Ν. 2084/92
   
Δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος με αρχές γενικής εφαρμογής για όλους τους εργαζόμενους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας - κοινωνική ασφάλιση από 1-1-1993 (νέοι ασφαλισμένοι). Οι αρχές είναι ενιαίες για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων)

1. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του νέου συστήματος (αφορούν τους νέους ασφαλισμένους):

 • Καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι (μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι ,ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι) εκτός από τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και το ΝΑΤ.
 • Τριμερής χρηματοδότηση για σύνταξη κα ασθένεια με την εξής αναλογία:
  - Ασφαλισμένος 2/9
  - Εργοδότης 4/9
  - Κράτος 3/9
 • Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ,πλην του χρόνου πραγματικής απασχόλησης :
  - ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
  - ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
  - ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας μέχρι 200 ημέρες σε κάθε περίπτωση
  - ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι δύο ετών

 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος :

  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

  1. Ηλικία: 65ο έτος (άνδρες – γυναίκες)
  2. Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης: 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης

  Ηλικία: 60ό έτος (άνδρες – γυναίκες)

  Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης: 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης

  Ποσοστό μείωσης: 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων και υπαγόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ):

  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

  1. Ηλικία: 60ο έτος (άνδρες – γυναίκες)
  2. Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης: 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες αςφάλισης από τα οποία τα 3/4 του χρόνου να είναι απασχόληση στα ΒΑΕ


 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για εργαζόμενους σε στοές μεταλλείων -λιγνιτωρυχείων ,υποθαλλάσιες εργασίες, ορυχεία, δίκτυα και σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ και υποθαλλάσια

  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

  1. Ηλικία: 55ο έτος (άνδρες – γυναίκες)
  2. Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης: 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες αςφάλισης από τα οποία τα 3/4 του χρόνου να είναι απασχόληση στα επαγγέλματα αυτά

  Ηλικία: 50ό έτος (άνδρες – γυναίκες)

  Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης: Όπως και στην πλήρη σύνταξη

  Ποσοστό μείωσης: 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. • Τρόπος υπολογισμού κύριας σύνταξης: 1,714% Χ μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης

  Μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μισθωτών ασφαλισμένων στους φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών:
  Σύνολο αποδοχών ασφαλισμένου κατά την τελευταία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης 5ετία(χωρίς τον υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος αδείας) / μήνες απασχόλησης ασφαλισμένου κατά την ίδια 5ετία.

 • Συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα προς βιοποριστική εργασία παιδιά:

  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

  1. Ηλικία: 55ο έτος
  2. Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης: 20 χρόνια ή 6.000 ημέρες ασφάλισης

  Ηλικία: 50ό έτος

  Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης: 20 χρόνια ή 6.000 ημέρες ασφάλισης

  Ποσοστό μείωσης: 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

  !Αν έχει τουλάχιστον τρία παιδιά ,τότε το όριο ηλικίας των 65 ετών μειώνεται ανά τρία χρόνια για κάθε παιδί και όχι κάτω του 50ού έτους.  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

  1. Κοινή νόσος

  Χρονικές προϋποθέςεις

  1. 300 ημέρες ασφάλισης ως το 21ο έτος της ηλικίας προσαυξανόμενο κατά 120 για κάθε επόμενο έτος και ως τη συμπλήρωση των 1.500 ή
  2. 1.500 ημέρες ασφάλισης από τα οποία 600 την τελευταία πριν την αίτηση συντ/σης λόγω αναπηρίας πενταετία ή
  3. 4.500 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε

  Ποσοστό αναπηρίας : 80% για πλήρη ανικανότητα ® πλήρης σύνταξη

  67% μερική αναπηρία ® 3/4 πλήρους σύνταξης

  50% μερική αναπηρία ® ½ πλήρους σύνταξης

   2.Εργατικό ατύχημα –Επαγγελματική ασθένεια – Πάθηση εξαιτίας της υπηρεσίας

   Χρονικές προϋποθέςεις: αρκεί μια ημέρα ασφάλισης

   Ποσοστό αναπηρίας: Όπως προηγουμένως

   3.Εξωεργατικό ατύχημα

   Χρονικές προϋποθέςεις: απαιτούνται οι μισές της αναπηρίας από κοινή νόσο • Υποχρεωτική ασφάλιση σε ένα φορέα κύριας και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τους υγειονομικούς και μηχανικούς που υπάγονται στο ΤΣΑΥ και στο ΤΣΜΕΔΕ αντίστοιχα.
  Ο ασφαλισμένος, αν το επιθυμεί ,δικαιούται να ασφαλίζεται σε περισσότερους από ένα φορέα. Στην περίπτωση όμως αυτή οφείλει να καταβάλλει για την ασφάλισή του στο δεύτερο φορέα το σύνολο των εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη και Κράτους.

  2. Γενικές ρυθμίσεις

 • Θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για τους παλαιούς ασφαλισμένους (υπαχθέντες στην ασφάλιση πριν από την 1-1-1993), ώστε η μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά και να εναρμονισθούν τα δύο συστήματα

 • Σύσταση Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ) :
  Σκοπός του είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για τους ασθενέστερους οικονομικά φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Πόροι του ΛΑΦΚΑ είναι :

  α) ποσά από κοινωνικούς πόρους
  β) εφάπαξ εισφορά 10% από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδας χρηματικά διαθέσιμα των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν κοινωνικούς πόρους.

 • Καθιέρωση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης εξόφλησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεών για να θεωρούνται τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία . Σκοπός του μέτρου είναι η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και ,επομένως, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών οργανισμών.

 • Καθιέρωση υποχρέωσης των ασφαλιστικών οργανισμών να προβαίνουν στη σύνταξη αναλογιστικών μελετών ανά πενταετία, προκειμένου να τίθεται σε υγιείς βάσεις η σχέση εισφορών- παροχών και να μη διαταράσσεται μακροχρόνια η οικονομική τους κατάσταση (άρθρο 11 ν.2084/92).