: "Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 48 τεύχος Α έχει δημοσιευθεί ο ν.3232/2004: "ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". Ως προς τη ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου22 (αναγνώριση χρόνου κυοφορίας και λοχείας) σας γνωρίζουμε τα εξής:

                                                          ....................    {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80000/οικ.9727/415/28.04.2004, με Θέμα: "Κοινοποίηση διατάξεων παρ.4 του άρθρου 8 του ν.3232/2004"

___________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τ.Α, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με την παρ.4 του άρθρου 8 του οποίου, καθώς και την αρ.Φ80000/οικ.5690/227/7-4-2004 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 579/16-4-2004 τ.Β), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές του νομού Λευκάδας, στα διοικητικά όρια των Δήμων Κεκροπίας και Ανακτορίου του νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρεβέζης του Νομού Πρεβέζης οι οποίες επλήγησαν από τους σεισμούς της 14ης Αυγούστου 2003.

                                                ....................    {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ1500/οικ.15803/437/17.06.2004, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 10 του αρ. 1 του ν.3232/2004 - Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης"

_____________________________________________________________________________________________________________________

Στα πλαίσια καταπολέμησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και επιτάχυνσης του  χρόνου απονομής των συντάξεων επί διαδοχικής ασφάλισης, με τον τελευταίο νόμο 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12-2-2004), άρθρο 1, παρ. 10, καθιερώθηκε ο θεσμός του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης ( Δ.Δ.Α.).

                                  ....................    {συνέχεια}