Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3655/2008

   

  

 

 

 

  Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών  

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ80020/οικ. 14163/1177/28 - 05 - 2008 με Θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3655/2008 (Α58/3-4-2008) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων  143, 144. "

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58Α/3-4-2008 δημοσιεύτηκε ο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίζεται σειρά θεμάτων οργανωτικού και συνταξιοδοτικού περιεχόμενου.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 143, 144, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

.....................{συνέχεια}

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.80000 / οικ11095/914/06 - 05 - 2008 με Θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του"

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58 Α/3.4.2008  δημοσιεύτηκε ο ν. 3655/2008 « Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του  Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις » , με τον οποίο, πέραν της διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης των φορέων,  θεσπίζονται, μεταξύ των άλλων,  ουσιώδη μέτρα  για την προστασία και στήριξη της μητρότητας και κατ' επέκταση του θεσμού της οικογένειας.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες :

 

.....................{συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ80000/33064/2228/23 - 06 - 2008 με Θέμα "Υπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3029/2002"

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από φορείς Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων ασφαλίστηκαν στα Ειδικά Ταμεία μέχρι 31/12/1992 και θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2008 και μετά, ...

 

 

.....................{συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ80000/οικ14334/1195/08 - 07 - 2008 με Θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58 Α/3.4.2008  δημοσιεύτηκε ο ν. 3655/2008 « Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις » , με τον οποίο, πέραν της διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης των φορέων,  θεσπίζονται , μεταξύ των άλλων,  μέτρα  για την προστασία και στήριξη της εργαζόμενης ασφαλισμένης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρας , αλλά και ρυθμίσεις  που στοχεύουν στην συνταξιοδοτική προστασία ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων καθώς και στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής.

 

.....................{συνέχεια}

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ80020/οικ.15250/1246/29 - 07 - 2008 με Θέμα "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του" των άρθρων 1-3,  145 και  147".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58Α/3-4-2008 δημοσιεύτηκε ο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίζεται σειρά θεμάτων οργανωτικού και συνταξιοδοτικού περιεχόμενου.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-3, 145 και 147, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

 

.....................{συνέχεια}

 

 

 Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολουμένων

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.80000 / οικ.10742 / 456 /23 - 04 - 2008 με Θέμα "Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών ασφαλισμένων στους φορείς αυτοαπασχολούμενων (άρθρο 143, παρ. 4 και 7, του ν.3655/2008)"

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις».

Από τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ.7, του ν.2084/92, για τη συνταξιοδότηση των γυναικών, ασφαλισμένων στους φορείς ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων με 35 έτη 

ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας για τις γυναίκες και του 60ου για τους άνδρες. Μεγαλύτερα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις 

καταστατικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.

  .....................{συνέχεια}

 Πρόσθετη Ασφάλιση

 

 

Εγκύκλιος  Αριθ.Πρωτ. Φ.80020/οικ.9931/351 /05 - 05 - 2008 με Θέμα "Σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)"

____________________________________________________________________________________________________________________

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58/03.04.2008, τεύχος Α', δημοσιεύθηκε ο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' (άρθρα 58 - 69) του νόμου αυτού συνιστάται νέος φορέας επικουρικής ασφάλισης, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),...

  .....................{συνέχεια}