Ρυθμίσεις του Ν.2676/1999
   
 1. ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 3. Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση του χώρου της κοινωνικής ασφάλισης
 4. Μείωση των επιβαλ/νων από τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς προσθέτων τελών και εξορθολογισμός του πλαισίου των λοιπών, πλην προσθέτων τελών, διοικητικών κυρώσεων
 5. Μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών
 6. Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας

ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Με την παρέμβαση μας αυτή (Ν.2676/99 και άλλοι νόμοι), μειώθηκε ο αριθμός των ασφαλιστικών οργανισμών (215) που εποπτεύονται από τη ΓΓΚΑ κατά 68.

· Συστάθηκε νέος Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Link άρθρα 1-13 ν.2676/99 στον οποίο εντάσσονται τα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κ΄ ΤΣΑ. Ο ΟΑΕΕ αποτελείται από 2 κλάδους, τον κλάδο σύνταξης και τον κλάδο υγείας. Δημιουργείται ενιαίος ασφαλιστικός φορέας για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο αριθμός των ασφαλισμένων του οποίου θα ανέλθει σε 850.000 και των συνταξιούχων σε 220.000, διαμορφώνοντας μία πολύ καλή σχέση ασφαλισμένων-συνταξιούχων για το νέο οργανισμό (3,8:1).
Με τις ρυθμίσεις δεν θίγονται οι καταβαλλόμενες συντάξεις ακόμη και του ΤΑΕ που είναι υψηλότερες των συνταξιούχων των άλλων Ταμείων αλλά αντίθετα αυξάνονται τα κατώτατα όρια που χορηγούσε το ΤΣΑ, σταδιακά και εναρμονίζονται με αυτά του ΤΕΒΕ, εντός 3 ετών με αρχή το 1999. Με τον κλάδο Υγείας του νέου Ταμείου θα αποκτήσουν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μέσω οικογενειακών γιατρών, για πρώτη φορά οι ασφαλισμένοι του ΤΑΕ και οι ξενοδόχοι.

· Συστάθηκε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) στο οποίο εντάσσονται τα 12 υφιστάμενα Ταμεία Αρωγής των δημοσίων Υπαλλήλων. Το νέο Ταμείο θα καλύπτει περίπου 400.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Δημοσίου. Στο νέο Ταμείο για πρώτη φορά καθιερώνεται εργοδοτική εισφορά στην επικουρική ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων (ώστε να διαμορφωθεί τελικά η σχέση 1 : 1, δηλ. 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη.Η επιβάρυνση για το κρατικό προϋπολογισμό για την επόμενη τριετία θα είναι 50 δις δρχ και για κάθε έτος μετά το 2002 σε 30 δις ετησίως περίπου.
Δεν θίγονται συνταξιοδοτικά δικαιώματα αλλά αντίθετα ενισχύονται οι χαμηλές συντάξεις των ταμείων που χορηγούν ποσοστά κάτω του 20%. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν αύξηση στις συντάξεις τους 4.000 δρχ. μηνιαίως από 01/01/2000 πέραν των αυξήσεων που προκύπτουν από την εισοδηματική πολιτική.

· Συγχωνεύθηκε ο κλάδος σύνταξης του ΕΤΕΜ (Ταμείο Μετάλλου) στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, αφενός μεν λόγω αναλογιστικών ελλειμμάτων και αφετέρου λόγω των μεγάλων λειτουργικών προβλημάτων (απονομή συντάξεων, πολλές φορές, σε 5-6 χρόνια).

· Συγχωνεύθηκε ο κλάδος σύνταξης του ΤΕΑΕΥΕΕΟ (Ταμείο Εργατικών Στελεχών) στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Η συγχώνευση κρίθηκε αναγκαία αφού ο βασικός σκοπός ιδρύσεως του ταμείου που ήταν η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από κάθε είδους αυθαιρεσία εξέλειπε λόγω των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που έχουν συντελεσθεί.

· Συστάθηκε το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ), στο οποίο εντάχθηκαν το Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής (Τ.Α.Α.Χ.) και το Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (Τ.Α.Ο.Χ.). Η ενοποίηση αποβλέπει στην ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση ομοειδών ασφαλιστικών φορέων.

· Συγχωνεύθηκε το Ταμείο Πρόνοιας Εργατών Κομιστικής Υπηρεσίας ΟΛΘ στο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών ΟΛΘ. Η συγχώνευση κρίθηκε σκόπιμη επειδή τα σωματεία των εργαζομένων συγχωνεύθηκαν και αποτελούν πλέον ενιαία κατηγορία εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο εργοδότη και τους ίδιους όρους απασχόλησης.

· Συγχωνεύθηκε το ΤΑΠ-ΟΣΕ στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων και εντάχθηκε στο ΤΑΠΟΤΕ γιατί οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΣΕ ασφαλίζονται σ΄αυτό, για κύρια σύνταξη.

· Καταργείται το Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής εξαιτίας των σοβαρότατων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει αφού από το 1974 και μετά δεν έχουν προσληφθεί νέοι αγροφύλακες.

· Καταργούνται τα 47 υφιστάμενα Ταμεία πρόνοιας δικηγόρων Επαρχιών. Παραμένουν μόνο τα Ταμεία Πρόνοιας Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Η κατάργηση τους αποφασίστηκε γιατί ο μεγάλος αριθμός των νομικών προσώπων σε σχέση με τον μικρό αριθμό των ασφαλισμένων δεν μπορούσε πλέον με τα σημερινά δεδομένα να δικαιολογηθεί η δε διαφοροποίηση στη χρηματοδότηση τους, στο ύψος και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρεμπόδιζαν την εφαρμογή ενιαίων ασφαλιστικών αρχών.

· Η Πολιτική των συγχωνεύσεων-καταργήσεων Ασφαλιστικών Ταμείων υλοποιήθηκε και με άλλους νόμους:

Ετσι :

· Καταργήθηκε το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός (Τ.Α.Π.Θ.Ε). Το προσωπικό του Ταμείου και οι ασφαλισμένοι του, υπήχθησαν στο Δημόσιο (Ν.2703/99).

· Συγχωνεύθηκαν οι κλάδοι αρωγής των Ταμείων Πρόνοιας Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. Ο κλάδος Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς μεταφέρθηκε στο ΤΕΑΠΑΕΛ στα πλαίσια της ενιαίας ασφάλισης ομοειδών χώρων (χορήγηση εφάπαξ) (Ν.2688/1999)

· Ειδικά για την επικουρική ασφάλιση, οι συγχωνεύσεις Ταμείων έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των συνταξιούχων του ΤΕΑΜ από 150.000 το 1993 σε 370.000.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

· Συστήνεται στη Γ.Γ.Κ.Α. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α). Εργο της υπηρεσίας αυτής θα είναι η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, όλων των ασφαλιστικών φορέων και κλάδων ασθένειας, ο έλεγχος όλων των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και ο συντονισμός των ελέγχων για τις παροχές περίθαλψης που απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού.
Στοχεύουμε στον έλεγχο των παροχών υγείας 37 ασφαλιστικών οργανισμών ασθένειας που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας. Προσδοκάται εξοικονόμηση πόρων των Ταμείων, της τάξεως του 25-30 % του συνόλου των δαπανών τους.

· Καθιερώνεται βασικό πακέτο παροχών υποχρεωτικής προληπτικής ιατρικής για τους ασφαλισμένους , συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή νοσηρών καταστασεων. Με τη νέα ρύθμιση, ορίζεται ότι οι δαπάνες της προληπτικής ιατρικής βαρύνουν αποκλειστικά τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

· Αντιμετωπίζεται ο κατακερματισμός ρυθμίσεων και εισάγεται ο εξορθολογισμός στο χώρο της περίθαλψης, εφόσον προβλέπεται η ενιοποίηση των ρυθμίσεων και διαδικασιών σ' αυτό το τομέα. Συγκεκριμένα προβλέπεται :
 • έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας Πρόνοιας, με την οποία θα καθιερωθεί ενιαίο βιβλιάριο υγείας για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ενιαίο έντυπο εντολών της ιατρικής περίθαλψης και ενιαίος τρόπος παροχής ιατρικής περίθαλψης.
 • έκδοση ενιαίου κανονισμού οδοντιατρικής περίθαλψης για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας.

· Επέκταση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και στις παροχές Μητρότητας(έτσι η εργαζόμενη μητέρα θα λαμβάνει τις παροχές μητρότητας ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην ασφάλισή της).

- Η καθιέρωση δωρεάν χορήγησης από τους ασφαλιστικούς φορείς: α) των αντιρετροϊκών φαρμάκων για τους ΗΙV θετικούς ασθενείς - ασφαλισμένους, β) όλων των φαρμάκων που είναι απαραίτητα στους ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών και ρευστών οργάνων.

- Η μείωση από 1-1-1999 του ποσοστού συμμετοχής στα φάρμακα από 25% σε 10% για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση του χώρου της κοινωνικής ασφάλισης

· Ανακαθορίζεται ο αριθμός των μελών των Δ.Σ. Ασφαλιστικών Οργανισμών ούτως ώστε, να μην υπερβαίνει τα 9 μέλη και επεκτείνεται ο θεσμός του Κυβερνητικού Επιτρόπου σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Ασφαλιστικών Φορέων , για τον έλεγχο της νομιμότητας. Με αυτή τη ρύθμιση υπολογίζεται μείωση του αριθμού των μελών διοικητικών συμβουλίων και των σχετικών δαπανών της τάξης του 20%.

· Συστήνεται "Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορικής", υπαγόμενη στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα λειτουργεί ως όργανο υλοποίησης σε επίπεδο σχεδιασμού, της πολιτικής και στρατηγικής που αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφορικής, στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

· Κάλυψη δαπανών από το ΛΒ.Κ.Α. Ετσι δαπάνες που αποβλέπουν στη βελτίωση του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να χρηματοδοτούνται από το Λογαριασμό αυτό.

· Καθιερώνεται η υποχρέωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων να τροφοδοτούν με στοιχεία το Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Μείωση των επιβαλ/νων από τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς προσθέτων τελών και εξορθολογισμός του πλαισίου των λοιπών, πλην προσθέτων τελών, διοικητικών κυρώσεων

α) Μείωση των επιβαλ/νων από τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς προσθέτων τελών, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, εισφορών από 5% το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και 1% επιπλέον την 11η και 21η ημέρα του πρώτου μήνα και 1% την 1η, 11η και 21η των επόμενων μηνών, σε 5% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 2% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες.

β) Εξορθολογισμός του πλαισίου των λοιπών, πλην προσθέτων τελών, διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το ΙΚΑ στις επιχειρήσεις με στόχο την απλούστευση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την επιβολή μιας μόνο κύρωσης (σε σχέση με τις 6 τουλάχιστον διαφορετικές κυρώσεις που ίσχυαν μέχρι την ισχύ της εν λόγω διάταξης. Η κύρωση μάλιστα που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χειρογραφικό σύστημα μειώνεται από 50% (ή 75% σε ορισμένες περιπτώσεις) σε 30%.

· Η θέσπιση κριτηρίων για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αλλά και η παροχή ευεργετημάτων στους συνεπείς εργοδότες έχουν σκοπό την εννιαία αντιμετώπιση των οφειλετών και την αύξηση του ρυθμού είσπραξης των οφειλομένων εισφορών μέσα από ένα σύστημα που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας,της απλότητας και της ίσης μεταχείρισης (Ν. 2676/99).

· Ο προσδιορισμός επακριβώς αλλά και περιοριστικώς των περιπτώσεων για τις οποίες μπορεί να γίνει διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από εισφορές προς το ΙΚΑ.

· Η ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων της πόλης της Αθήνας που επλήγησαν από ενέργειες αναρχικών ατόμων, σε εξήντα δόσεις με έκπτωση 80% των προσθέτων τελών εφόσον, είχαν υπαχθεί κατά το παρελθόν στις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων Φ11/οικ 792/6-3-1989 και Φ11/616/15-3-1991 και απώλεσαν την ρύθμιση

· Η ρύθμιση χρεών αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, δημοτικών οργανισμών και δημοτικών επιχειρήσεων που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, καθώς και των επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης περιοχών Πειραιά, Αγίας Σοφίας, Σαλαμίνας, Δραπετσώνας, Καμινίων, Κερατσινίου και Περάματος, με έκπτωση στα πρόσθετα τέλη 80% εαν εξοφληθούν εφάπαξ και με έκπτωση 50% εαν γίνει ρύθμιση εως 60 δόσεις.
Προϋπόθεση (Για τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη): Η αποδεδειγμένη λειτουργία τους κατά την 31-12-1996.

· Η ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων που πλήτονται από θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές από 24-12-1997 και εφεξής (ν. 2556/97).
Με κεφαλαιοποίηση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για έξι μήνες και εξόφληση σε δόσεις οι οποίες προσδιορίζονται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς διά του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών

· Διαμορφώνεται ένα ενιαίο και σταθερό θεσμικό πλαίσιο που θα παρέχει δυνατότητες συνδυασμού, ευελιξίας, υψηλών αποδόσεων και περιορισμένων επενδυτικών κινδύνων.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας

· Η Σύνταξη Επιζώντος Συζύγου (Αρθρο 62 ν.2676/99 Link) : Για το λόγο αυτό καθιερώνεται σύνταξη λόγω θανάτου στο χήρο σύζυγο και τίθενται νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που είναι ίδιες για άνδρες και γυναίκες και ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους των Ασφαλιστικών Οργανισμών της χώρας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων.

· Η Απασχόληση Συνταξιούχων : Με τη ρύθμιση αυτή που θα αρχίσει από 5/1/2001, θεσπίζονται περιορισμοί στην απασχόληση των συνταξιούχων και αντιμετωπίζονται πλέον με τον ίδιο τρόπο οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, με σκοπό :
 • την αποθάρρυνση για εργασία των συνταξιούχων
 • την ενιαία αντιμετώπιση των εργαζόμενων-συνταξιούχων.

  · Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου πρίν από την έκδοση αρνητικής γι' αυτόν συνταξιοδοτικής απόφασης.

  · Η καθιέρωση διαδικασιών για την έγκαιρη πληροφόρηση της ασφαλιστικής κατάστασης, όσων επίκειται η συνταξιοδότηση.

  · Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ

  · Εξαίρεση των τρικυκλιστών από το Τ.Σ.Α. (Link άρθρο 72 ν.2676/99). Εξαιρέθηκαν οι τρικυκλιστές από την ασφάλιση του ΤΣΑ, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς είναι ήδη ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (στους κλάδους υγείας και σύνταξης). Ρυθμίστηκε το θέμα καταβολής των εισφορών τους.

  · Ρύθμιση θέματος εικαστικών καλλιτεχνών. Εξαιρέθηκαν οι εικαστικοί καλλιτέχνες από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ, εάν ασφαλίζοντο και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και απαλλάχθηκαν από πρόσθετες επιβαρύνσεις .

  · Οι ρυθμίσεις για τα οικοδομοτεχνικά έργα με τις οποίες καθιερώνεται συνυπεθυνότητα του εργολάβου για την καταβολή των υπέρ ΙΚΑ εισφορών στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα καθώς και μείωση κατά 10% των συντελεστών υπολογισμού εργατικής δαπάνης σ΄αυτά.

  · Η Ασφάλιση Ιεροδούλων (Link άρθρο 65 του ν.2676/99). Οι ιερόδουλες θα υπάγονται εφεξής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ, του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και θα καλύπτονται για τις παροχές οικογενειακών επιδομάτων (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ), Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.

  · Υπαγωγή του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που προσλήφθηκε μετά την 1/1/93 (2676/99), στην ασφάλιση του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.).

  · Υπαγωγή του προσωπικού των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Τ.Ε.Δ.Κ) στην ασφάλιση του ΤΑΔΚΥ και ΤΥΔΚΥ.

  · Συνυπολογισμός χρόνου απασχόλησης στις ΣΕΠ ως χρόνου ασφάλισης για τον υπολογισμό της 35ετίας στο ΙΚΑ.

  · Παράταση προθεσμίς αναγνώρισης χρόνου σε άτομα που φυλακίστηκαν ή εκτοπίστηκαν από τη χούντα.

  · Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή.

  · Ρύθμιση θέματος συνταξιοδότησης του προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας από το ΤΕΑΠΑΕ (επικουρική ασφάλιση).

  · Διατήρηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων στο μόνιμο προσωπικό ορισμένων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών που μετατράπηκαν σε Ανώνυμες Εταιρείες.

  · Ρύθμιση οφειλών Ε.Τ.Ε.Μ. (Ταμείο μετάλλου) των επιχειρήσεων που λειτουργούν στους νομούς Εβρου, Ροδόπης και Ξάνθης (Θράκη).

  · Υπαγωγή των απασχολούμενων ή απασχοληθέντων κατά το παρελθόν σε χώρους εξόρυξης και γενικά στην παραγωγή αμιάντου στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης.

  Με άλλους νόμους, ρυθμίστηκαν ειδικά θέματα :

  · Θέματα Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.).
  1. Υπαγωγή για εφάπαξ βοήθημα του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  2. Επανακαθορισμός συντάξιμων αποδοχών.
  3. Υπολογισμός σε νέα βάση του εφάπαξ βοηθήματος.
  Τα παραπάνω νομοθετήθηκαν με το νόμο (Ν.2512/97, άρθρα 2, 3 & 9).

  · Συνταξιοδοτικά θέματα υπηρεσιών.

  Διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού που τα νομικά πρόσωπα στα οποία υπηρετούσαν, μετατράπηκαν σε Α.Ε. (Αστεροσκοπείο Αθηνών, τέως Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών, Προσωπικού Χρηματιστηρίου Αθηνών (2512/97), Προσωπικού Οργανισμού Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης).

  · Αναπροσαρμογή επικουρικών συντάξεων σύμφωνα με το μισθολόγιο του ν.2470/97 (ένταξή τους στο νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 4 ν.2592/97).

  · Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας, του προσωπκού που απασχολήθηκε στις χώρες αυτές πριν από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ν.2592/97).

  · Εξομοίωση του εφάπαξ βοηθήματος των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. με το εφάπαξ του Τ.Π.Δ.Δ. (δηλαδή οι εργαζόμενοι στα Ν.Π.Δ.Δ. εφεξής θα λαμβάνουν το ίδιο ποσό εφάπαξ βοηθήματος με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων) ν.2592/97).

  · Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού της OLYMPIC CATERING (Ν.2703/1999), με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών εξυγείανσης της εταιρείας.

  · Υπαγωγή αιρετών νομαρχών και προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην ασφάλιση του ΤΑΔΚΥ.(Ν.2703/1999).

  Επιστροφή στα περιεχόμενα