Μελέτη Χαρτογράφησης

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

«Χαρτογράφηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στρατηγικός
Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του Χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης
»


Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Κύριος του έργου: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών
PRICEWATERHOUSECOOPERS ΒUSINESS SOLUTIONS A.E.
ΜDM ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.Ε.

To έργο χρηματοδοτείται
κατά 75% από το ΕΤΠΑ

 Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου

     
Συνοπτική Παρουσίαση Τρέχοντων Αποτελεσμάτων Έργου  
Συνθετική Διάγνωση Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης  
Διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής της Κοινωνικής Ασφάλισης (επιτελική σύνοψη)  
Οργανωτική Δομή και Σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Κοινωνικής Ασφάλισης (επιτελική σύνοψη)  
Διαμόρφωση της Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης (επιτελική σύνοψη)  
Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής, Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Πληροφοριακών Συστημάτων και Σχήμα Διοίκησης των συστημάτων στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης (επιτελική σύνοψη)  
Συνολικό Παραδοτέο Έργου