Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3386/2005
 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Α.Π. Φ80000/22534/1655/27/9/2005, με Θέμα: "Παροχή οδηγιών για τον τρόπο  εξαγοράς των απαιτούμενων  από τις διατάξεις των παρ.10 και  11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 ημερών ασφάλισης για την ανανέωση και  νομιμοποίηση της διαμονής στη χώρα των  υπηκόων τρίτων χωρών."

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 212Α/23.8.05 δημοσιεύτηκε ο ν. 3386/05 « Είσοδος , διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

Με το νόμο  αυτό  ρυθμίζονται:

                                                                                                  ..................... {συνέχεια}