ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κλάδοι παροχών του Ταμείου χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργοδοτών και των ασφαλισμένων και εισπράττονται μέσω της Εθνικής Τράπεζας.
Το ποσό της εισφοράς είναι ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών του εργαζομένου και μέχρι του ποσού το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει κάθε φορά την ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ. Την εισφορά του ασφαλισμένου παρακρατεί ο εργοδότης από τις αποδοχές του και την αποδίδει στο ΤΕΑΥΕΚ μαζί με την εισφορά που τον επιβαρύνει, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Τα ποσοστά των εισφορών στο ΤΕΑΥΕΚ είναι:
 • α) 8% για τους εργαζόμενους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης πριν την 31/12/92 (4% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4% τον εργοδότη).
 • β) 10% για τους εργαζόμενους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης μετά την 1/1/93 (7% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 3% τον εργοδότη).
 • γ) Επιπλέον των παραπάνω εισφορών της παραγράφου β΄καταβάλλεται 2% για τους εργαζόμενους που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (οδηγοί, καθαρίστριες) και ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης μετά την 1/1/93 (1,25% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,75% τον εργοδότη.)

  Οι ασφαλισμένοι έχουν υποχρέωση να ελέγχουν την ορθότητα της ασφάλισής τους, δηλαδή να ελέγχουν αν οι εργοδότες τους καταβάλλουν εισφορές για όλες τις ημέρες εργασίας τους και για το σύνολο των αποδοχών τους.
  Σε περίπτωση που εξακριβώσουν ότι ο εργοδότης δεν τους ασφαλίζει ή καταβάλλει εισφορές για λιγότερες ημέρες εργασίας ή αποδοχές, θα πρέπει να το καταγγέλουν εγγράφως στο Ταμείο.
  Εισφορές ασφαλισμένων μη παρακρατηθείσες από τον υπόχρεο εργοδότη κατά την καταβολή των αποδοχών τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.
  Το δικαίωμα προς είσπραξη των εισφορών παραγράφεται μετά δεκαετία από την λήξη του οικονομικού έτους που αυτές ήταν απαιτητές.
  Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη τα οποία ορίζονται σε 5% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 2% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120%.

  Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων σ΄ αυτές προσθέτων τελών, ρυθμίζονται σε δόσεις ως εξής:
 • α) Μέχρι ποσόν οφειλής 1.500.000 δρχ. 12 μηνιαίες δόσεις με προκαταβολή 20% και έκπτωση 15% επί των προσθέτων τελών.
 • β) Από ποσόν 1.500.000 - 3.500.000 δρχ. 24 μηνιαίες δόσεις με προκαταβολή 15% και έκπτωση 10% επί των προσθέτων τελών.
 • γ) Από ποσόν 3.500.000 δρχ. και άνω 36 μηνιαίες δόσεις με 10% προκαταβολή χωρίς έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.
 • δ) Εφ΄ άπαξ εξόφληση με 20% έκπτωση στα πρόσθετα τέλη