Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) - Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης

Από τον ΟΓΑ εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι Κανονισμοί Ε.Ε. 1408/71 και 574/72 που ρυθμίζουν θέματα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων, που μετακινούνται στις χώρες - μέλη της Ε.Ε., δηλαδή εκτός από την Ελλάδα, στην Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία. Εκτός των παραπάνω κρατών - μελών, οι Κανονισμοί εφαρμόζονται και στις Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτεστάϊν χώρες οι οποίες αποτελούν επίσημα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου καθώς και την Ελβετία.
 
Επίσης, στον ΟΓΑ εφαρμόζονται υποχρεωτικά και οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας, που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη Βραζιλία, Κύπρο, Καναδά - Κεμπέκ, Αργεντινή, Αίγυπτο, Η.Π.Α., Ν.Ζηλανδία, Βενεζουέλα και Ουρουγουάη.
 
Οι Κανονισμοί της Ε.Ε. καθώς και οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τη νομοθεσία του ΟΓΑ.
 
Η εφαρμογή από τον ΟΓΑ των διατάξεων των Κανονισμών της Ε.Ε.  και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας σημαίνει, σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα :
 
1. Ισότητα ασφαλιστικής μεταχείρισης.
 
Πρόσωπα που κατοικούν και εργάζονται σε ένα κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή κράτος με το οποίο έχει συναφθεί Σύμβαση απολαμβάνουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπηκόους του κράτους αυτού.
 
2. Δυνατότητα εξαγωγής χρηματικών παροχών 
 
Αυτό σημαίνει, ότι μπορούν να παίρνουν π.χ. τη σύνταξή τους, χωρίς το ποσό της να υποστεί καμία μείωση, σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα Κράτη  και αν κατοικούν.
 
3. Συνυπολογισμός περιόδων Ασφάλισης
 
Συνυπολογίζονται τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

 • Παροχές
 
1. Συντάξεις
 
Από τον ΟΓΑ χορηγούνται οι παροχές συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας κλπ) στα πρόσωπα που έχουν απασχοληθεί σε χώρα που ισχύουν οι Κανονισμοί της Ε.Ε. ή σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, ακόμα και αν παίρνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή.
Έτσι, αν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτεί τόσο η νομοθεσία π.χ. του γερμανικού φορέα, όσο και η νομοθεσία του ΟΓΑ για τη λήψη σύνταξης γήρατος, μπορεί να πάρει σύνταξη, από το γερμανικό φορέα και από τον ΟΓΑ.
Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει χρόνο ασφάλισης σε δύο ή περισσότερες χώρες από τις αναφερόμενες ανωτέρω, υποβάλλει την αίτησή του για χορήγηση σύνταξης σε μία μόνο χώρα και συγκεκριμένα στη χώρα της μόνιμης κατοικίας του, αναφέροντας με ακρίβεια τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης και στις άλλες χώρες.
 
2. Υγεία
 
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους, δικαιούνται περίθαλψη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σε περίπτωση μόνιμης διαμονής τους σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. με το έντυπο Ε. 121 και σε περίπτωση προσωρινής διαμονής τους με το έντυπο Ε  111.
Οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες μπορούν να ζητήσουν μόνο το έντυπο Ε. 111 και όχι το έντυπο Ε. 121.
Οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους, δικαιούνται περίθαλψη με το έντυπο Ε.111, όταν πηγαίνουν σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. προσωρινά (επίσκεψη συγγενικών τους προσώπων, τουρισμό κλπ.). Με το έντυπο αυτό καλύπτονται μόνο επείγοντα περιστατικά.
Για προγραμματισμένη νοσηλεία σε χώρα της Ε.Ε, χορηγείται από τον Κλάδο Υγείας του ΟΓΑ το έντυπο Ε 112.
Οι σπουδαστές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία του ΟΓΑ (δεν έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, κλπ.), δικαιούνται περίθαλψης στο άλλο κράτος - μέλος με το έντυπο Ε 128.
Τα ειδικά έντυπα για περίθαλψη, όπως και τα έντυπα για τις συντάξεις , εκδίδονται πάντοτε από τον ΟΓΑ ( τα αρμόδια Τμήματα του Κλάδου Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων), στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι, κατά προτίμηση μέσω του Ανταποκριτή ΟΓΑ.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αφενός στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ και αφετέρου στον Κλάδο Διεθνών Ασφαλιστικών  Σχέσεων του ΟΓΑ στα τηλέφωνα :
 • Για συντάξεις , τηλ. 210.3322168 - 210.3322169
 • Για περίθαλψη , τηλ. 210.3322182
 
 • Πολυτεκνικά επιδόματα
 
(Σχετική Νομοθεσία: Ν. 1890/1992 άρθρο 63, Ν. 2169/93 άρθρο 2, Ν. 2459/97 άρθρο 39, Ν.2972/2001 άρθρο 50).

Από τον ΟΓΑ χορηγούνται τα εξής οικογενειακά επιδόματα :
 • Επίδομα τρίτου παιδιού στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί μέχρι την ηλικία των έξι ετών.
 • Πολυτεκνικό επίδομα στη μητέρα που έχει τέσσερα τουλάχιστον παιδιά κάτω των 23 ετών, άγαμα. Αν είναι από διαφορετικούς γάμους θα πρέπει να έχει την επιμέλειά τους και να μην παίρνει διατροφή.

 • Πολυτεκνικό επίδομα στο χήρο με τρία παιδιά κάτω των 23 ετών άγαμα.

 • Πολυτεκνικό επίδομα στη μητέρα χωρίς σύζυγο (άγαμη, χήρα, διαζευγμένη) με τρία παιδιά κάτω των 23 ετών, άγαμα.

 • Πολυτεκνικό επίδομα στον ανάπηρο πατέρα ή ανάπηρο πολέμου ή με ανάπηρη σύζυγο με τρία παιδιά.

 • Πολυτεκνικό επίδομα στα απορφανισθέντα τρία παιδιά που δεν έχουν δικούς τους πόρους ζωής.

 • Πολυτεκνικό επίδομα σε πατέρα με τέσσερα παιδιά από διαφορετικούς γάμους αν έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα ίδια παιδιά.

 • Ισόβια σύνταξη στη μητέρα που χαρακτηρίζεται πολύτεκνη και δεν έχει παιδιά κάτω των 23 ετών, άγαμα.

 • Ισόβια σύνταξη στη μητέρα που δεν χαρακτηρίζεται πολύτεκνη, αλλά είχε ή έχει τέσσερα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να έχουν συνυπάρξει στη ζωή.

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
 
1. Για το επίδομα τρίτου παιδιού :
 • Όλα τα παιδιά να είναι ΄Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους - μέλους της Ε.Ε.

 • Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

 
2. Για το πολυτεκνικό επίδομα :
 • Να υπάρχει ένα τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι 23 ετών.
 • Οι δικαιούχοι, μητέρα ή πατέρας και τα συνυπολογιζόμενα παιδιά να έχουν υπηκοότητα ελληνική ή Κράτους-μέλους της Ε.Ε.

 • Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν νόμιμα και μόνίμα στην Ελλάδα.

 
3. Για την Ισόβια σύνταξη :
 • Η μητέρα και τέσσερα τουλάχιστον παιδιά να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η δικαιούχος να μένει μόνιμα στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Για πληροφορίες και ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους ή στις Υπηρεσίες του ΟΓΑ στα τηλέφωνα : (210) 33.22.279, (210) 33.22.281