Τελευταίοι  Νόμοι 

Εισηγητικές Εκθέσεις - Νόμοι - Εγκύκλιοι

 
 

 

26.11.2012.Εγκύκλιοι εφαρμογής του Νέου νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο,(ΦΕΚ Α, 222/12-11-12)

 

Νόμος 4093/2012

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ:1.Ανασχεδιασμός της σύνταξης των ανασφαλίστων

 


2.Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ.

 


3.Παράταση λήξης της ασφάλισης στον ΟΓΑ4.Καταβολή του ΕΚΑΣ5.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ6.ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ7.Σχετικά με τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ από την 01.01.2013 και εφεξής8.Σχετικά με τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΕΤΑΑ από την 01.01.2013 και εφεξής9.Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ10.Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών Ταμείων11.Σχετικά με τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 01.01.2013 και εφεξής12.Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροσή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ13. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΕΚ & ΟΕΕ14.Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) – Κατάργηση ειδικής συνδικαλιστικής σύνταξης και νομοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.15.Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5.περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά με την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων.16.«Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικήςεισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ.»17.Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων.18.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ


08.11.2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», Εγκύκλιος ΓΓΚΑ υπ΄αριθμ. Φ.10035/οικ.24316/873/11/10/2011

 

08.11.2011 «Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ.», Εγκύκλιος ΓΓΚΑ υπ΄αριθμ. Φ.10035/19565/757/24/10/2011

 

08.11.2011 «Ρυθμίσεις του άρθρου 61 του ν. 3996/2011 που αφορούν στους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α», Εγκύκλιος ΓΓΚΑ υπ΄αριθμ.Φ.80000/οικ.24629/880/25.10.2011

 

08.11.2011 «Νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 

 

Προϋποθέσεις λήψης δεύτερης σύνταξης από τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. –Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν.3996/2011

Ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης στους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.3996/2011

Παράλληλη ασφάλιση σε Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.3996/2011

Ασφάλιση των διοριζόμενων από 1/1/2011 και εφεξής στο Δημόσιο – Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν.3996/2011

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

 

Ενιαίος κανονισμός Παροχών Υγείας

Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
(Ε.Κ.Π.Υ.): ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010.


Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 10 του ν.3863/2010 που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης από 01-01-2011.


Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011.


Συνταξιοδότηση άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων-εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3863/2010. 


Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999.


Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3863/2010.

 

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17 του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων

 

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για την εφαρμογή του

 

Γενικοί Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

 

Άρθρα 20 και 22 του ν. 3863/2010

 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Ρυθμίσεις Προσωπικού ΟΤΑ

 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3863 /2010 και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Ρυθμίσεις Προσωπικού ΟΤΑ.

 

Εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3863/2010 "Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115/ τ. Α’/ 15.07.2010) – Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων".

 

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

 

Γνωστοποίηση διατάξεων  άρθρου 41 του ν. 3863/2010

 

Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ A΄115). Ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)

 

Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο  ΕΤΕΑΜ.

 

Προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 8, του ν. 3863/2010, αίτησης κατ΄εξαίρεση εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 53-62

 

Νόμος 3863/2010: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

 

Έγγραφο ΓΓΚΑ: "Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010"

 

 

Έγγραφο ΓΓΚΑ: "Σχετικά με παροχές ασθένειας σε άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες & εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού"

 

 

Εγκύκλιος ΓΓΚΑ: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων  10 και 26 "

 

 

Εγκύκλιος ΓΓΚΑ:" Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του"

 

 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66 Α΄) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», σχετικά με θέματα ασφάλισης επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια. (Εγκύκλιος ΓΓΚΑ).

 

Νόμος 3846/2010: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις"

 

Νόμος 3655 (ΦΕΚ 58 Α/ 03.04.2008) "Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις"    

Αιτιολογική έκθεση

Παρουσίαση κας Υπουργού (αρχείο power point)

 
Υποβολή σχετικών ερωτήσεων   -    Απαντήσεις σε συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις

 

 

 
 

Νόμος 3655/2008

Νόμος 2972/2001   
 

Νόμος 3607/2007

Νόμος 2956/2001   
 

Νόμος 3586/2007

Νόμος 2837/2000   
 

Νόμος 3518/2006

Νόμος 2874/2000   
 

Νόμος 3386/2005

Νόμος 2676/1999  
 

Νόμος 3385/2005

Νόμος 2639/1998  
 

Νόμος 3371/2005

Νόμος 2556/1997  
 

Νόμος 3232/2004

Νόμος 2520/1997  
 

Νόμος 3144/2003

Νόμος 2084/1992  
 

Νόμος 3050/2002

Νόμος 1976/1991  
 

Νόμος 3029/2002      
   

 

     
    Νόμος 3655/08  
 

Νόμος 3655 (ΦΕΚ 58 Α/ 03.04.2008) "Διοικητική και οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις"    

Αιτιολογική έκθεσηΠαρουσίαση κας Υπουργού (αρχείο power point)

Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα  Ν. 3655/2008

 

 

 

 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας 

 
     Νόμος 3607/07  
 

 Νόμος 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α'/01-11-2007): « Σύσταση και Καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.»

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας 

 
     Νόμος 3586/07  
 

 

Νόμος 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α'/10-07-2007): « Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3518/06  
 

Νόμος 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α'/21-12-2006): « Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας  του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»

Εισηγητική Έκθεση

Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα  Ν. 3518/2006

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3386/05  
 

Νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'/23-08-2005): « Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα  Ν. 3386/2005

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3385/05  
 

Νόμος 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'/19-08-2005): «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».

Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα  Ν. 3385/2005

 

 
 

            επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3371/05  
 

 Νόμος 3371/2005 (ΦΕΚ 178Α/14.07.2005):  "Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις"

 Εγκύκλιοι και Σχετικά έγγραφα  Ν. 3371/2005

 

 
 

            επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3232/04  
 

Νόμος 3232/2004 (ΦΕΚ 48Α/12.02.2004):  "Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

Εισηγητική Έκθεση

Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα  Ν. 3232/2004  

 

 
 

            επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3144/2003  
 
Νόμος 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α/08.05.2003): Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις"

 

 
 

    επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3050/2002  
 

Νόμος 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α/13.09.2002): "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις "

Εισηγητική Έκθεση

*ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ* (Ν. 3050/2002, Aρθρο 14)

Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα Ν. 3050/2002

 
 

    επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
  Νόμος 3029/2002  
 

 Νόμος 3029/2002    (ΦΕΚ 160 Α/11.7.2002): "Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης"

Εισηγητική Έκθεση

Ρυθμίσεις του Νόμου 3029/2002 - Συνοπτική παρουσίαση

Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα  Ν. 3029/2002 

 
 

    επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2972/2001 (Α291)  
   

Νόμος 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α /27.12.2001) : "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Καθιέρωση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (τρόπος ,τόπος και προθεσμία υποβολής της από τους υπόχρεους). 

Μείωση ποσοστού προσθέτων τελών για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα από τους υπόχρεους.

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2956/2001 (Α258)  
 

Ειδική εισφορά συνταξιούχων υπέρ Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ).

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2837/2000 (ΦΕΚ Α178)  
 

Επιδότηση εργατικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης των μισθωτών που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2874/2000 (ΦΕΚ Α286)  
 

Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΙΚΑ για τους πλήρως απασχολούμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ,που η μηνιαία αμοιβή τους δεν υπερβαίνει τις 200.000 δρχ. 

Προαιρετική ασφάλιση στο ΙΚΑ μακροχρονίως ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ και φορέων επικουρικής ασφάλισης καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Η διάταξη αυτή υλοποιήθηκε με την Υ.Α. Φ21/1177/31-5-2001 (ΦΕΚ709Β/6-6-2001). 

Κάλυψη κατά του κινδύνου ατυχήματος των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ. 

Χορήγηση πλήρους σύνταξης με τις διατάξεις της 35ετίας στο 55ο έτος της ηλικίας (μειωμένη στο 53ο έτος) για τους ασφαλισμένους που έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 έχουν διανυθεί στον Κλάδο Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2676/99  
 


Συνταξιοδότηση απασχολουμένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων. 

Χορήγηση σύνταξης θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ανεξάρτητα από φύλο. 

Εξορθολογισμός του συστήματος ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ- λοιποί ασφαλιστικοί φορείς) 

Ασφαλιστική κάλυψη των ιεροδούλων. 

Ασφάλιση Ομογενών 

Θέσπιση ενιαίων κανόνων και προϋποθέσεων για τη συνέχιση της εργασίας των συνταξιούχων γήρατος. 

Βελτίωση του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των εισφορών στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα- προστασία ειδικών κατηγοριών εργοδοτών. 

Καθιέρωση συνυπευθυνότητας έναντι του ΙΚΑ και του εργολάβου

Μειωμένες εισφορές για τα οικοδομικοτεχνικά έργα

Πολιτικοί πρόσφυγες

 

Αλλες ρυθμίσεις του ν.2676/1999

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2639/98  
 

Θεσμοθέτηση από 1.9.98 νέου τρόπου ασφάλισης στο ΙΚΑ για το κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό και ιδιαίτερα για όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλούς εργοδότες .

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2556/97  
 

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α. - ΙΚΑ) 

Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 

Μειωμένες εισφορές για οικοδομές Ελλήνων υπηκόων ποντιακής καταγωγής 

Ειδικότερες ρυθμίσεις

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2520/97  
 
Μειωμένες εισφορές για οικοδομές νέων αγροτών

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 2084/92  
 

Νόμος 2084/1992    (ΦΕΚ 165 Α/07.10.1992): "Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του νέου συστήματος (αφορούν τους νέους ασφαλισμένους) Γενικές ρυθμίσεις

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
   Νόμος 1976/91  
 

Νόμος 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α/04.12.1991): "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων  της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις"

 
 

 Υπαγωγή υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ των αποκλειστικών αδελφών  νοσοκόμων.

 

 
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας