Διακύρηξη προς διαβούλευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Σύμφωνα με το Νόμο 3655/08 ( ΦΕΚ Α’ 58/3-4-2008), από 1/10/2008 :  

  • Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ( Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε ), εντάσσεται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα ( Τ.Ε.Α.Ι.Τ ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών   ( Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε ), με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

 www.teait.gr 

  • Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ( Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε ), εντάσσεται στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα  (Τ.Α.Π.Ι.Τ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ( Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε ), με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια

www.tapit.gr 

Τ.Ε.Α.Ι.Τ  Β’  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( ΤΕΑΥΦΕ )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ B’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΑΙΤ ΤΕΑΥΦΕ.pdf