Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3518/2006

 

{Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών}     {Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολουμένων}   {Πρόσθετη Ασφάλιση}  {Αγροτών & Ανασφαλίστων Ομάδων} {Ασθένεια και Μητρότητα}      {Δ/νση Οικονομικού}

 

 

Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών    

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.10055/οικ/ 1141/57/15 - 1 - 2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση διάταξης άρθρου 40 του  νόμου 3518/200", προς το Τ.Σ.Ε.Υ.Π Αθηνών

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α272/21-12-2006 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3518 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου αυτού, διευρύνεται ο σκοπός του Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδοπωλών που λειτουργεί στο Ταμείο σας, προκειμένου να καταβάλλεται στους εν ενεργεία εφημεριδοπώλες όλης της χώρας (ασφαλισμένους στο Ταμείο σας στο Τ.Σ.Ε.Υ.Π Θεσ/κης και στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ) πέραν των προβλεπόμενων δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

 

                                                        .....................{συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.80020/οικ.1142/58/15 - 1 - 2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 41,42 και 44 του νόμου 3518/2006"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272 A/21-12-2006 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3518 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» στα άρθρα 41,42 και 44 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους των Ταμείων Τύπου και του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

 

                                                        .....................{συνέχεια}

 

Υπουργική Απόφαση  Αριθ.Πρωτ. Α.Π.  Φ11321/οικ. 1121/56/17 - 1 - 2007 με Θέμα "Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , τους οργανισμούς , ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προς τους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης επιτηδευματιών, φυσικών ή νομικών προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006 ".

____________________________________________________________________________________________________________________

1. α)Επιτηδευματίες , φυσικά ή νομικά πρόσωπα , που είχαν αναθέσει το χειρισμό των ασφαλιστικών υποθέσεών τους , καθώς και την εμπρόθεσμη καταβολή των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών σε λογιστές , οι οποίοι εξαπάτησαν τους εντολείς τους και υπεξαίρεσαν από αυτούς χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεών τους περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.1997 προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και τους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης ή δεν τήρησαν ορθά τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία,   προκειμένου να τύχουν των ρυθμίσεων της διάταξης αυτής, οφείλουν  να υποβάλλουν σχετική αίτηση στους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς μέχρι  τις 21/6/2007.

 

                                                        .....................{συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.10053/οικ.2087/109/24 - 1 - 2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου 3518/2006", προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών & Θεσ/κης

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272 Α΄/21-12-2006 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3518 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», στο άρθρο 39 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν το Ταμείο σας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αλλά και την πληροφόρηση των ασφαλισμένων σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

                                                        .....................{συνέχεια}  

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ 80020/οικ.2109/110/24 - 1 - 2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 61 του νόμου 3518/2006" προς Όλους τους ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α.  (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ)"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272 Α/21-12-2006 δημοσιεύτηκε ο ν.3518/2006  «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» στο άρθρο 61 του οποίου περιλαμβάνονται συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία.

 

                                                        .....................{συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.10054/οικ.2455/128/30 - 1 - 2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου 3518/2006", προς το Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων  Τύπου

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272 Α΄/21-12-2006 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3518 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» στο άρθρο 38 του οποίου περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ταμείου σας.

Για την άμεση ενημέρωσή σας με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή τους από τις υπηρεσίες σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

                                                        .....................{συνέχεια}  

 

Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολουμένων

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.80000/οικ.182/5/5 -1-2007 με Θέμα "Εξόφληση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς φορείς ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων (παρ. 1 άρθρ. 49 ν.3518/2006)" 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α, 272 δημοσιεύθηκε ο ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»,  με την παρ. 1 του άρθρου 49 του οποίου,  παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων ...

 

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.10041/οικ. 1044/21/12 -1-2007 με Θέμα "Ανακοίνωση δημοσίευσης και εφαρμογής των παρ.2και 3 του  'Αρθρου 48 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ, Α, 272 )". 

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α, 272 δημοσιεύθηκε ο ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», με την παρ.2 του άρθρου 48 του οποίου,  καταργούνται οι διατάξεις του Τα΅είου Νο΅ικών και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑ∆) που αφορούν στην καταβολή χρηματικού ποσού για την αναγνώριση γάμου και τέκνων.

 

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ10035/οίκ. 1047/22/15 -1-2007 με Θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄/21.12.2006)  που αφορούν τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)". 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 272 Α΄/21.12.2006 δημοσιεύθηκε ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 3518/2006, στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τον Ο.Α.Ε.Ε.

Ειδικότερα ρυθμίζονται:  

                                                                                                                                                                                          ..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ10035/οικ. 1270/35/23 -1-2007 με Θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄/21.12.2006)  που αφορούν τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272 Α΄/21.12.2006 δημοσιεύθηκε ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 3518/2006, στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών από όλους τους φορείς, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.80000/οικ.2226/79/25 -1-2007 με Θέμα "Ρύθμιση οφειλών από εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους πληγέντες από ακραίες καιρικές συνθήκες τον Ιανουάριο του 2006 Νομούς Κεφαλληνίας και Ιθάκης

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α, 272 δημοσιεύθηκε ο ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»,  με την παρ. 2 του άρθρου 49 του οποίου, αναστέλλεται για τρείς (3) μήνες, ήτοι από 1-2-2006 και μέχρι 30-4-2006 η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισ΅ούς αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους νομούς Κεφαλληνίας και Ιθάκης, χωρίς να υπολογίζονται κατά το διάστημα αυτό πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.80000 / οικ. 2179 / 75/29 -1-2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α’), άρθρα 1-27, που αφορούν την αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε." 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 τεύχος Α΄ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των Κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Με το άρθρο 1 του ανωτέρω νόμου από 1/1/2007 λειτουργούν στο Ταμείο οι Κλάδοι: α. Κύριας Σύνταξης, β. Επικουρικής Ασφάλισης, γ. Υγείας Τεχνικών, δ. Εφάπαξ Παροχών και ε. Ειδικών Παροχών.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.10042/ οικ.3744/153/09 .02.2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 48 του ν.3518/2006 σχετικά με τη συνταξιοδότηση μελών οικογενείας υγειονομικού, λόγω θανάτου του εξαιτίας της υπηρεσίας" 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006, τεύχος Α, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», στον οποίο περιλαμβάνεται και η ρύθμιση της παρ.1 του άρθρου 48 που αφορά το Τ.Σ.Α.Υ.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

 

Πρόσθετη Ασφάλιση

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.  30274/26061/761/05/10.01.2007 με Θέμα "Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου", προς Δήμο Αθηναίων -    Εθνικό Κήπο" 

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 (τεύχος Α΄), δημοσιεύτηκε ο νόμος 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ.4 ρυθμίζεται το θέμα της μεταφοράς των καταβληθεισών κρατήσεων υπέρ του ν.103/1975 του μόνιμου προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού Κήπου με το ν.3234/2004.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ30102/19113/906/05/10 -1-2007 με Θέμα "Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου", προς το ΤΑΔΚΥ

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 (τεύχος Α΄), δημοσιεύτηκε ο νόμος 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ.6 καταργείται το Π.Δ. 673/1979 με το οποίο είχαν επεκταθεί οι διατάξεις του ν.103/1975 και στους τακτικούς υπαλλήλους σας ...

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.  30220/29388/1265 (04)/10.01.2007 με Θέμα "Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου", προς το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ).

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 (τεύχος Α΄), δημοσιεύτηκε ο νόμος 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», στο άρθρο 58 παρ.3 του οποίου ρυθμίζεται το θέμα της προσαύξησης ...

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.  30215/20161/944 (05) /12-1-2007 με Θέμα "Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου", προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 (τεύχος Α΄), δημοσιεύτηκε ο νόμος 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».  

Από την παρ.7 του άρθρου 57 προβλέπεται η προαιρετική υπαγωγή στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)  ...

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.80020/22494/1102/15.01.2007 με Θέμα "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του ν.3518/2006" 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21.12.2006 δημοσιεύτηκε ο ν.3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 55 του νόμου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το ΤΕΑΠΟΚΑ και ειδικότερα:

 

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.80020/οικ.1360/51/23.01.2007 με Θέμα "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3518/2006" 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21.12.2006 δημοσιεύτηκε ο ν.3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Με την παρ. 1 του άρθρου 58 του νόμου αυτού  ρυθμίζεται με σαφή διάταξη το θέμα της χορήγησης του επιδόματος απολύτου αναπηρίας από τους φορείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ10035/οικ. 1270/35/23 -1-2007 με Θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄/21.12.2006)  που αφορούν τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21.12.2006 δημοσιεύτηκε ο ν.3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Με την παρ. 1 του άρθρου 58 του νόμου αυτού  ρυθμίζεται με σαφή διάταξη το θέμα της χορήγησης του επιδόματος απολύτου αναπηρίας από τους φορείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

                                                                                                    ..................... {συνέχεια}

 

Αγροτών & Ανασφαλίστων Ομάδων

 

 

Ασθένεια και Μητρότητα 

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.40035/οικ.695/49 /11 - 1 - 2007 με Θέμα "Ανακοίνωση ρυθμίσεων ν. 3518/2006 ( άρθρο 70 παρ. 10)".

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 τεύχος Α, δημοσιεύθηκε  ο ν. 3518/2006  «Αναδιάρθωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 70, προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά από 1-1-2007 ...

                                                        .....................{συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.40434/οικ.698/50/11 - 1 - 2007 με Θέμα "Ανακοίνωση ρυθμίσεων ν. 3518/2006  (άρθρο 59 παρ. 1)".

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 τεύχος Α, δημοσιεύθηκε  ο ν. 3518/2006 « Αναδιάρθωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 προβλέπεται ότι  στην ασφάλιση του ΤΥΔΚΥ   παραμένουν οι μόνιμοι υπάλληλοι των νπδδ και ...

                                                        .....................{συνέχεια

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.699/51 /11 - 1 - 2007 με Θέμα "Ανακοίνωση ρυθμίσεων άρθρου 59 του ν.3518/2006  (άρθρο 59 παρ. 2,3,5 και 6) ".

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 τεύχος Α, δημοσιεύθηκε  ο ν. 3518/2006  «Αναδιάρθωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τις διατάξεις του άρθρου 59  του οποίου ρυθμίζονται θέματα φορέων και κλάδων ασθένειας.

                                                        .....................{συνέχεια

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.652/45/15 - 1 - 2007 με Θέμα "Ανακοίνωση ρυθμίσεων ν. 3518/2006 ( άρθρο 59 παρ. 10) ".

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 τεύχος Α, δημοσιεύθηκε  ο ν. 3518/2006  «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» με το άρθρο 59 του οποίου ρυθμίζονται θέματα των φορέων και κλάδων ασθένειας και ειδικότερα με την παρ. 10 αυτού τακτοποιείται το θέμα των εισφορών των εμμίσθων δικηγόρων - ασφαλισμένων των ταμείων σας.

                                                        .....................{συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ. 40425/Οικ.702/15 - 1 - 2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης  του ν.3518/2006 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 παρ. 7", προς τον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων .

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ 272 Α/21.12.06  δημοσιεύθηκε ο νόμος 3518/2006 "αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας" με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 59 του οποίου επεκτείνεται το επίδομα φυσιολογικού τοκετού, που χορηγεί ο Κλάδος Υγείας του Ταμείου σας και στις περιπτώσεις τοκετού με καισαρική τομή.

                                                        .....................{συνέχεια

 

Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ. Φ.40021/οικ.704/53/15 - 1 - 2007 με Θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης  του ν.3518/2006 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 παρ. 8, 9 και 11 ".

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ 272 Α / 21.12.06   δημοσιεύθηκε ο νόμος 3518/2006 " αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας".      

Με τις διατάξεις των παρ. 8, 9 και 11 του άρθρου 59 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον  κλάδο ασθένειας  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εφαρμογή των οποίων ειδικότερα επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

                                                        .....................{συνέχεια}

 

Δ/νση Οικονομικού