Νόμος 3050/13.09.2002 (ΦΕΚ 214/Α): "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις" 

 

Με τον παρόντα Νόμο συστήνεται στον ΟΓΑ Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας, προσδιορίζεται η έννοια του κυρίου επαγγέλματος του αγρότη, ρυθμίζονται θέματα εποχικής απασχόλησης αγροτών, καθυστερούμενων εισφορών, διαδοχικής ασφάλισης, χορήγησης εξόδων κηδείας ασφαλισμένων νέου κλάδου ΟΓΑ, θέματα ΟΑΕΕ - ΟΓΑ καθώς και άλλα ειδικά ασφαλιστικά θέματα.


Νόμος : "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις"


Εισηγητική 'Εκθεση

Αρθρο 14, Ν. 3050/2002  *ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ*