Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α286)
   
Αρθρο 6: Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΙΚΑ για τους πλήρως απασχολούμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ,που η μηνιαία αμοιβή τους δεν υπερβαίνει τις 200.000 δρχ.

Αρθρο 10 : Προαιρετική ασφάλιση στο ΙΚΑ μακροχρονίως ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ και φορέων επικουρικής ασφάλισης καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Η διάταξη αυτή υλοποιήθηκε με την Υ.Α. Φ21/1177/31-5-2001 (ΦΕΚ709Β/6-6-2001).

Αρθρο 18 : Κάλυψη κατά του κινδύνου ατυχήματος των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ.

Αρθρο 32 : Χορήγηση πλήρους σύνταξης με τις διατάξεις της 35ετίας στο 55ο έτος της ηλικίας (μειωμένη στο 53ο έτος) για τους ασφαλισμένους που έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 έχουν διανυθεί στον Κλάδο Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.