Ν.2520/97
   
1. Μειωμένες εισφορές για οικοδομές νέων αγροτών
Μείωση κατά 50% του αριθμού ημερών εργασίας που προβλέπεται ως ελάχιστος για τον υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών προς το ΙΚΑ για τα οικοδομικοτεχνικά έργα που κατασκευάζονται αποκλειστικά από αγρότες, νέους αγρότες, νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, ομογενείς αγρότες και εργάτες γης σε περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 26 του ν.2520/97.