Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3385/2005

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Α. Π.: Φ80000/οικ.22839/1682/09.12.2005, με Θέμα: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3385/2005 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 5"

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου .

 

..................... {συνέχεια}

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Α. Π.: Φ80000/οικ.22701/1670/12/10/2005, με Θέμα: "Ρυθμίσεις άρθρου 4 του ν. 3385/2005 σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω θανάτου"

____________________________________________________________________________________________________________________

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3385/2005 επαναρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το θέμα της χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου 62 του ν. 2676/99 και καταργείται το ηλικιακό όριο των 40 ετών που ετίθετο από την διάταξη του ν. 2676/99 προκειμένου να δικαιωθεί ο χήρος ή η χήρα σύνταξης λόγω θανάτου.

          

Ειδικότερα:

..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.20768/1003/30- 8-2005, με Θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3385/2005"

____________________________________________________________________________________________________________________

Όπως σας είχαμε γνωρίσει με την αρ. Φ80000/οικ.9727/415/28-4-2004 εγκύκλιό μας, με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α, 48) καθώς και την αρ.Φ80000/οικ.5690/227/7-4-2004 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Α, 579) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, είχε παρασχεθεί η δυνατότητα αναστολής καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, από 1-2-2004 και για έξι (6) μήνες,

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

  

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ80000/οικ.20770/1004/30.08.2005, με Θέμα: "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων άρθρου 9 Ν. 3385/2005 (Φ.Ε.Κ.  210, Α΄)"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 210/19-8-2005, τ. Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3385 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 9 του οποίου τροποποιούνται οι παρ. 9 & 10 του άρθρου 61 του ν. 2676/1999 και καθίσταται δυνατή η  συνταξιοδότηση από τους φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές τους διατάξεις με παρακράτηση οφειλών από το ποσό της σύνταξης όταν το οφειλόμενο ποσό των εισφορών τους δεν ξεπερνά το ποσό των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων κάθε Ταμείου, (σήμερα  το ποσό  αυτό ορίζεται μέχρι 10 μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων)

                                                                                                         ..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ80000/οικ. 20742/ 1001/30.08.2005, με Θέμα: "Ανακοίνωση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 10 του ν.  3385/2005  (ΦΕΚ, 210/Α΄/19-08-2005) για τη  ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς  φορείς κύριας  ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων. " ____________________________________________________________________________________________________________________

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 210/19-08-2005, τ. Α΄δημοσιεύθηκε ο ν. 3385/05 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις»,  με το άρθρο 10 του οποίου,  παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του άρθρου 9 παρ.1 του ν.3250/2004 (ΦΕΚ 124 Α΄), από την επομένη της λήξης της  δηλαδή από 01-11-2004 και μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου  δηλαδή μέχρι 30-11-2005.

                                                                                                          ..................... {συνέχεια}