Ν. 2639/98
   
1. Θεσμοθέτηση από 1.9.98 νέου τρόπου ασφάλισης στο ΙΚΑ για το κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό και ιδιαίτερα για όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλούς εργοδότες .
Τα πρόσωπα αυτά κατ' ουσίαν παρέμεναν ανασφάλιστα Σήμερα τα άτομα αυτά (παραδουλεύτρες, κηπουροί, ασχολούμενοι με φύλαξη παιδιών , νοσοκόμοι κλπ) μπορούν πλέον να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη , που υλοποιείται με την προσκόμιση κάθε μήνα στο ΙΚΑ των δελτίων παροχής υπηρεσιών στους διάφορες εργοδότες και την καταβολή επί της μηνιαίας αμοιβής ασφαλίστρου που ανέρχεται σε 35,4%. Ως κατώτατη αμοιβή για τον υπολογισμό των εισφορών έχει καθοριστεί το 50% του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
Δυνατότητα καταβολής του μειωμένου αυτού ασφαλίστρου υπάρχει και για τις οικιακές βοηθούς καθώς και για τους λοιπούς απασχολούμενους κατ' οίκον του εργοδότη που προσφέρουν όμως την υπηρεσία τους κατ΄αποκλειστικότητα σε έναν μόνο εργοδότη .