Ν. 2956/2001 (Α258)
   
Αρθρο 39 : Ειδική εισφορά συνταξιούχων υπέρ Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ).