1. Παροχές Συντάξεων
Χορηγούνται συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (χηρείας, ορφανείας).
Επίσης χορηγείται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας καθώς και εξωϊδρυματικό επίδομα παρα/τετραπληγίας.
Διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει και ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγείται αυτή στον συνταξιοδοτούμενο.
'Ετσι έχουμε :
 • Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 2458/1997.
 • Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.1745/1987,
 • Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.4169/1961 και λοιπών Νόμων και Π. Δ/των.

 

1.1. Κύρια Σύνταξη
(Σχετική Νομοθεσία Ν. 2458/97, Π.Δ. 78/98)
 
 
1.1.1 Κύρια Σύνταξη γήρατος - Προϋποθέσεις - Ποσό.
 • Ηλικία 65 ετών
 • Ασφάλιση στον Κλάδο και καταβολή εισφορών για 15 τουλάχιστον έτη.
Προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι το 2003 κατά την οποία απαιτούνται 5 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, ενώ από το 2004 ο χρόνος ασφάλισης αυξάνεται κατά ένα έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 15.
Το ποσό της σύνταξης αυτής είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης και του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος.
Το ποσό της σύνταξης αυτής μπορεί να προσαυξηθεί αν ο συνταξιούχος καταστεί τυφλός.
 
 
 
1.1.2 Κύρια Σύνταξη Αναπηρίας. Προϋποθέσεις . Ποσό.
 • Ανικανότητα για εργασία σε ποσοστό 67% τουλάχιστον
 • 5 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών (τα 2 μέσα στην 5/ετία πριν την επέλευση της αναπηρίας, ή 15 συνολικά έτη ασφάλισης).
Αν πρόκειται για ανικανότητα από εργατικό ατύχημα μπορεί να χορηγηθεί σύνταξη ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, ενώ αν πρόκειται για ατύχημα εκτός εργασίας απαιτείται ο μισός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση από κοινή νόσο.
Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας, υπολογίζεται όπως και το ποσό της σύνταξης γήρατος. Πάντως δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ αν πρόκειται για αναπηρία από εργατικό ατύχημα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης στην 1η επίσης κατηγορία.
Προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής του μπορεί να λάβει ο συνταξιούχος αν καταστεί απόλυτα ανάπηρος.
 
 
1.1.3 Σύνταξη θανάτου. Προϋποθέσεις. Ποσό.
Για να πάρει ο επιζών των συζύγων και τα ορφανά παιδιά σύνταξη θα πρέπει:
 • O θανών να ήταν συνταξιούχος του Κλάδου ή να είχε τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Κλάδο σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα.
 • Ο επιζών σύζυγος να μη συνταξιοδοτείται από οποιοδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΓΑ.
 • Ο επιζών σύζυγος να μην ασχολείται με άλλη εργασία πλην της εργασίας για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
 • Τα ορφανά παιδιά να είναι νόμιμα, άγαμα και ηλικίας μέχρι 18 ετών ή 24 εφόσον πρόκειται για φοιτητές ή να είναι ανίκανα για κάθε εργασία.
Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 50% και για κάθε παιδί σε ποσοστό 25% του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ή εδικαιούτο να λάβει ο θανών ασφαλισμένος, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά το 100% της σύνταξης του θανόντος.
 
 
1.2 Πρόσθετη Σύνταξη
(Σχετική Νομοθεσία Ν. 1745/87)
Αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ενώ στό ποσό της Κύριας σύνταξης προστίθεται και το ποσό της Πρόσθετης σύνταξης που υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/87. (Ετη ασφάλισης Χ ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη Χ συντελεστή ασφαλιστικής κατηγορίας).
 
 
1.3 Βασική Σύνταξη
Ο συνταξιοδοτούμενος από τον ΟΓΑ θα λάβει ως τμήμα της σύνταξής του (πέραν των υπολοίπων τμημάτων σύνταξης τα οποία δικαιούται, δηλαδή της κύριας και της πρόσθετης) και πλήρη τη βασική σύνταξη.
Η πλήρης αυτή σύνταξη θα χορηγείται σε όλους τους συνταξιοδοτούμενους από τον ΟΓΑ, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μέχρι 31.12.2002.
Από την 1.1.2003 και εφεξής η βασική σύνταξη θα χορηγείται αλλά το ποσό αυτής θα μειώνεται σταδιακά, κατά ποσοστό 4% ετησίως, μέχρι και το έτος 2026.
Η μειούμενη αυτή βασική σύνταξη θα χορηγείται μόνο σε όσους είχαν εγγραφεί (εγγραφή υποχρεωτική και αυτοδίκαιη) και συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.
 
 
1.3.1. Βασική Σύνταξη γήρατος. Προϋποθέσεις
(Σχετ. Νομοθεσία Ν. 4169/61, Ν.Δ.4575/66, Ν.Δ. 1350/73, Ν. 1140/81)
 • Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
 • Ασφάλιση στον ΟΓΑ για 25 τουλάχιστον χρόνια μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας.
 • Μή λήψη σύνταξης για οποιαδήποτε αιτία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός αν πρόκειται για πολεμική σύνταξη ή συντάξεις ειρηνικής περιόδου που χορηγούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή σύνταξη που χορηγεί το ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, ή χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, ή συντάξεις εξωτερικού μικρότερες της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ, ή συντάξεις από χώρες της Ε.Ε, ή από χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.
Η βασική σύνταξη γήρατος, προσαυξάνεται στην περίπτωση που ο συνταξιούχος καταστεί τυφλός.
 
 
1.3.2. Βασική Σύνταξη αναπηρίας (Π.Δ. 334/88)
Βασική σύνταξη αναπηρίας χορηγείται τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμέων του ΟΓΑ.
α. Σε ασφαλισμένους - προϋποθέσεις
 • Ανικανότητα για εργασία σε ποσοστό 67% τουλάχιστον για τρία χρόνια.
 • Ασφάλιση στον ΟΓΑ τα 5 ημερολογιακά έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας, ενώ σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος αρκεί ασφάλιση μιας μόνον ημέρας και σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας ασφάλιση το 12/μηνο πριν το ατύχημα.
β. Σε τέκνα ασφαλισμένων - συνταξιούχων:
 • Ανικανότητα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67%, για 3 χρόνια, από πάθηση ή βλάβη που επήλθε πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας,
 • Συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
 • Ενας από τους δύο γονείς να είναι είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή την ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ολόκληρη την τριετία πριν από το έτος της υποβολής της αίτησης ή πριν από το θάνατό του.
 • Αν πρόκειται για έγγαμο, να συντηρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης είτε από δικά του εισοδήματα που προέρχονται από την αγροτική οικονομία, είτε από τα εισοδήματα του /της συζύγου, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Για τη χορήγηση βασικής σύνταξης, αναπηρίας ισχύει επίσης το κώλυμα της συνταξιοδότησης από άλλο φορέα κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω για τη βασική σύνταξη γήρατος.
Οι δικαιούχοι βασικής σύνταξης αναπηρίας, μπορούν να λάβουν προσαύξηση του ποσού αυτής αν καταστούν απόλυτα ανάπηροι. Το μηνιαίο ποσό της προσαύξησης ισούται με 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.
 
 
1.4 Εξωϊδρυματικό Επίδομα παρα/τετραπληγίας. Προϋποθέσεις.(Ν.1140/1981 άρθρο 42)
 • Παραπληγία ή τετραπληγία και αναπηρία του ασφαλισμένου σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
 • Ασφάλιση στον ΟΓΑ όλο το δωδεκάμηνο πριν από την επέλευση της πάθησης. Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έγιναν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα, αρκεί ασφάλιση μιας μόνο ημέρας.
 • Μη λήψη σύνταξης από οποιαδήποτε άλλη, εκτός του ΟΓΑ πηγή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω για τη βασική σύνταξη γήρατος ή παρόμοιο επίδομα ή προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας, από οποιαδήποτε πηγή, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ΟΓΑ.
 • Να μην περιθάλπεται σε άσυλο ή ίδρυμα προνοιακού χαρακτήρα ή ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
Τα μέλη της οικογένειας ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, δικαιούνται παραπληγικό επίδομα εφόσον, εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων, το πρόσωπο από το οποίο έλκουν το δικαίωμά τους ήταν, είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για χορήγηση του επιδόματος ή κατά την ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος του ΟΓΑ ολόκληρο το δωδεκάμηνο προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για χορήγηση του επιδόματος ή προ του θανάτου του.
Το ποσό του μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος ισούται με 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.
 
 
1.5 Ορφανική σύνταξη - Προϋποθέσεις.
(Ν. 1140/1991, άρθρο 1).
 • Παιδί ορφανό από πατέρα ή μητέρα
 • Να είναι άγαμο
 • Να μην έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια της ηλικίας ή τα 24 εφόσον σπουδάζει.
 • Να μην παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται και στην παράγραφο για τη βασική σύνταξη γήρατος.
 • Ο αποβιώσας γονέας να ήταν, κατά το χρόνο του θανάτου του, συνταξιούχος του ΟΓΑ ή ασφαλισμένος του Οργανισμού ολόκληρη την 3ετία πριν από το θάνατό του, ή κατά την ημέρα του θανάτου του, εφόσον πρόκειται για βίαιο συμβάν.
 
1.6 Σύνταξη ανασφάλιστων. Προϋποθέσεις (Ν.1296/82)
 • Ελληνική υπηκοότητα ή ομογένεια.
 • Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
 • Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
 • Να μην παίρνει ο ενδιαφερόμενος ή ο/η σύζυγός του, σε περίπτωση ανδρογύνου, σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, εκτός αν πρόκειται:
 • α) για σύνταξη μικρότερη από τη βασική σύνταξη που χορηγεί ο ΟΓΑ.
 • β) για σύνταξη του άλλου συζύγου από τον ΟΓΑ και
 • γ) για βοηθήματα ή αλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή οποιοδήποτε άλλο φορέα.
 • Το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά του, από οποιαδήποτε πηγή, των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων να μην υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξεις που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη ή το αγροτικό ζευγάρι.
 
1.7 Αύξηση Συντάξεων
 • Η Κύρια σύνταξη θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Η Βασική και η Πρόσθετη σύνταξη θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή.
 

  Αύξηση μηνιαίων ποσών βασικής σύνταξης κατά 14,67€ (5.000 δρχ) από 1/1/2003.    

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   ΕΣΤΙΑΣ

(Ν. 3050/13-9-2002  ΦΕΚ 214/Α)

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο αριθ. 3050/2002  συστάθηκε στον ΟΓΑ, Λογαριασμός  Αγροτικής Εστίας.

Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η δημιουργία και η διανομή οργανωμένων προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού (διακοπών και  εκδρομών) ή δωρεάν παροχή εισιτηρίων για την παρακολούθηση  θεατρικών παραστάσεων  και η παροχή  δωρεάν βιβλίων.

Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των αγροτών σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ενωσης με αντικειμενικό στόχο  την ενημέρωση  των Ελλήνων αγροτών, για το τί συμβαίνει  στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στον αγροτικό χώρο.

Δικαιούχοι

 Συνταξιούχοι του ΟΓΑ, συνταξιούχοι  του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων (Ν.1296/82) και οι ασφαλισμένοι αγρότες  στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών   που είναι ταμειακά  ενήμεροι.

Πόροι

Ι.  Μηνιαία  ατομική εισφορά των ασφαλισμένων 

- ύψους 1,76 ΕΥΡΩ για τους ασφαλισμένους  στην 1η –4η  Ασφαλιστική κατηγορία

- ύψους 2,64 ΕΥΡΩ για τους ασφαλισμένους  στην 5η –7η   Ασφαλιστική κατηγορία

ΙΙ. Κρατική επιχορήγηση ίση με το συνολικό ετήσιο ποσό που εισπράττει  ο Λογαριασμός  από τις ως άνω εισφορές.

Αρθρο 6 του Ν.3050/2002

Καθορισμός  αντικειμενικών κριτηρίων κρίσεως  του κυρίου επαγγέλματος του αγρότη.

Για όσους ασχολούνται  μόνο με το αγροτικό επάγγελμα

Α) Βασικό κριτήριο το  εισόδημα,   που αποδεικνύεται  από το εκκαθαστικό  της Εφορίας, εφόσον αυτό προέρχεται  από γεωργικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ύψους  ποσού.

Β) Η προσκόμμιση δικαιολογητικών για όσους  απασχολούνται  στην αγροτική οικονομία  και δεν υποχρεούνται  σε υποβολή  φορολογικής δήλωσης ήτοι:

  ·   Βεβαίωση για την εγγραφή  στα  Μητρώα Αγροτών  και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων

  ·   Βεβαιώσεις  για την επαγγελματική  δραστηριότητα , το βιοπορισμό , την αγροτική  περιουσία κλπ του αρμόδιου  Αγρονόμου , αρμόδιας συνεταιριστικής  ή επαγγελματικής  οργάνωσης, αρμοδίων Δημόσιων Υπηρεσιών κλπ.

   ·  Βεβαίωση άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών  για την ασφαλιστική κατάσταση

Γ) Για τους απασχολούμενους σε περιοχές   απομακρυσμένες και δύσβατες,  που δεν υπάρχουν  τα ανωτέρω δικαιολογητικά  η απόδειξη της κατά κύριο λόγο απασχόλησης  στην αγροτική οικονομία  αποδεικνύεται   με κοινή δήλωση του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας,  μετά από γνώμη του ανταποκριτή   και του Προέδρου   του αγροτικού συλλόγου εφόσον υπάρχει.

Για  όσους  ασκούν παράλληλα με το αγροτικό  και άλλο επάγγελμα 

Η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία  αποδεικνύεται  εφόσον το 50% και πλέον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος  προέρχεται  από γεωργικές επιχειρήσεις.

Υποχρέωση Αγρότη

Υποβολή  ανά πενταετία των δικαιολογητικών που αποδεινύουν  ότι εξακολουθούν  να συντρέχουν  στο πρόσωπό  του οι προϋποθέσεις  ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Για τους ήδη  εγγεγραμένους αρχή πενταετίας  η 1η /1/ 2003.

Αρθρο 6 παρ.4 του Ν.3050/2002

Ασφάλιση  εποχικά απασχολουμένων  αγροτών

Οσοι αγρότες ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης  του ΟΓΑ απασχολούνται εποχικά σε επιχειρήσεις που μεταποιούν  προϊόντα  εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών για χρονικό διάστημα  όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών ετησίως συνεχώς ή διακεκομμένα, θα συνεχίζουν για την απασχόλησή τους αυτή  να ασφαλίζονται  στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ,   εφόσον  το  προσωπικό των επιχειρήσεων είναι  κάτω των 30 ατόμων και ο αριθμός των εποχικά  ασφαλισμένων δεν ξεπερνά τους 15.

 

Αρθρο 7 του Ν.3050/2002

Α) Νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης  όλων όσων  από 1-1-1988  ασφαλίζονται  στον Κλάδο  Πρόσθετης Ασφάλισης του ΟΓΑ και έχουν καταβάλει  μέχρι  31-12-2003 τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Προϋπόθεση

Να μην  έχουν ασφαλισθεί  σε  άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό  από τον οποίο να δικαιούνται ή να δικαιωθούν σύνταξης ή να μην  συνταξιοδοτούνται από άλλο Φορέα.

Β) Ρύθμιση οφειλών από ασφαλιστικές  εισφορές

Ι)  Οι εγγεγραμμένοι  στα μητρώα ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης  Αγροτών  που  οφείλουν  ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου  Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών, μπορούν να καταβάλλουν  τις  οφειλόμενες  ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31-12-2003, είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% εντός του τριμήνου  από την ειδοποίηση της οφειλής, είτε σε δόσεις.

ΙΙ)  Οι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα ασφαλισμένων του Κλάδου  Πρόσθετης  Ασφάλισης Αγροτών που οφείλουν  ασφαλιστικές εισφορές  του Κλάδου αυτού  μπορούν να καταβάλλουν  τις οφειλόμενες  εισφορές εφάπαξ μέχρι 31-12-2003.

Πάγια διάταξη ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις

ΙΙΙ) Καθυστερούμενες  εισφορές του Κλάδου  Κύριας Ασφάλισης  Αγροτών  μπορούν να  εξοφληθούν  τμηματικά  σε εξαμηνιαίες δόσεις, μετά  από  αίτηση του ασφαλισμένου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Αρθρο 20 παραγρ. 13 εδαφ. γ,   ν.2556/97

Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών των προσώπων εκείνων, που συνταξιοδοτούνται από έμμεσο δικαίωμα από άλλους φορείς, οι οποίοι συγχρόνως ασκούν αγροτικό επάγγελμα.

Αρθρο 27 του ν. 2639/98

Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ των αγρεργατών

Αρθρο 67 παραγρ. 1 του ν.2676/99

Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ από το 18ο έτος της ηλικίας

Αρθρο 9 του ν.2747/99

Καθορίστηκε όπως η βασική σύνταξη των προσώπων, που συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο να καθίσταται αυτοδικαίως οριστική κατά τον ίδιο τρόπο με τη σύνταξη αναπηρίας του Κλάδου αυτού

Αρθρο 22 του ν.2874/2000

Καθορίστηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες θα θεωρούνται ότι διανύθηκαν οι χρόνοι, που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ σε άλλους εκτός Οργανισμού Φορείς, προκειμένου να υπολογισθούν οι χρόνοι της διαδοχικής ασφάλισης.

Αρθρο 41 του ν.2972/2001

Καθορίστηκε όπως οι καθιστάμενοι συνταξιούχοι του Κλάδου με 15 έτη ασφάλισης δικαιούνται με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις και τη βασική σύνταξη.

Επίσης, καθιστάμενοι συνταξιούχοι του Κλάδου λόγω αναπηρίας δικαιούνται με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις και τη συνταξιοδοτική παροχή του ν.δ.4575/66, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, οι διατάξεις οριστικοποίησης της σύνταξης αναπηρίας του Κλάδου έχουν εφαρμογή, για όλους τους προσωρινά αναπήρους συνταξιούχους της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ.

Προσαύξηση σύνταξης λόγω  Απολύτου Αναπηρίας

Π.Δ. 334/88 άρθρο 4

Ο ΟΓΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία του χορηγεί επίδομα απολύτου αναπηρίας στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας του ν.4169/61, εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ανίκανοι για εργασία σε ποσοστό 100% διαρκώς και εφόρου ζωής και ότι χρήζουν περιποίησης και συμπαράστασης άλλου προσώπου.

Το ποσό του επιδόματος αυτού, ισούται με 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους ασφαλισμένους του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ν.2458/97), το επίδομα απολύτου αναπηρίας χορηγείται στους συνταξιούχους του κλάδου λόγω αναπηρίας, εφόσον ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου, χωρίς ποσοστό αναπηρίας.

Το ποσό του επιδόματος αυτού από το έτος 2003 δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (άρθρο 9 παρ. 7 ν.2458/97).

Προσαύξηση του ποσού της σύνταξης γήρατος λόγω Τυφλότητος

(Αρθρο 9  παρ.7  ν.2458/1997)

Οι συνταξιούχοι γήρατος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης καθώς και οι συνταξιούχοι γήρατος του ΟΓΑ (που παίρνουν τη βασική σύνταξη) εφόσον είναι τυφλοί, δικαιούνται προσαύξηση στο ποσό της μηνιαίας σύνταξής τους.

Το ποσό της προσαύξησης, είναι και στις δύο περιπτώσεις ίσο με την εκάτοστε μεγαλύτερη βασική σύνταξη του ΟΓΑ.

Διευκρινίζεται ότι οι τυφλοί συνταξιούχοι γήρατος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι παίρνουν παράλληλα και τη βασική σύνταξη (πλήρη ή τμήμα αυτής), θα δικαιούνται μία προσαύξηση στη σύνταξή τους, λόγω τυφλότητας.

 

1.8 Εξοδα κηδείας

Σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΟΓΑ παρέχεται βοήθημα εξόδων κηδείας, το οποίο ανέρχεται σε 378,58 € και για θανάτους από 1-5-2003 σε 500,00 €.

Για την καταβολή του βοηθήματος αυτού απαιτείται η υποβολή από το δικαιούχο αίτησης μέσω του αρμόδιου Ανταποκριτή του ΟΓΑ συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (Σ 167/168).

Επί πλέον σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, για την καταβολή του βοηθήματος στο δικαιούχο απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό εξάμηνο και να μην οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης.

Δικαιούχος των εξόδων κηδείας και των τυχόν ανείσπρακτων συντάξεων είναι ο/η επιζών σύζυγος  και, αν δεν υπάρχει σύζυγος, αυτός που φρόντισε για την κηδεία.

 

1.9. Διαδοχική Ασφάλιση

Από την 1η Ιανουαρίου 1998 οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης έχουν εφαρμογή και στον ΟΓΑ.

Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδοχική ασφάλιση, όπως κάθε φορά ισχύουν, έχουν εφαρμογή :

α) Μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και των άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π.).

Στην περίπτωση αυτή συνυπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε στον καταργηθέντα Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, εφόσον ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θεωρήθηκε διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και

β) Μεταξύ του καταργηθέντα Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης και των άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης (Ταμείο Αρτοποιών, Ταμείο Ηλεκτρονικών κ.λ.π.), εφόσον ο χρόνος της Πρόσθετης Ασφάλισης, δεν θεωρηθεί διανυθείας στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες εφαρμόζονται όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (γήρας, αναπηρίας, θάνατος), ισχύουν μόνο μεταξύ ομοειδών φορέων, δηλαδή από φορέα Κύριας Ασφάλισης σε Κύριας Ασφάλισης και από φορέα Επικουρικής Ασφάλισης σε φορέα Επικουρικής Ασφάλισης. Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στη βούληση του ασφαλισμένου να ζητήσει την εφαρμογή τους ή να ζητήσει τη συνταξιοδότησή του αυτοτελώς από κάθε φορέα στον οποίο υπήχθη, αν κρίνει ότι έτσι έχει μεγαλύτερη προστασία.

Τη βούλησή του αυτή θα την εκδηλώσει ο ενδιαφερόμενος με την αίτηση για συνταξιοδότηση, η οποία υποβάλλεται στον τελευταίο φορέα ασφάλισής του και έχει έννομες συνέπειες και για τον άλλο ή τους άλλους φορείς στους οποίους ασφαλίστηκε ο ενδιαφερόμενος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Για πληροφορίες και ειδικότερη ενημέρωση σχετικά με την ασφάλιση στον ΟΓΑ, τις παροχές, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης αυτών καθώς και για υποβολή σχετικών αιτήσεων, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος είναι εφοδιασμένος και με σχετικά έντυπα του ΟΓΑ.

2. Για γενικές ή ειδικές πληροφορίες και ενημέρωση οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του ΟΓΑ.

 • Για ασφάλιση τηλ. (210) 3322322 - (210) 3822733
 • Για συντάξεις τηλ. (210) 3848260 - (210) 3322300
 • Για πληρωμή συντάξεων τηλ. (210) 3818623 - (210) 3648308 - (210) 3821782