ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει μία μονάδα παροχής υπηρεσιών με έδρα την Αθήνα, οδός Ευριπίδου 4, τηλ. 32.51.895, 32.11.669.
Το προσωπικό του αποτελείται σήμερα από επτά (7) υπαλλήλους σε δώδεκα (12) προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.
Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση περιοδικών παροχών (συντάξεων) στα πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα σ' αυτό, σε περιπτώσεις αναπηρίας, γήρατος, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, σε περιπτώσεις θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.
Στο Ταμείο ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα που έχουν ελληνική υπηκοότητα και παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή θυγατρική αυτής εταιρεία, εντός των ορίων της χώρας ή στο εξωτερικό και είναι επιπλέον ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης στην Ελλάδα.
Επίσης, στο Ταμείο ασφαλίζονται υποχρεωτικά και οι με έμμισθοι εντολή δικηγόροι των εταιρειών αυτών, με την προϋπόθεση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να είναι εγκατεστημένοι στα γραφεία των ανωτέρω εταιρειών.
Πρόσωπα που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα (αλλοδαποί) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία εντός των ορίων της χώρας, σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ταμείου μετά από αίτησή τους, εφόσον και για όσο χρόνο υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή άλλου Οργανισμού Κύριας Ασφάλισης.
Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζόμενου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη ημέρα της εργασίας, με μόνη εξαίρεση την ασφάλιση των αλλοδαπών, όπως προαναφέρεται.
Με την ασφάλισή του, ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος παροχών, οι οποίες συνίστανται στην απονομή σύνταξης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συνημμένο φυλλάδιο. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης δικαιούται επιστροφής των ατομικών του ατομικών του εισφορών, εφόσον έχει συμπληρώσει στο ταμείο πέντε (5) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.