1. ΣΚΟΠΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Σκοπός του Ταμείου είναι η ασφάλιση του πάσης φύσεως έμμισθου προσωπικού των ΟΤΕ, ΕΛ-ΤΑ, ΟΣΕ (έως 28/2/1999 μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης και από 1/3/1999 και για τον Κλάδο Ασθενείας, λόγω ενσωμάτωσης Κλάδου Ασθενείας του ΤΑΠ-ΟΣΕ στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ν.2676/5-1-1999), το προσωπικό του ΤΑΠ-ΟΤΕ, το προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών του ΟΤΕ (COSMOTE, HELLASCOM, OTELEASING) και οι οπωσδήποτε παρέχοντες υπηρεσία και αμοιβόμενοι παρ' αυτών δια περιοδικών αποδοχών σε περίπτωση ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας και γήρατος καθώς και των μελών της οικογενείας αυτών σε περίπτωση ασθένειας τούτων ή θανάτου του προστάτη αυτών ασφαλισμένου.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει τρεις κλάδους:
 • α.) Τον Κλάδο Ασθένειας, ο οποίος περιλαμβάνει την ασφάλιση ασθένειας, μητρότητας και ατυχήματος με παροχές σε χρήμα και σε είδος.

 • β.) Τον Κλάδο Σύνταξης, ο οποίος περιλαμβάνει την ασφάλιση κατά των κινδύνων της αναπηρίας, του γήρατος και του θανάτου.

 • γ.) Τον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΛΕΑ) του προσωπικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Σκοπός του εν λόγω λογαριασμού είναι η παροχή μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος εις τους παρ' αυτώ ασφαλισμένους και σε περίπτωση θανάτου αυτών στα μέλη των οικογενειών τους. Υπάγεται δε ο λογαριασμός αυτός στην εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  2. ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ, συστήθηκε με τον Α.Ν.1718/1939 με τον τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Τ.Ε.».

  Με τον Ν.34/30-4-1943 άρθρο 1, μετονομάσθηκε σε «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Τ.Ε.». Εχει έδρα την Αθήνα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους.

  3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ

  Το Ταμείο διοικείται από 13μελές Συμβούλιο που αποτελείται από:
 • α. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
 • β. Τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
 • γ. Τέσσερεις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων.
 • δ. Ενα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.
 • ε. Ενα (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών.
 • στ.Ενα (1) ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινων. Ασφαλίσεων.
 • ζ.Τρία (3) μέλη με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα οικονομίας, διοίκησης και οργάνωσης.
 • η. Κυβερνητικό Επίτροπο του Ταμείου.

  Ολα τα μέλη από τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τις οργανώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου όλης της χώρας. Ολα τα μέλη του Συμβουλίου και ο Κυβερνητικός Επίτροπος διορίζονται για τριετή θητεία.

  4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ

  Το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ από οργανωτικής πλευράς διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 411/1988 (ΦΕΚ 192/Α/30-8-88) περί «Οργανισμού του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 93/90 (ΦΕΚ 46/2-4-90 τ.Α.).
  Οι υπηρεσίες του ΤΑΠ-ΟΤΕ διαρθρώνονται ως εξής:
 • α. Κεντρική Υπηρεσία
 • β. Περιφερειακές Υπηρεσίες

  Η Κεντρική Υπηρεσία αποτελείται από τον Συντονιστή Διοίκησης, τέσσερεις (4) Διευθύνσεις, είκοσι (20) Τμήματα και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία.
  Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούνται από μία (1) Διεύθυνση, έξι (6) Τμήματα και οκτώ (8) αυτοτελή Γραφεία.
  Σύνλολο υπηρετούντων υπαλλήλων (κέντρο & επαρχία): (197 υπάλληλοι ΤΑΠ-ΟΤΕ + 62 υπάλληλοι πρώην ΤΑΠ-ΟΣΕ) = 259

  5. ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

  1. Σύνολο Άμεσων Ασφαλισμένων στο ΤΑΠ - ΟΤΕ 87.315
  2. Σύνολο Έμμεσων Ασφαλισμένων στο ΤΑΠ - ΟΤΕ 114.421
  3. Γενικό Σύνολο Ασφαλισμένων στο ΤΑΠ - ΟΤΕ 201.736
  4. Σύνολο Εργαζόμενων Ασφαλισμένων στο ΤΑΠ - ΟΤΕ 46.767
  5. Σύνολο Συνταξιούχων στο ΤΑΠ - ΟΤΕ 34.341