Ν. 2972/2001 (Α291)
   
Αρθρα 1-11: Καθιέρωση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (τρόπος ,τόπος και προθεσμία υποβολής της από τους υπόχρεους).

Αρθρο 14: Μείωση ποσοστού προσθέτων τελών για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα από τους υπόχρεους.