ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2008

 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ

Το Ταμείο Νομικών, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1929, είναι Ν.Π.Δ.Δ. και φορέας κύριας ασφάλισης. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Έδρα του είναι η Αθήνα, στεγάζεται δε, σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Σωκράτους 53 (Τ.Κ. 104 31).

Το Ν.Δ. 4114/1960 (όπως ισχύει), «Κώδιξ περί Ταμείου Νομικών» (Φ.Ε.Κ. 164/19-10-1960 τ. Α') διέπει τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα, ρυθμίζοντας τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του.
Στο Ταμείο Νομικών ασφαλίζονται οι:
'Αμισθοι
Έμισθοι
 • Ασκούμενοι δικηγόροι (προαιρετικά)
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Υποθηκοφύλακες
 • Δικαστικοί Επιμελητές
 • Μεταγραφοφύλακες
 • Δικολάβοι
  Α' Τάξη
 • Υπάλληλοι κεντρικής υπηρεσίας υπουργείου δικαιοσύνης
 • Διευθυντές - Υποδιευθυντές Φυλακών
 • Δικαστές υπάλληλοι Σ.τ.ε.
 • Δικαστές υπάλληλοι τακτικών δικαστηρίων
 • Εισαγγελικοί λειτουργοί
 • Ειρηνοδίκες
 • Τα ισόβια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του κράτους (Το κύριο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης).
 • Υπάλληλοι Εμμίσθων υποθηκοφυλακείων
 • Υπάλληλοι των ειδικών ληξιαρχείων (παλαιοί υπάλληλοι)
 • Υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών
 • Δικαστές - υπάλληλοι διοικ/κών δικαστηρίων
 • Δικαστές - στρατιωτικής δικαιοσύνης

  Β' Τάξη

 • Κλητήρες κεντρικής υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Επιμελητές Σ.τ.ε.
 • Επιμελητές Τακτικών Δικαστηρίων
 • Κλητήρες του Ταμείου Νομικών
 • Κλητήρες Διοικητικων Δικαστηρίων
 • Και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.) λειτουργεί στο Ταμείο Νομικών. Στον Κ.Ε.Α.Δ. ασφαλίζονται και από αυτόν συνταξιοδοτούνται ΜΟΝΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ώ ς, αν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι από τις σχετικές διατάξεις όροι και περιορισμοί καθώς και ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ώ ς, εφόσον είχαν την ιδιότητα του ασκουμένου κατά την 1/1/81 και ύστερα. Το ανώτατο όριο χρόνου ασφάλισης με την ιδιότητα του ασκουμένου δικηγόρου είναι 28 μήνες.
  Το Ταμείο Νομικών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4114/1960. Η σύνθεσή του δε, καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 2676/99.
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύει το Ταμείο δικαστικώς και εξωδίκως, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου και του Οργανισμού του Ταμείου.