Ν. 2676/99
   
1. Συνταξιοδότηση απασχολουμένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων.
Στους απασχολούμενους αποκλειστικά επί 15 χρόνια (4500 ημέρες εργασίας) σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτορυχείων καθώς και σε χώρους εξόρυξης- εμπλουτισμού και επεξεργασίας πετρωμάτων για παραγωγή ινών αμιάντου δόθηκε δικαίωμα λήψης σύνταξης στο 50ο έτος της ηλικίας .

2. Χορήγηση σύνταξης θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ανεξάρτητα από φύλο.

Καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υφίσταντο για τη χορήγηση στον άνδρα σύνταξης λόγω θανάτου της συζύγου και πλέον όλοι οι Οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγούν σύνταξη θανάτου στον επιζώντα σύζυγο με τις ίδιες προϋποθέσεις ανεξάρτητα από φύλο.
Η σύνταξη χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό για μία τριετία από τον επόμενο του θανάτου μήνα , χρονικό διάστημα απαραίτητο για την προσαρμογή του επιζώντα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται με το θάνατο του (της) συζύγου. Η σύνταξη χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό και μετά την τριετία στον ανάπηρο επιζώντα, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σε όσους κατά το χρόνο του θανάτου είχαν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους και δεν εργάζονται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη.
Περιορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται στις περιπτώσεις που ο επιζών εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα.
Το ποσό κατά το οποίο περιορίζεται η σύνταξη του επιζώντα παραμένει στην οικογένεια, εφόσον υπάρχουν παιδιά προστατευόμενα (δηλ. κάτω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές) .
Στην περίπτωση αυτή το ποσό κατά το οποίο περιορίζεται η σύνταξη του επιζώντα χορηγείται κατ' ίσα μέρη στα παιδιά.

3. Εξορθολογισμός του συστήματος ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ- λοιποί ασφαλιστικοί φορείς)

ΙΚΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Μέχρι 24 μηνιαίες δόςεις

Προϋποθέσεις: α) Καταβολή τρεχουσών εισφορών β) προκαταβολή κυμαινόμενη ανάλογα με το ποσό οφειλής

 1. Μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις

Προϋποθέσεις: α) Καταβολή τρεχουσών εισφορών β) προκαταβολή κυμαινόμενη ανάλογα με το ποσό οφειλής

Αρμόδιο όργανο:Δ.Σ. ασφ/κού φορέα

2. Μέχρι 36 δόσεις μετά από τροποποίηση προηγούμενης απόφασης ρύθμισης οφειλών

 

3.Μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις

Προϋπόθεση: Προκαταβολή 2% συνολικής οφειλής

Αφορά: επιχειρήσεις σε εκκαθάριση ή πτώχευση και η κύρια οφειλή έχει επιβαρυνθεί με το ανώτατο ποσοστό προσαυξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

 
4.Εποχικές επιχειρήσεις:

Ισχύουν τα της παρ. 2.

Είναι δυνατή η ρύθμιση με αυξημένο ποσό μηνιαίας δόσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της και μειωμένης δόσης κατά 30% ,όταν αυτή δεν λειτουργεί

 
  5.ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ:

  Α)Έκπτωση επί των προσθέτων τελών : το ποσοστό της έκπτωσης συναρτάται από τον αριθμό των δόσεων

  Β)Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη

  Γ)Αναστολή λήψης ή εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ:

Α)Έκπτωση επί των προσθέτων τελών : το ποσοστό της έκπτωσης συναρτάται από των αριθμό των δόσεων

Β) Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη

Γ) Καταστατικές διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφ/κών εισφορών ,που είναι ευνοϊκότερες της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.4. Ασφαλιστική κάλυψη των ιεροδούλων.

Τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής λόγω των ιδιαιτερότητων της εργασίας τους δεν καλύπτονταν από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Με διάταξη του νέου νόμου ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.

5. Ασφάλιση Ομογενών

Η Γ.Γ.Κ.Α. στα πλαίσια της ασφαλιστικής προστασίας των Ελλήνων του εξωτερικού έχει κατά καιρούς θεσπίσει διάφορα νομοθετήματα.

Ειδικότερα έχει θεσπισθεί το νομικό εκείνο πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα:

α) Στους Ελληνες υπήκοους καθώς και στους ομογενείς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Συντάξεων που έχει συσταθεί στο ΙΚΑ (Ν.1469/84 παρ. 1). Μοναδική προϋπόθεση για την ασφάλιστη στον ανωτέρω Λογαριασμό είναι η ιδιότητα του Ελληνα υπήκοου ή ομογενή ο οποίος είναι εγκαταστημένος στο εξωτερικό. Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, χωρίς να εξετάζεται η τυχόν υποχρεωτική ασφάλιση του ενδιαφερόμενου στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας στην οποία είναι εγκαταστημένος.

β) Στους Ελληνες υπήκοους και ομογενείς που είχαν εγκατασταθεί στην αλλοδαπή και επαναπατρίσθηκαν μέχρι 31-12-84 να αναγνωρίσουν με ορισμένες προϋποθέσεις και ύστερα από εξαγορά ως συντάξιμο στους Ελληνικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς το χρόνο απασχόλησής τους στην αλλοδαπή (άρθρο 5 ν. 1469/84). Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τις σχετικές διατάξεις είχε προβλεφθεί αρχικά τριετής προθεσμία υποβολής αίτησης για τους ήδη έχοντας συμπληρώσει τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Τελευταία παράταση της ανωτέρω προθεσμίας (για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι 4-1-2000) δόθηκε πρόσφατα με τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 2676/99). Επισημαίνεται ότι για όσους ομογενείς δεν έχουν συμπληρώσει από χρόνο ασφάλισής τους στην Ελλάδα τις ελάχιστες απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, (δηλαδή 1000 μέρες ασφάλισης κλάδου σύνταξης) για την άσκηση του δικαιώματος αναγνώρισης η ως άνω τριετής προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσής τους.

6. Θέσπιση ενιαίων κανόνων και προϋποθέσεων για τη συνέχιση της εργασίας των συνταξιούχων γήρατος.

Μέχρι σήμερα καθένας από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς είχε δικούς του κανόνες και προϋποθέσεις για τους συνταξιούχους γήρατος που συνεχίζουν να εργάζονται. Με τη νέα ρύθμιση που θα τεθεί σε εφαρμογή την 5.1.2001 , προκειμένου να προσαρμοστούν τόσο οι συνταξιούχοι όσο και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στα νέα δεδομένα , θεσπίστηκε ενιαίο για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς νομοθετικό πλαίσιο για την εργασία των συνταξιούχων .

7. Βελτίωση του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των εισφορών στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα- προστασία ειδικών κατηγοριών εργοδοτών.

Υ.Α. Φ21 /405/28-3-2002 "Αντικατάσταση του άρθρου 38 "Κανονισμού Ασφάλισης Οικοδόμων " (ΦΕΚ 418Β΄/5-4-2002)

Μέτρα που λήφθηκαν για την επίτευξη του στόχου:

Ο υπολογισμός των ημερομισθίων των οικοδόμων για τα οποία πρέπει ο εργοδότης ( ο κύριος του οικοπέδου στο οποίο ανεγείρεται το κτίσμα) να καταβάλει εισφορές στο ΙΚΑ γίνεται με βάση συγκεκριμένους συντελεστές που ορίζονται από Υπουργική απόφαση
Το ύψος των συντελεστών υπολογισμού διαφέρει ανάλογα με το είδος των εκτελούμενων εργασιών και τις κατηγορίες των κτιρίων.
Οι βελτιώσεις στο σύστημα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο:
1. στην καθιέρωση μειωμένων συντελεστών για κτίρια με ιδιαιτερότητες κατασκευής (προκατασκευασμένα - λυόμενα και κτίρια επαγγελματικά ) για τα οποία δεν είχε γίνει αρχική πρόβλεψη.
2. Στην από 1.3.99 μείωση όλων των συντελεστών υπολογισμού της εργατικής δαπάνης κατά 10% . Οι νέοι μειωμένοι συντελεστές καταλαμβάνουν όλα τα έργα στα οποία οι εργασίες θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά από 1.3.99 καθώς και τις φάσεις εργασιών παλιών έργων που θα ξεκινήσουν από την προαναφερόμενη ημερομηνία.
 • Στους κυρίους οικοδομοτεχνικών έργων περατωθέντων μέχρι 31.12.92 ή έργων που ξεκίνησαν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και η ολοκλήρωσή τους συντελέστηκε μετά την 1.1.93 , δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Με τη ρύθμιση αυτή- που είναι περιορισμένης χρονικής ισχύος- κατ' ουσία οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις τη στιγμή που στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής προβλέπεται έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών και προσαυξήσεων , ενώ στην περίπτωση επιλογής της καταβολής της οφειλής σε δόσεις που καθορίστηκαν σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό (60) η έκπτωση ανέρχεται σε 50% των προσθέτων τελών και προσαυξήσεων.

  8. Καθιέρωση συνυπευθυνότητας έναντι του ΙΚΑ και του εργολάβου

  Στην καθιέρωση της συνυπευθυνότητας έναντι του ΙΚΑ και του εργολάβου στις περιπτωσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής. (μέχρι σήμερα έναντι του Ιδρύματος υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών είναι κατ' αποκλειστικότητα ο κύριος ή συγκύριοι του οικοπέδου).

  9. Μειωμένες εισφορές για τα οικοδομικοτεχνικά έργα

  Καθιέρωση σημαντικά μειωμένων εισφορών για τα οικοδομοτεχνικά έργα που ανεγείρουν οι Ομογενείς που προέρχονται από τις χώρες τις πρώην Σοβιετικής Ενωσης καθώς και οι αγρότες .

  10. Πολιτικοί πρόσφυγες

  Στη προσπάθεια που κατέβαλε η Πολιτεία για την εξάλειψη των συνεπειών που δημιούργησε ο εμφύλιος πόλεμος εντάσσεται και το θέμα της αναγνώρισης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτικών προσφύγων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διέκοψαν την επαγγελματική απασχόληση και την ασφάλισή τους.
  Για την αναγνώριση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτικών προσφύγων η χώρα μας έχει συνάψει ειδικού τύπου συμφωνίες με τις χώρες από τις οποίες επαναπατρίσθηκαν και συγκεκριμένα με την Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, ΕΣΣΔ, Βουλγαρία, Πολωνία και πρόσφατα με τη Ρουμανία. Η κατηγορία αυτή των ομογενών εντάχθηκε στους Ελληνικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς με κριτήριο το επάγγελμα που ασκείτο στην αλλοδαπή και όσοι από αυτούς ήταν κατά την ένταξη ήδη συνταξιούχοι δικαιώθηκαν άμεσα σύνταξη οι δε υπόλοιποι αναγνώρισαν μέρος του χρόνου απασχόλησής τους στην αλλοδαπή ο οποίος συνυπολογίζεται στον πραγματοποιούμενο στην Ελλάδα χρόνο ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Ειδικότερα οι πολιτικοί πρόσφυγες από τη Ρουμανία που επαναπατρίζονται μέχρι 31-3-2004 μπορούν οι μεν συνταξιούχοι να δικαιωθούν άμεσα σύνταξη οι δε λοιποί να αναγνωρίσουν μέρος του χρόνου απασχόλησής τους στη χώρα αυτή εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός έξι ετών είτε από την ημερομηνία ένταξης (1-4-98) είτε από τον εμπρόθεσμο επαναπατρισμό τους.